Debatt

Ingen flukt fra Grorud

 • Grorud Bydel

Foto: Privat

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er en myte at etnisk norske rømmer, mens innvandrere blir boende. Forholdsmessige er det flere med innvandrerbakgrunn enn etnisk norske som flytter fra bydel Grorud. Utfordringene handler ikke først og fremst om etnisitet, men om hvordan vi beholder de ressurssterke menneskene som lokalmiljøet trenger.

Aften skriver 10. november at den «hvite flukten» fortsetter fra Groruddalen. Det etterlates et inntrykk av at etniske nordmenn forlater området i raskere tempo enn noen gang, mens innvandrerne blir boende. Tallene det refereres til gir ikke grunnlag for konklusjonen om «hvit flukt» i bydel Grorud. Andelen innvandrere øker, men det er ikke fordi etniske norske flykter fra bydelen. Det skyldes først og fremst at et stort flertall av dem som flytter til bydelen, har innvandrerbakgrunn.

Stort mangfold

Groruddalen er ikke ett homogent område med 125000 helt identiske innbyggere, med samme etniske bakgrunn, utdannelse, helse og bolig. Groruddalen er mangfoldig, både når det kommer til etnisitet, kultur og ressurser. Internt i Groruddalen er det store forskjeller i levekår mellom de ulike boligområdene. Enkelte områder har bedre levekår enn snittet for Oslo, mens andre steder er blant områdene med de dårligste levekårene i Norge. Det bor både ressurssterke og ressurssvake mennesker her. Etnisk norske og innvandrere finner vi i begge gruppene.

Etnisk norske «flykter ikke»

Tall for brutto utflytting må benyttes dersom man ønsker å vite om utflyttingen blant personer med etnisk norsk bakgrunn øker. Tar vi utgangspunkt i disse tallene for Grorud i 2009, finner vi at innvandrere var noe overrepresentert blant dem som flyttet ut av bydelen når vi tar hensyn til hvor stor andel innvandrere utgjør av totalbefolkningen. Inntrykket som skapes at det kun er de med norsk bakgrunn som flytter ut har dermed ikke støtte i tallene.

Flest innvandrere flytter inn

For å forstå hvorfor innvandrerandelen i bydelen øker så raskt, er det nødvendig å se på hvem som flytter til bydelen. Hele syv av ti som flyttet til Grorud i 2009 har innvandrerbakgrunn. Mange av dem har kort botid i Norge, og har behov for tett oppfølging fra bydelen for på sikt å kunne bli selvhjulpne økonomisk og sosialt. Det er viktig med god balanse med hensyn til både etnisk bakgrunn og levekår blant dem som flytter til bydelen. Det vil bidra til å minske levekårsutfordringene og bedre integreringen. Her er det viktig at mediene bidrar ved å få frem mer av alt det positive som skjer i nærmiljøene i bydelen.

Mye naturlig flytting

Spørsmålet er videre hvor mye av utflyttingen som skyldes «flukt» og hvor mye som er naturlig flytting. De bydelsvise tallene viser at omfanget av utflytting fra bydel Grorud samlet sett er omtrent som ellers i Oslo, og at mye av utflyttingen skjer i forbindelse med familieetablering. Samtidig ser vi at mange av dem som flytter, både innvandrere og etnisk norske, er ressurssterke mennesker som lokalmiljøene trenger. Utfordringene knyttet til flytting handler ikke først og fremst om etnisitet, men om hvordan vi skal beholde ressurssterke uavhengig av etnisk bakgrunn i bydelen.

Boligsegregering

Det er mye fokus på den økende boligsegregeringen i Groruddalen. Bydel Groruds erfaring er at det er vanskelig å skape trygge og gode bomiljø når grupper som står utenfor arbeidslivet, med utfordringer knyttet til helse, bor i de samme boligmiljøene. I slike boligmiljø bor det både innvandrere og etnisk norske med levekårsutfordringer. Bydelen ser at det er utfordrende å få til en positiv utvikling i denne typen områder, ettersom de som har en positiv levekårsutvikling gjerne velger å flytte ut av området når de har mulighet for det.

Levekår – ikke etnisitet

Når bydel Grorud analyserer de lokale utfordringene, finner vi at det bor både ressurssterke og ressurssvake innbyggere i bydelen, og at vi finner både innvandrere og etniske nordmenn i begge gruppene. Levekårsutfordringene i bydelen kan dermed ikke bare knyttes til innvandrere. Fokuset må rettes mot de som har dårlige levekår, uansett etnisk bakgrunn.

Det store flertallet av innbyggerne i bydel Grorud trives godt i nærmiljøet og har gode levekår. Dette mistes lett av synet når fokuset stadig er på utfordringene knyttet til integrering. Selv om de fleste har det bra, vil bydelen fortsette arbeidet med å bedre levekårene til mennesker med utfordringer, og samtidig foreslå og iverksette tiltak som gjør det mer attraktivt for alle å bo på Grorud.

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Økt innvandrerandel er ikke det samme som segregering

 2. OSLO
  Publisert:

  Sharma valgte annerledes enn andre innvandrerbarn

 3. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Noen Oslo-bydeler bør ikke bosette flyktninger

 4. OSLO
  Publisert:

  Disse nabolagene tømmes for beboere med norsk bakgrunn

 5. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Nødvendig å løfte Grønland

 6. OSLO
  Publisert:

  Politiet om Romsås-problemer: En svært alvorlig situasjon