Debatt

Er advokaters taushetsplikt et problem? | Erik Keiserud

  • Erik Keiserud
Utredningen «NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet» er utarbeidet av et regjeringsnedsatt ekspertutvalg. Her tas det stilling til taushetsplikten i en helhetlig sammenheng i et forslag til ny advokatlov, herunder også spørsmålet om begrensninger, skriver Erik Keiserud. Her justisminister Anders Anundsen (Frp) og finansminister Siv Jensen (Frp).

Det bekymrer meg dersom Regjeringen mener at Advokatlovutvalgets forslag, med alle høringsuttalelser, ikke gir et godt nok grunnlag for å balansere hensynene for og mot advokaters taushetsplikt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Avsløringene i Panama-papirene gir ny aktualitet til kravet om mer åpenhet om skatt og økonomi. Som de fleste andre, ønsker også jeg åpenhet og transparens i samfunnet. Ser jeg ikke dermed på advokatenes taushetsplikt som et problem, ikke minst i saker som gjelder skatt og økonomi?

Erik Keiserud, leder, Advokatforeningen

I land vi liker å sammenligne oss med har advokatenes taushetsplikt en sterk stilling. Årsaken er ikke hensynet til advokatene, men hensynet til klientene og samfunnet. En advokat som skal kunne ivareta klientens interesser, må få all relevant informasjon fra klienten. Det forutsetter at klienten kan stole på at informasjonen blir behandlet konfidensielt. Som Høyesterett har understreket, bidrar taushetsplikten til at man får riktige avgjørelser og er dermed en viktig rettssikkerhetsgaranti.

Rettledning om hva som er lovlig

Men er det ikke bare å holde seg innenfor loven, så slipper man problemet? Næringslivet omgis av et komplisert og fragmentert regelverk. Jo større og mer internasjonal en virksomhet er, desto vanskeligere er det å forsikre seg om at alt er innenfor lovverket. Advokatens oppgave er derfor ofte å gi klienten rettledning om hva som er lovlig. Dersom klienten unnlater å gi advokaten informasjon om virksomhet man er usikker på lovligheten av, i engstelse for at advokaten er pålagt å rapportere dette videre til myndighetene, opphører advokatens mulighet til å gi korrekte råd – og samtidig virksomhetens evne til å styre mot lovlig drift.

Må vike

Det er enighet om at i visse tilfeller må advokatenes taushetsplikt vike for andre viktige hensyn. Det er ingen uenighet om at taushetsplikten må vike hvis forklaring trengs for å forebygge at uskyldige blir straffet. Men i andre tilfeller er avveiningen vanskeligere.

Innenfor økonomisk kriminalitet gjelder allerede vesentlige begrensninger. Taushetsplikten ble for eksempel innskrenket i 2013 da ligningslovens paragraf 6–2 fikk tillegget om at advokater plikter å gi opplysninger om pengeoverføringer, innskudd og gjeld på deres klientkontoer. I tillegg må en advokat som mistenker at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling, såkalt hvitvasking, melde fra til Økokrim. Dersom advokaten driver finansiell rådgivning, vil han ikke kunne påberope taushetsplikt for denne virksomheten. Og taushetsplikten gjelder selvsagt ikke dersom advokaten selv driver kriminell virksomhet.

Bærebjelke i velferdsstaten

Jeg har stor forståelse for tiltak som har ambisjon om å bekjempe skatteunndragelser og økonomisk kriminalitet. At vi alle betaler riktig skatt, er en bærebjelke i velferdsstaten og i idealene om likhet og rettferdighet. Men jeg vil samtidig minne om at også rettssikkerheten er fundamental for hva slags samfunn vi ønsker oss. Det er altså ulike viktige hensyn vi står overfor, og avveiningen må gjøres grundig og skjønnsomt.

Når det gjelder advokaters taushetsplikt, ligger allerede en slik avveining på Regjeringens bord, sammen med høringsuttalelser fra alle relevante myndighetsorganer og fagmiljøer. Utredningen «NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet» er utarbeidet av et regjeringsnedsatt ekspertutvalg. Her tas det stilling til taushetsplikten i en helhetlig sammenheng i et forslag til ny advokatlov, herunder også spørsmålet om begrensninger. Det forbauser meg derfor at Regjeringen nå i all hast vil nedsette et nytt ekspertutvalg om det samme temaet, riktignok begrenset til skatteområdet, men hvor vi fikk nye regler så sent som i 2013. Advokatforeningen mener Advokatlovutvalgets forslag er godt, og at ytterligere begrensninger i taushetsplikten enn det utvalget foreslår, vil få negative følger for rettssikkerheten.

Populistisk

Det bekymrer meg dersom Regjeringen mener at Advokatlovutvalgets forslag, med alle høringsuttalelser, ikke gir et godt nok grunnlag for å balansere hensynene for og mot advokaters taushetsplikt. Man lar vel ikke et populistisk ønske om å vise handlekraft i kjølvannet av Panama-papirene styre prosessen når et så viktig samfunnsspørsmål skal avgjøres?

Les mer om

  1. Debatt
  2. Høyesterett
  3. Økokrim
  4. Regjeringen
  5. Panama