Visk ut grensene i kollektivtransporten | Tomm O. Bråten

Allerede i dag er det mangel på kapasitet på togene inn mot og gjennom Oslo. Også på T-banen bruker vi allerede i dag all den kapasiteten som vogner og tunnel gir mulighet for, skriver Tomm O. Bråten, styreleder i Oslo Vognselskap AS. Han oppfordrer til å glemme fylkesgrensene på kartene for å få til en mer effektiv kollektivtransport.

Oslo Vognselskap feirer i dag ti år. Vi ble til som del av en større omorganisering av kollektivsektoren i Oslo. I dag reiser 50 prosent flere kollektivt enn i 2006, og kundene er langt mer tilfredse med tilbudet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Oslo kan være stolt av disse resultatene. Men vi må også se fremover. Det må utvikles bærekraftige transportløsninger i takt med befolkningsveksten – en vekst som også i fremtiden vil være betydelig. Allerede i 2030 er det ventet at vi er to millioner mennesker i hovedstadsområdet, over halvparten vil bo utenfor Oslo kommunes grenser.

Tomm O. Bråten

Alle disse skal ha et effektivt og miljøvennlig transporttilbud. Samtidig ser vi allerede i dag mangel på kapasitet på togene inn mot og gjennom Oslo.

  • Osloregionen omfatter mer enn 30 kommuner:
Les også

Oslo er navet for hele Østlandet

Også på T-banen bruker vi allerede i dag all den kapasiteten som vogner og tunnel gir mulighet for. Det er behov for å finansiere og gjennomføre en rekke store utbyggingsprosjekter i årene som kommer. Det har politikerne våre forstått.

Allerede i 2030 er det ventet at vi er to millioner mennesker i hovedstadsområdet, over halvparten vil bo utenfor Oslo kommunes grenser.

Krysser syv fylkesgrenser

En sentral utfordring når vi skal utvikle fremtidens kollektivtransport, er at vi må bygge for stadig flere grensekryssende reiser. Ruter påpeker i sin strategiplan at kundene reiser uavhengig av fylkes- og forvaltningsgrenser. Fra Oslo sentrum kan man nå så mange som syv østlandsfylker innen én times reisetid.

De geografiske grensene kan skape trøbbel for effektiv prosjektgjennomføring, noe blant annet Fornebubanen er et eksempel på. Men investeringer, fornyelser og vedlikehold av kollektivtrafikkens infrastruktur må ta utgangspunkt i at det er ett sammenhengende transportsystem. Skjer det noe ett sted, får det store konsekvenser i resten av systemet. Dette gjelder i like stor grad for de T-banevognene og trikkene som i fremtiden skal frakte kundene våre. Skinner uten rullende materiell har ingen verdi.

Behov for et felles eierselskap

Når kundene ikke bryr seg om kommune- eller fylkesgrenser, kan ikke vi som lager kollektivtransport la streker på et kart stå i veien for fremtidens løsninger. Dette snakker våre politikere mye om. Men slike debatter tar lang tid. Så hvorfor ikke finne løsninger som er raske å implementere? Løsninger som spiller på lag med den regionale planleggingen og markedsføringen av kollektivtransport samt enigheten om finansieringen av de viktigste kollektivinvesteringene som Oslo og Akershus har kommet til i Oslopakke 3?

Når kundene ikke bryr seg om kommune- eller fylkesgrenser, kan ikke vi som lager kollektivtransport la streker på et kart stå i veien for fremtidens løsninger.

Hvorfor kan ikke skinnene som skal graves ned i bakken på Oslo- og Akershussiden av dagens fylkesgrenser, eller de T-banevognene og trikkene som skal kjøre på dem, være eiet i et fellesskap mellom Oslo og Akershus?

Følg svenskenes eksempel

I Sverige har man gjort nettopp dette. Siden 1999 har svenskene hatt et felles eierselskap for de togene som kjører i alle fylker og som til sammen danner landets regionale togtrafikk. Selskapet kjøper inn og sørger for forvaltningen av tog, og sørger for god verdiforvaltning. Aktørene blir samlet i en større og mer slagkraftig enhet.

Kan Oslo og Akershus etablere en lignende modell for eierskap, hvor Ruter sørger for kundene, uansett hvor du befinner deg? Sveriges 20 fylker klarer det. Da klarer vi også det.