Helsestatistikk i fare

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I revidert nasjonalbudsjett er det lagt opp til omorganisering av den sentrale helseforvaltningen. En av omleggingene er at enda flere helseregistre overføres til Folkehelseinstituttet (FHI) slik at alle sentrale helseregistre nå samles. Paradoksalt nok legger man samtidig opp til at store deler av «registeranalyse og statistikk» skal overføres fra FHI til Helsedirektoratet. Dette fremstår mer enn merkelig når reformen skal fremme effektiv ressursbruk. Hvordan skal denne jobben utføres effektivt og solid uten nærhet til kildene?

Men mer fundamentalt problematisk er det at dette truer helsestatistikkens faglige uavhengighet. Helsedirektoratet er en myndighetsetat og slik sett mye tettere knyttet til politikkutforming enn det kunnskapsetaten FHI er. I statistikkloven står det at «offisiell statistikk skal utvikles, utarbeides og formidles [..] faglig uavhengig, upartisk, objektiv». De samme nøkkelordene er også helt sentrale i både FNs og EU/EFTAs retningslinjer for offisiell statistikk. Det finnes riktignok eksempler på at myndighetsetater er ansvarlige for statistikk på andre fagområder, men den foreslåtte omleggingen er helt klart et steg i feil retning.

Tiltroen til offisiell statistikk er en fundamental bærebjelke i et velfungerende demokratisk samfunn. I et land som Norge er det lett å glemme at statistikk veldig fort kan bli gjort til offer for politikk. I 2010 ble det avslørt hvordan greske myndigheter drev storskala juks med statistikken. Tilsvarende anklager og mistanker er rettet mot myndigheter i flere andre land. Juks og løgn er nå én ting, men det øker også faren for at man i prosessen med å utarbeide statistikken lener seg mot veivalg som går i den retning man arbeider for politisk.

Vi har selvsagt ingen mistanke om at Helsedirektoratet vil tukle bevisst med statistikken i dagens politiske klima. Men det er i fredstid man må forankre solide institusjonelle ordninger som tåler uvær og kriser. Prinsippet om faglig uavhengighet må derfor stå grunnstøtt.

Kåre Bævre, forsker, CeFH, Folkehelseinstituttet

Lars Holden, forskningsdirektør, Norsk Regnesentral

Torkild Hovde Lyngstad, professor, ISS, Universitetet i Oslo

Jørgen Modalsli, professor, Handelshøyskolen, Oslo Met