Debatt

Det klinikklederne ikke nevner | Klinikktillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus

  • Klinikktillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus

Den foreløpige skissen over nytt sykehus på Gaustad som inngår i Helse Sør-Østs store sykehusplan. Foto: Ratio Architema Architects

Vi vil heller ha en sykehusplan for Oslo bygget på god utredning og hensiktsmessige vurderinger fremfor hastverksarbeid.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 18. oktober enes klinikkledere ved Oslo universitetssykehus (OUS) om et intetsigende innlegg.

Som ansatte i OUS er vi involvert i prosjektet med nye sykehus og mener OUS trenger nye bygg for god pasientbehandling også for fremtiden. Likevel har vi en rekke bekymringer vi håpet våre klinikkledere ville nevne.

Les også

Klinikkledernes innlegg: Sykehussamarbeid i Oslo løser fremtidens utfordringer

Vi er enig i at samlede fagmiljø kan komme pasienten til gode. Det klinikklederne glemte å nevne, var at ved å dele funksjoner mellom Aker og Gaustad vil fagmiljøer splittes igjen.

Traumebehandlingen til Gaustad

Klinikklederne skriver at traume flyttes til Gaustad for å tilby «integrerte tverrfaglige funksjoner». Det er kjempeflott, om man aner hva det betyr.

Det klinikklederne ikke nevner, er at god traumebehandling betinger mengdetrening. Gaustad skal være lokalsykehus for tre bydeler. Traumemiljøet mener det er for lite for opprettholdt kvalitet. På Gaustad blir det ikke plass til et stort nok pasientgrunnlag.

Det er en stor, reell bekymring at det vil gå på bekostning av tilbudet til pasientene.

Aker, Lovisenberg og Diakonhjemmet

Oslos politikere og Akers venner gledes med at lokalsykehuset Aker bygges.

Lederne nevner ikke at kun en bydel i Groruddalen planlegges til sykehuset. Om resten får plass i etappe to vet ingen. Det avhenger av forhold OUS ikke rår over.

Lovisenberg og Diakonhjemmet skal øke sitt ansvar for sine pasienter. Lovisenberg behandler under 30 % av pasientene i sitt område. OUS behandler resten. Diakonhjemmet har en noe høyere dekning. Det er på sin plass å undre seg over realismen i øket egendekning hos disse sykehusene.

Lederne nevner ikke at vi må kjøpe en tomt ved Aker til en kostnad man ikke tør si. Planleggingen tar ikke høyde for regulering av tomtene, eller at vi må kjøpe bebodd tomt. Driftseffektivisering og innsparinger i fremtiden skal betale tomten.

Vi er bekymret for at den økonomiske risikoen ved å bygge Aker ikke er godt nok belyst.

Det var flere tema klinikklederne ikke nevnte, mulig de ikke er så samstemte som de fremstår. Vi nevner:

Hvem får flytte først?

Helse Sør-Øst har bestemt at vi skal flytte i to etapper for å redusere økonomisk risiko. Det er uenighet i sykehuset om hvilke fagområder som må vente, dette fører til at fagmiljøer settes opp mot hverandre. Ingen vil bli alene igjen i gamle bygg.

En plan er at psykiatrien må vente. Det betyr at psykiatrien på ubestemt tid må drifte i uhensiktsmessige lokaler. Psykiatrien taper mot somatikken, noe helseministeren insisterer på at ikke skal skje. Den gylne regel gjelder ikke oss.

Nyfødte i ambulanse

Nye Aker får den største fødeavdelingen. Med den følger en nyfødtintensiv, barneavdelingen blir på Gaustad. Dette anses greit fordi det er vanlig på små lokalsykehus.

På Aker planlegges 10.000 fødsler. Faren er at nyfødte blir avhengig av ambulanse til Gaustad for behandling. Transport av disse pasientene er høyrisiko. Ønsker vi å kalkulere med dette?

For små sykehus vs. Ullevål

Fagmiljøene uttrykker at sykehusene blir for små, på grunn av økonomi. For små sykehus gir dårligere pasientbehandling og en belastende arbeidshverdag.

Den ferdigregulerte Ullevålstomten eier vi. Ullevål har flere bygg av god kvalitet som ikke benyttes videre om Ullevål nedlegges. Nybygg på Ullevål er ikke en motsetning til samling av funksjoner, men ivaretar fremtidig ekspansjon av OUS ved de fremdeles ledige arealer.

Klinikklederne nevner ikke alt dette, men vi ansatte må få lov å undre oss.

Hastverksarbeid

Fristen til saksbehandling i styrene i desember gir et tidspress der klarsignal til bygging oppleves som det viktigste. Vi vil heller ha en plan bygget på god utredning og hensiktsmessige vurderinger fremfor hastverksarbeid.

Samtlige klinikktillitsvalgte for Norsk Sykepleierforbund ved Oslo universitetssykehus:
Marie Holmseth, Nina Qvale-Hjertenes, Anne Hauan Helle, Marianne Nordahl, Berit Averstad, Therese Heggedal, Rolf-André Oxholm, Mette Neergård, Cathrine Hoelstad, Vibeke Cecilie Hesselberg

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Oslo universitetssykehus (OUS)
  2. Sykehus
  3. Debatt