Kort sagt, onsdag 12. januar

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

I dag: To nye svar til Kristin Clemet i debatten om sårbare barn og skolens ansvar.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Skolen er en viktig arena

I Civita-leder Kristin Clemets innlegg kan vi lese at skolens viktigste oppgave er opplæring. Skolen kan ikke ta ansvar for alt. For eksempel elevenes psykiske helse under pandemien.

Opplæringslovens §9 slår imidlertid fast at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring på skolen, og at skolen har et ansvar gjennom aktivitetsplikten til å sikre et trygt og godt psykososialt skolemiljø.

Det er vel ingen overdrivelse å si at skolen har hatt noen utfordringer med å skape et trygt og godt psykososialt skolemiljø gjennom koronapandemien?

Clemet har rett i at familier flest ikke er farlige. Det er imidlertid mulig å være et sårbart ungt menneske uten at det er noe galt med familien.

For eksempel har mange barn og unge med oppmerksomhet- og konsentrasjonsproblemer hatt store problemer med å gjennomføre hjemmeskole, og noen sosialt isolerte ungdommer får symptomer på depresjon.

Skolen er en viktig arena for barn og unge uansett hva Clemet mener om saken.

Rune Flaaten Bjørk, psykologspesialist, PhD. og universitetslektor. Medlem av Bærum SV.


Sårbare barn, nedstenging og forskning

Vi mener i likhet med Kristin Clemet at forskningsformidling må gjøres på en nyansert måte der også usikkerhet uttrykkes.

Dette er kanskje en av årsakene til at forskere er mindre synlige i mediene enn vi burde vært: Vi vet hvor vanskelig det er å nå frem med nyansene i et budskap på 2000 tegn eller fire minutter på TV. Og sånn bør det ikke være.

Forskning gir viktig kunnskap som bør nå ut til mange, men ingen er tjent med at et problem hverken dramatiseres eller bagatelliseres.

I vår forskning har vi konkludert med at sjansen for å bli utsatt for vold eller overgrep under nedstengingen økte for ungdom som har en utfordrende hjemmesituasjon. Dette gjelder et langt fra ubetydelig antall barn og unge, og flere enn hva Clemet synes å anerkjenne.

Skolen er en sentral arena for alle barn, og spesielt for dem som har det vanskelig hjemme. Dette er og har vært kjernebudskapet vårt.

I rapporten som Clemet har referert mye til, er nyanser og forbehold beskrevet. Dette formidler vi til dem som aktivt bruker vår forskning i sitt arbeid, både klinikere og beslutningstagere.

Når det gjelder mediene, tar vi lærdom av hvor fort gjort det er å formulere seg upresist, og hvor raskt fokuset da flyttes vekk fra kjernen i saken.

Gertrud Sofie Hafstad, psykolog, PhD, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Else-Marie Augusti, PhD i psykologi, forsker ved NKVTS

Mia Cathrine Myhre, barnelege, PhD, forsker ved NKVTS