Debatt

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner er underfinansiert | Stian Slotterøy Johnsen

  • Stian Slotterøy Johnsen
    Stian Slotterøy Johnsen
    Generalsekretær, Frivillighet Norge
Full rettighetsfestet momskompensasjon er frivillighetens viktigste kampsak fremover, skriver Stian Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge anslår at de momsutgiftene frivilligheten ikke får kompensert, tilsvarer over 350 millioner kroner.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

lederplass 2. juledag slår Aftenposten fast hvor viktig frivilligheten er for samfunnet vårt. Norge er et frivillighetsland. Samtidig løftes en sentral utfordring: Flere deltar på flere arenaer, men det er også mange som ikke deltar på noen. Vi vet at det finnes barrierer for deltagelse, og disse må vi gjøre noe med.

Uten frivilligheten stopper store deler av fritidsaktivitetene for barn og unge i Norge, tilbudet til eldre og syke blir svekket, beredskapen blir dårligere og mange mister støtte de trenger for å fungere i hverdagen. Samtidig betyr frivilligheten mye mer enn summen av alle timene med frivillig arbeid som legges ned.

Les også

Den norske idrettsmodellen er basert på frivillighet. Er vi i ferd med å avvikle den?

Sterk posisjon i befolkningen

Frivilligheten er en viktig del av samfunnsstrukturen vår. Når vi jobber sammen for et felles formål, skapes tillit og fellesskap. I et samfunn som blir stadig mer mangfoldig, er frivillighetens mange små og store møteplasser enda viktigere enn tidligere.

For den enkelte har det stor verdi å kunne bidra, enten det er gjennom den lokale velforeningen, i kampen for dyrs rettigheter eller i menigheten. Frivillige organisasjoner byr på mange muligheter, og det å være frivillig kan gi både mestring, tilhørighet og mening.

Som Aftenposten påpeker, har frivilligheten høy tillit og en usedvanlig sterk posisjon i befolkningen. Andelen som deltar i frivilligheten er svært høy i Norge sammenlignet med andre land. Kanskje er dette også med på å forsterke følelsen av utenforskap for dem som ikke er med?

Les også

«Hadde det ikke vært for idretten, hadde jeg nok ikke klart meg»

Manglende mangfold

Når ikke alle har mulighet til å være med, svekkes den viktige, integrerende funksjonen frivilligheten har på sitt beste. Høye kostnader ved å delta på aktiviteter, manglende kjennskap til hva man kan bidra med, språkutfordringer, ekskluderende organisasjonskultur og manglende universell utforming er kjente barrierer i frivilligheten. Mange organisasjoner sliter også med å rekruttere fra innvandrerbefolkningen.

Enkeltmennesker, samfunnet og organisasjonene taper på at noen blir holdt utenfor. Vi trenger alle som vil bidra med ideer, erfaringer og kunnskap for å jobbe bedre for våre formål og skape enda bedre aktiviteter.

Hvis vi bygger ned barrierene, kan vi engasjere flere medlemmer, deltagere og frivillige. Først og fremst er dette organisasjonenes ansvar.

Frivillighet Norge vil i 2020 utvikle en mangfoldsplakat. Målet er at flere skal jobbe med å øke mangfoldet i egen organisasjon. Vi engasjerer oss også i utviklingen av Fritidskortet som skal bidra til økt deltagelse i faste organiserte fritidsaktiviteter. Forhåpentlig vil Fritidskortet gjøre at færre barn ikke kan delta på grunn av økonomi.

Les også

«Vi kan aldri ta som en selvfølge at vi får foreldre og andre frivillige til å stille opp»

Underfinansiert ordning

Vi trenger også myndighetene med på laget for å lykkes. Det er ikke utfylling av skjema eller søknad og rapportering på prosjektmidler som får folk til å engasjere seg. Mulighetene i digitaliseringen er langt fra utnyttet i frivillig sektor. Regjeringen har tatt initiativ til en forenklingsreform for frivilligheten, og mange venter utålmodig på at dette skal gi konkrete resultater.

Tusenvis av lokale lag og foreninger mottok før jul momskompensasjon. Denne ordningen bidrar til at frivilligheten kan bruke midler på aktivitet og ikke på å betale avgift til staten. Dessverre er ordningen underfinansiert.

Frivillighet Norge anslår at de momsutgiftene frivilligheten ikke får kompensert, tilsvarer over 350 millioner kroner. Å få på plass full rettighetsfestet momskompensasjon er frivillighetens viktigste kampsak fremover. Dette er det viktigste staten kan gjøre for å bidra til at Norge fortsatt skal være et frivillighetsland i fremtiden.

Vi tar Aftenpostens utfordring på alvor og håper også regjeringen leste avisen i romjulen.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meiningar på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Frivillige