Debatt

Kort sagt, onsdag 17. mars

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Salget av Bergen Engines. Ansvarsfraskrivelse. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Salget av Bergen Engines vurderes ut fra flere forhold

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) tror regjeringen kun ser på salget av Bergen Engines som en handelspolitisk sak. Det gjør vi ikke, noe både justis- og beredskapsministeren og jeg har vært tydelige på ved flere anledninger.

La meg likevel gjenta at denne saken åpenbart også har en forsvarspolitisk side og en sikkerhetspolitisk side. Derfor vurderer nå regjeringen om salgsprosessen skal stoppes. I dette arbeidet vil regjeringen blant annet støtte seg på vurderinger fra Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Saken er alvorlig, så flere departementer har jobbet med dette over lengre tid. Det er stor usikkerhet knyttet til nasjonale sikkerhetsinteresser. Når den usikkerheten er til stede, plikter vi å rydde den av veien. Sikkerhetsloven brukes i vurderingen av stans av salget, selv om selskapet så langt ikke har vært underlagt loven. Det gir loven rom for.

Motorfabrikken Bergen Engines AS eies av Rolls-Royce. Nasjonal sikkerhetsmyndighet har varslet dem og det russiske selskapet TMH International om at norske myndigheter vurderer om transaksjonen skal stanses i medhold av sikkerhetsloven.

Vi forutsetter en midlertidig stans av kunnskapsoverføring i tilknytning til selskapsgjennomgang og beslektet aktivitet inntil dette er avklart. Begge selskapene har bekreftet at de etterkommer våre anmodninger.

Frank Bakke-Jensen, forsvarsminister (H)


Nytteløst å fraskrive seg ansvar

Jan Frich og Cathrine M. Lofthus fraskriver seg ansvar for tomme lager av smittevernutstyr i et debattinnlegg 5. mars. Sykehusinnkjøp HF eies av de regionale helseforetakene, og smittevernutstyr er medisinske forbruksvarer med lang holdbarhet.

Selv med et lavt smittetall vil dette bli en stor belastning. Det ble fryktet fastlegekollaps som følge av mangel på smittevernutstyr. Fastleger hadde bare engangshansker å beskytte seg med.

Tidligere er det blitt fortalt at lagre med smittevernutstyr er blitt tømt og kjørt til utlandet. Det kan se ut til at disse lagrene ikke er blitt etterfylt.

Pandemiplan for Helse sør-øst viser at ledelsen ved Helse sør-øst RHF har ansvar for å koordinere beredskapsarbeid og sikre forberedende tiltak, som ressurser.

Helse sør-øst fulgte ikke opp og responderte heller ikke på advarsler i 2009 om utstyrsmangel ved en ny pandemi. OUS ba Helse sør-øst ruste opp lagrene med smittevernutstyr. Myndighetene innrømmer nå feil.

Eldre ble nedprioritert som sykehuspasienter, noe Frich og Lofthus bortforklarer når de skriver at «sykehjemspasienter som er så skrøpelige at det er verken tilrådelig med sykehusinnleggelse eller respiratorbehandling, er behandlet i kommunehelsetjenesten». 19. mars 2020 ga Helsedirektoratet beskjed om at «Pasienter i sykehjem som blir syke med covid-19, må behandles i sykehjemmet.» En klar endring fra å beskytte til å utsette eldre sårbare for smitte.

Et fåtall sykehjem hadde isolater, og det var stort sett ufaglært personell som manglet smittevernutstyr. Eldre pasienter ble prioritert bort fra sykehusbehandling og henvist til unødig smitte, isolasjon fra sine kjære og for mange en plagsom død.

Dette er fakta å forholde seg til.

Bjørg Marit Andersen, professor dr. med

Oppdatert 18. mars med kilde til at lagre med smittevernutstyr ble tømt og en presisering om at det var Helsedirektoratet som i mars 2020 ga beskjed om behandling i sykehjem.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Bergen Engines