KrF-kvinner: Våre forventninger til den nye regjeringen

  • Åtte KrF-kvinner
Kristelig Folkeparti har valgt retning. Innleggsforfatterne lister her opp sine viktigste forventninger til et regjeringssamarbeid med høyresiden i norsk politikk.

Vi ønsker raushet og forståelse for at mennesker tar ulike valg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kristelig Folkepartis landsmøte har vedtatt at vi skal søke regjeringssamarbeid med Solberg-regjeringen. Som sentrumsparti kan KrF samarbeide med begge sider i politikken, men vi mener at det i dagens politiske situasjon var riktig å gå til Erna Solbergs sentrum-høyre-regjering.

Les også

Regjeringspartiene demper forventningene om regjeringsutvidelse før jul

Våre seks viktigste forventninger

Vi mener at KrF skal være et moderne kristendemokratisk parti som viser toleranse for ulike syn på tro, men samtidig har et tydelig skille mellom tro og politikk. Et moderne KrF skal konsentrere seg mer om politikken og være bevisst på ideen om å bygge samfunnet nedenfra.

Politikken kan ikke løse alt i ønsket om et godt samfunn, men politikken kan være med på å skape grunnlag for det. Derfor har vi klare forventninger til den nye regjeringsplattformen. Dette er seks av de viktigste:

1. Styrk unge barnefamilier

Vi vil styrke barnefamiliene, og først og fremst de unge familiene og studenter som får barn.

Det å stifte familie kan ikke være betinget av at mor er godt etablert i arbeidslivet, og det bør ikke være slik at studenter velger bort å etablere familie av økonomiske hensyn.

Pr. i dag kan en familie få utbetalt opp mot 600.000 kroner hvis mor har vært i jobb i seks eller flere av de siste ti måneder. Men er mor student, vil den kun få utbetalt en engangsstønad på ca. 63.000 kroner.

Derfor bør engangsstønaden erstattes av foreldrepenger som gis til alle med et minstenivå på ca. 180.000 kroner (2G), slik barnefamilieutvalget anbefalte. Fedres foreldrepermisjon bør heller ikke avhenge av mors opptjening.

2. Kontantstøtte som fattigdomsbekjempende og integrerende tiltak

Kontantstøtten er viktig for å sikre familier reell valgfrihet. Det bør stilles krav om språkopplæring til minoritetsforeldre som mottar kontantstøtte dersom de ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper.

Det er en utfordring at mange innvandrerkvinner ikke lærer norsk. Språk er en avgjørende faktor for god integrering. Manglende språkkunnskaper kan føre til utenforskap både i det sosiale livet og i arbeidslivet, noe som igjen kan føre til fattigdom.

Ved å sikre språkopplæring som en betingelse for å motta kontantstøtte vil vi kunne bevare valgfriheten som ligger i ytelsen, samtidig som vi gjør en reell innsats for integrering og bekjemper fattigdom.

3. Fjern formuesskatt på arbeidende kapital

Det er viktig å skape og bevare norske arbeidsplasser. Spesielt viktig for oss er det å verne om norsk eierskap til små og mellomstore bedrifter. Disse er ofte familieeide og mest sårbare for økonomiske endringer.

Ønsker vi å skape arbeidsplasser, må vi tilrettelegge for det. Vi mener det er uklokt å fjerne hele formuesskatten, fordi å beholde formuesskatt på personlige eiendeler virker omfordelende.

Fjerner man formuesskatten på arbeidende kapital, vil ikke maskinene en fabrikk er avhengig av, bli regnet som formue. Det skaper forutsigbarhet for bedriftene og vil kunne stimulere til lokalt næringsliv og tryggere arbeidsplasser.

4. Vern om EØS-avtalen

EØS-avtalen var KrFs hjertebarn. Mens andre partier enten vil inn i EU eller ut av EØS, mener KrF at EØS-avtalen er den beste tilknytningsformen Norge kan ha til resten av Europa. EØS-samarbeidet har gitt oss EUs goder og skjermet oss for de uønskede konsekvensene et eventuelt EU-medlemskap ville gitt oss.

Men selv om EØS-avtalen er en suksesshistorie, ser vi at flere og flere ønsker at vi skal melde oss ut av EØS og fremforhandle en ny avtale. Å tro at vi klarer å fremforhandle en bedre avtale er i beste fall naivt, i verste fall katastrofalt for Norges næringsliv og eksport.

Vi mener at KrF må verne om EØS-avtalen og være garantist for dens fremtid.

5. Ambisiøse klimamål

Norges klimaforpliktelse slår fast: Vi skal kutte 40 % av utslippene våre innen 2030. Men Paris-avtalen krever at alle land oppdaterer og øker sine klimamål over tid. 40 % kutt er ikke nok for å nå togradersmålet, for ikke å snakke om det mer ambisiøse 1,5-gradersmålet. EU vurderer nå å skjerpe sitt mål fra 40 til 45 %. Vi bør være like proaktive, 45 % kutt, minst, bør være også vårt mål i regjeringsplattformen. Det krever innsats og tiltak. Derfor mener vi at KrF blant annet må si nei til ytterligere konsesjonsrunder.

6. Helhetlig utviklingspolitikk

I KrF er tanken om at solidaritet må strekke seg utover Norges grenser, grunnleggende. Vi mener derfor det er viktig å føre en helhetlig og samstemt utviklingspolitikk.

I tillegg til bistand er derfor handel et sentralt virkemiddel. Dette bør være viktig for regjeringen. Målet om tollpreferanser for fattige land må videreføres, aller viktigst er dette for de minst utviklede landene (MUL-land).

I tillegg er utdanning, et av de viktigste virkemidlene for å løfte folk ut av fattigdom, et satsingsområde som bør videreføres.

Et moderne, ikke-sosialistisk KrF

KrF er et ikke-sosialistisk parti, og vi er glade for mulighetene som ligger i at KrF nå vil søke regjeringssamarbeid med Solberg-regjeringen. Vi trenger ikke bare gjennomslag, men også modernisering. Vi ønsker raushet og forståelse for at mennesker tar ulike valg, og vi vil ha et mangfoldig samfunn. Det vil vi nå jobbe for i en sentrum-høyre-regjering.

Martine Tønnessen, leder i KrFU.

Ida Lindtveit Røse, tidligere leder i KrFU og gruppeleder for Oppegård KrF.

Maria Moe, tidligere sentralstyremedlem i KrFU.

Mathea Fjukstad Hansen, tidligere generalsekretær i KrFU.

Tove Welle Haugland, bystyremedlem, Kristiansand KrF, og vara til Stortinget.

Hanne Sether Lilleberg, tidligere sentralstyremedlem i KrFU.

Marie Ljones Brekke, vara til Stortinget for KrF.

Charlotte Veland Hoven, vara til kommunestyret for Hamar KrF.