Er den nye direktøren for Oslo universitetssykehus en reddende engel? | Rune Slagstad

  • Rune Slagstad
Bjørn Atle Bjørnbeth (57) ble 3. februar i år ny administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus.

Lederskapstesten for Bjørn Atle Bjørnbeth vil bli om han klarer å stå opp for faglig forsvarlige løsninger.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

«Min største og viktigste oppgave blir å være en samlende leder for fagmiljøene og sørge for bred involvering og forankring. De ansatte (…) skal faktisk få en hånd på rattet i den videre prosessen», poengterte Bjørn Atle Bjørnbeth da han nylig var ansatt som ny direktør for Oslo universitetssykehus (OUS).

Det lød som et ekko av Bjørn Eriksteins uttalelse da han knapt ti år tidligere var tiltrådt som OUS-direktør: «Et godt samarbeid med de ansattes representanter og gode og faglige diskusjoner ville være helt avgjørende forutsetninger for en vellykket prosess.»

Dr.philos. Rune Slagstad er professor emeritus ved Institutt for samfunnsforskning.

I juni 2019 meddelte de tillitsvalgte for OUSs 20.000 ansatte at de ikke hadde tillit til Erikstein som direktør. Deres faglig begrunnede synspunkter på fusjonsprosessen var kontinuerlig blitt neglisjert. Bjørnbeth var, som Erikstein i sin tid, de ansattes foretrukne kandidat.

Hvorfor skulle de ansatte feste større lit til den nye direktøren?

Et amputert prosjekt

Siri Hatlen, Eriksteins forgjenger, skrinla allerede i 2010 den foreslåtte samlingen av regionsfunksjonene på Gaustad. Tomten var for trang for en stor utbygging. Hun laget i stedet Arealutviklingsplan 2025 for Ullevål med bl.a. nytt klinikkbygg som første trinn. Rammen på 17,5 milliarder kr ville ikke Helse Sør-Øst (HSØ) høre snakk om – fusjonen skulle være selvfinansierende.

Hatlen trakk seg. Noen år senere fikk Erikstein tilslutning til et prosjekt på 50 milliarder kr. Det første Erikstein gjorde som direktør, var å legge Hatlens plan i skuffen. Knapt et år senere fortalte Erikstein at han hadde hatt en «drøm» om at hele OUS, inklusive Radiumhospitalet, skulle samles på Gaustad ved å legge Ring 3 i tunnel.

Styreleder Gunnar Bovim etter styremøtet i Oslo universitetssykehus hvor det ble klart at Bjørn Erikstein (t.h.) trakk seg som administrerende direktør.

Forslaget ble avvist av veimyndighetene. Erikstein gikk likevel videre med sitt amputerte Gaustad-prosjekt. I 2016 satte kvalitetssikringsfirmaet OPAK/Metier «spørsmålstegn ved realismen» i prosjektet og etterlyste en utredning av Ullevål-alternativet, slik de ansatte hadde krevd.

Da Erikstein ikke fikk dempet de kritiske innsigelsene, bestilte han en ny rapport. Hverken styrene i OUS og HSØ eller helseminister Høie reagerte på denne prosessen.

Neglisjert faglig kritikk

Det synes å ha blitt en OUS-tradisjon å neglisjere faglig kritikk, ikke bare av medisinsk art.

Nylig redegjorde arkitekt Alma Oftedal i Morgenbladet for at hun og hennes høyt kvalifiserte team var engasjert for å konsekvensutrede Gaustad-utbyggingen for kulturminnene på stedet. Deres konklusjon om at HSØs plan «vil slå svært negativt ut for både det fredede Gaustad sykehus og for andre kulturminner», var ikke den konklusjon Sykehusbygg hadde ønsket seg.

Da Sykehusbygg ikke fikk endret den, ble samarbeidet avbrutt. Rapporten ble endret og mer tilpasset HSØs plan – og utgitt i et annet firmas navn.

Riksantikvaren har signalisert at hun vil reise innsigelse mot reguleringsplaner som ikke er forenlig med områdets kulturminneverdier.

Planene for Gaustad og Aker med nedleggelse av Ullevål «er bestemt uten deltagelse fra fagmiljøene» – de setter «økonomi fremfor pasientbehov», het det en i en kritisk kronikk i Aftenposten 26. mars 2019, signert Bjørnbeth og 15 av hans legekolleger.

Les også

Dette er striden om Oslos sykehus

Økende motstand

OUS-styret valgte fusjonskritikeren Bjørnbeth som direktør – og ikke Terje Rotweelt, Eriksteins lojale medarbeider, som HSØ trolig ville ha – fordi han var den best kvalifiserte.

Bjørnbeth presiserte i Aftenposten 18. januar at hans fokus som direktør «vil være på pasienter, ansatte og penger – i den rekkefølgen». Utnevnelsen av en direktør som vil stå for det han anser som faglig riktig, har skapt uro i HSØ, forsterket av den økende politiske motstanden:

70 prosent av Oslos borgere vil ha Ullevål-alternativet utredet. Det samme krever flertallet i Oslo bystyre.

Oslo trenger nye, større sykehus, men hvor skal de bygges?

HSØ svarte umiddelbart med å kaste styrets nestleder Anne Carine Tanum til fordel for Anne Kari Lande Hasle, mangeårig departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, og Eriksteins sjef da han ble direktør.

Hovedstadsfusjonen ble unnfanget i de helsebyråkratiske korridorer og er mer enn noen Hasles baby. Innsettelsen av Hasle kan oppfattes som om OUS-styret og dets leder Gunnar Bovim nærmest er satt under administrasjon.

Les også

Bent Høies diktat til Oslo kommune: Nedlegg Ullevål!

En reddende engel?

Bjørnbeth er, som Erikstein, lege. Men mens Bjørn Erikstein kom utenfra etter adskillige år i helsebyråkratiet som en av OUS-fusjonens premissleverandører, kommer den fusjonskritiske kirurgen Bjørn Atle Bjørnbeth innenfra, direkte fra operasjonssalen. Han vil utvilsomt bli fulgt med argusøyne av ledelsen i HSØ – og av opposisjonen.

Bjørn Atle Bjørnbeth vil bli fulgt med argusøyne, mener Rune Slagstad.

Ifølge Plan- og bygningsetaten i Oslo innebærer den foreliggende reguleringsplanen «svært høy risiko». Risikofaktorene har etter at prosjektet i høst passerte Stortinget, økt med flere kostnads- og plasskrevende tilleggsbestillinger (bl.a. høysmitteisolater anslått til 400 millioner kr.).

Lederskapstesten for Bjørnbeth vil bli om han klarer å stå opp i full offentlighet for de faglig forsvarlige løsningene til pasientenes beste, også når de kolliderer med doldisbyråkratisk ønsketenkning. I så fall vil Bjørnbeth kunne bli hovedstadsprosessens reddende engel.

Lett omarbeidet versjon av lederartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening, publisert 28. februar 2020.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter