Debatt

Et resultat av villet politikk og anvendt retorikk | Lilly Ann Elvestad

  • Lilly Ann Elvestad
    Lilly Ann Elvestad
    Generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
4. august kom den harde dommen over Nav etter trygdeskandalen. Rapporten slår klinkende klart fast at EØS-retten er feilpraktisert.

Det er sannsynlig at det er flere skjeletter i skapet og skandaler ingen foreløpig har brydd seg med.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Rapporten fra utvalget som har gransket Nav-skandalen, er kraftig kost. Vi mener at villet politikk og anvendt retorikk indirekte har gjort skandalen mulig.

Utvalget konkluderer med at den lille mann i gaten er blitt offer for gjennomgående systemsvikt. Nav og Arbeids- og sosialdepartementet får hovedansvaret, men også andre instanser har feilet. Hvordan kan slikt skje?

Villet politikk

Granskningsutvalget peker på manglende kompetanse, kapasitet, kommunikasjon og kritisk tenkning i Nav, kombinert med svak og dårlig organisert etatsstyring fra departementet. Ett rundskriv, kvalitetssikret av én person i Nav, har bidratt til at syke og arbeidsuføre mennesker ble fratatt ytelser og sykepenger, stemplet som trygdemisbrukere og kastet i fengsel.

I motsetning til granskningsutvalget mener vi feilen er en konsekvens av villet politikk. Den ønskede politikken de senere årene, som blant annet å redusere trygdeeksport og avsløre trygdemisbruk, har lagt grunnlaget for å ville begrense brukerens frihet knyttet til ytelsene.

Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Mistenkliggjøring

Holdninger som at uføre og AAP-mottagere mangler ståpåvilje, ryggrad og evne til å komme seg opp om morgenen, har gjennomsyret retorikken. Mangel på tillit, og samtidig mistenkeliggjøring av Navs trygdemottagere, har vært en sentral og underliggende faktor for at trygdeskandalen kunne skje.

Nav-skandalen viser hvordan det kan gå når institusjonene som skal sikre at myndighetene ikke øver urett mot den enkelte, mangler ressursmessige forutsetninger, faglig oppdatering og heller ikke reagerer eller kommuniserer på en adekvat måte. Rapporten peker på dårlig organisering både i Nav og i departementet, og en mangelfull dialog mellom Nav og departementet og Nav og Trygderetten.

Mangel på kvalitetssikring

Nav forvalter enorme ressurser og et komplisert regelverk. Likevel synes kvalitetssikring å være fraværende både i Navs organisering, ledelse og kultur. Det er ingen kvalitetssikring av rundskrivene som regulerer ytelsene og Navs praksis.

Navs organisering gir ikke mulighet for en reell to-instansbehandling av klagesaker slik forvaltningsloven krever. Arbeid og ytelser, kontroll og klageinstans ligger i én og samme avdeling og har samme direktør. For oss er det en skandale i skandalen og noe departementet burde ha fanget opp.

  • Dette viser granskningen av Trygdeskandalen: Klikk her

Granskningen viser at tilliten til Nav har vært for høy hos politikere, rettsapparat, embetsverk og hos Nav selv. Tillit til brukerne har vi derimot sett lite av. Jakten på dem som mottar trygd på feil grunnlag har vært tydelig kommunisert på Navs hjemmesider. Men hvem jakter på feilene som gjøres av Nav? Hvem sikrer at brukeren faktisk får rettighetene sine ivaretatt?

Hjelpen man har krav på

Trygdeskandalen gjelder feil anvendelse av EØS-regelverket. Med et Nav som ifølge granskningen mangler kompetanse, kapasitet og evne til kritisk tenkning, er det sannsynlig at det er flere skjeletter i skapet og skandaler ingen foreløpig har brydd seg med.

Navs nye direktør og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har en formidabel oppryddingsjobb – og det haster. Organisasjonsendringer og kulturbygging tar tid. Tiden er overmoden for å sikre brukerne den hjelpen de har krav på, og at de skal møtes med respekt uten å bli mistenkeliggjort.

Et første skritt må være å få på plass et NAV-ombud, slik Stortinget har bedt om.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Trygdeskandalen
  2. Torbjørn Røe Isaksen
  3. Nav