Flytoget bør integreres i det øvrige togtilbudet

  • Per Fjeldal
Flytoget har mye ledig plass, men tar opp en betydelig andel av kapasiteten gjennom Oslo-tunnelen, skriver Per Fjeldal.

Det vil gi en betydelig økt transportkapasitet gjennom Oslo. Samtidig vil fleksibiliteten økes.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I dag er jernbanetunnelen under Oslo maksimalt utnyttet i rushtid. Jernbanedirektoratet har anslått at kapasiteten er sprengt innen 2030.

Flytoget kjører fem avganger i timen gjennom Oslo-tunnelen og bruker dermed en betydelig andel av kapasiteten som også trengs til lokal-, Intercity-, gods- og fjerntog. Dette er langt fra optimalt – allerede i dag er det trengsel i rushtiden på flere delstrekninger i det ordinære togtilbudet.

Flytoget, som kun tar med passasjerer som skal til og fra flyplassen, har derimot mye ledig plass mellom Oslo sentrum og Lysaker/Drammen.

Like mange tog som i dag

En fullintegrering av Flytogets tilbud med det øvrige togtilbudet vil gi en betydelig økt transportkapasitet gjennom Oslo. Samtidig vil fleksibiliteten økes.

Det er knyttet en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst til at passasjerene fritt kan gå på første tog slik at ventetiden, og dermed den totale reisetiden, forkortes.

Høytrafikk til og fra flyplassen sammenfaller dessuten bare delvis med lokal rushtid, og fyllingen vil være jevnere over en lengre tidsperiode morgen og ettermiddag.

Med et integrert tilbud vil like mange tog som i dag kunne gå til og fra Oslo lufthavn. Det kan etableres en robust, høyfrekvent pendel mellom flyplassen og Drammen med avganger hvert tiende minutt.

Egen komfortseksjon

For å opprettholde mest mulig av fordelene med dagens tilbud kan reisende til flyplassen og andre med betalingsvillighet gis tilbud om en egen komfortseksjon, som på dagens flytog. Hvor stor del av toget som reserveres, avhenger av prispåslag og standard.

Med dette opplegget kan tog fra Vestfold og Kongsberg fortsette å pendle mot nord og øst. Øvrig kapasitet i Oslo-tunnelen beholdes omtrent som i dag for tog fra Follobanen, lokaltog og gods- og fjerntog.

Passeringer gjennom Oslotunnelen med et integrert tilbud.

Konseptet kan gjennomføres med lite endring av infrastrukturen ut over det som allerede er planlagt. Det kreves rett nok organisatoriske grep, noen rokeringer i togmateriell samt politikere som tør å tenke nytt om den dedikerte tilbringertjenesten til flyplassen.

Jernbanedirektoratet har allerede utredet slike konsepter i rapportserien «Integrering av tilbringertjenesten til Oslo lufthavn» (som alle kan laste ned og lese selv) og finner betydelig samfunnsnytte.

En integrering av tilbringertjenesten i det ordinære togtilbudet er aktualisert av at Flytoget nå forhandler om å overta flere togstrekninger på Østlandet.

Merk at dette likevel ikke er et innspill i debatten om konkurranseutsetting og selskapsstruktur. Forslaget retter seg mot bedre utnyttelse av allerede etablert infrastruktur til det beste for togpassasjerene. Grepene kan gjennomføres nærmest uansett hvordan jernbanesektoren er organisert.

Per Fjeldal er utdannet cand.scient. og jobber med klima og ytre miljø. Fjeldal har tidligere jobbet i jernbanesektoren. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.