Ungdom flest bruker ikke cannabis

 • Anne Line Bretteville-Jensen
  Seniorforsker, Folkehelseinstituttet
 • Jasmina Burdzovic Andreas
  Seniorforsker, Folkehelseinstituttet
 • Silje L. Dahl
  Førsteamanuensis, Høgskulen i Volda
En del ungdom mangler relevant informasjon om cannabis, både om rusmiddelet i seg selv og om mulige konsekvenser, skriver forskerne bak studien «Cann2021».

Vi undersøkte elevenes erfaringer, kunnskaper, motiver og holdninger til cannabis. Enkelte av svarene overrasket oss.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Cannabis er det vanligste rusmiddelet blant unge mennesker i Norge, etter alkohol. Det er imidlertid store forskjeller i bruken av disse to.

Mens tre av fire elever på videregående skole har brukt alkohol de siste 12 månedene, har 15 prosent brukt cannabis i samme tidsrom. Med andre ord har 85 prosent ikke brukt cannabis. Blant dem som har brukt, har de fleste kun brukt det noen få ganger. Det viser en fersk undersøkelse vi har gjort.

Likevel sitter mange med et inntrykk av at «alle» unge bruker cannabis. En elev fra en videregående skole som var med i vår undersøkelse, uttrykte det slik:

«Men eg føler nesten at det blir ... At det er meir rart at ein ikkje har prøvd det [cannabis] enn at ein har prøvd det ... I alle fall på skulen min og der eg bur, og sånn, så føler eg at mange ser rart på dei som ikkje har prøvd, fordi at det er så mange som har prøvd...»

Overraskende svar

Studien vi i Folkehelseinstituttet har gjort, tar for seg et stort og representativt utvalg av elever ved videregående skoler i Norge (3490 elever). En mindre gruppe av utvalget deltok også i lengre dybdeintervjuer.

Det finnes tidligere studier som har undersøkt forekomsten av cannabisbruk blant unge. Det nye med denne studien er at vi i tillegg ønsket å høre fra ungdommene selv hva de vet om cannabis og mulige konsekvenser ved bruk, hva de forventer om de bruker, og hva som påvirker deres beslutninger om å bruke eller ikke.

Hensikten var med andre ord å undersøke elevenes erfaringer, kunnskaper, motiver og holdninger til cannabis. Enkelte av svarene overrasket oss.

Vi ba elevene vurdere en rekke påstander med svaralternativene «riktig», «feil» og «vet ikke». Svarene viste at mange ikke visste eller hadde feilaktige oppfatninger om hvilke konsekvenser cannabisbruk kan ha. Dette gjaldt både helsemessige konsekvenser og hva som ville skje dersom de ble tatt for cannabisbruk av politiet.

Feilene gikk i begge retninger. Enkelte elever trodde cannabisbruk var mer risikofylt enn det som er tilfelle, andre trodde det var mindre. Noen trodde en kom i fengsel hvis en ble tatt for bruk, eller at barnevernet straks ville overta omsorgen for dem. Andre at det ikke ville utløse noen form for reaksjon.

«Vet ikke»-kategorien var imidlertid også stor i mange tilfeller.

Forventninger

Vi spurte elevene om de var «enig», «uenig» eller «hverken enig eller uenig» i en rekke ulike påstander, og de kunne krysse av for flere alternativer. Nær halvparten av alle elevene mente at cannabis ville hjelpe en å slappe av og «glemme ting man var bekymret for».

Rundt én av fire forventet også at bruk av cannabis ville gjøre det hyggeligere og morsommere. Økt sosial aksept og bedret fysisk helse og kognitiv fungering fikk noe mindre oppslutning.

Vi spurte elever uten cannabiserfaring om grunner for ikke å bruke, og vi spurte elever med erfaring om hvorfor de ikke brukte mer. Begge grupper ble presentert for 18 alternative grunner. De foreslåtte alternativene var ikke systematisk satt opp og inkluderte en «andre ting som ikke står nevnt her»-kategori.

Grunner til ikke å bruke

Vi ba elevene markere hvilke av alternativene som gjaldt for dem, og de kunne krysse av for flere mulige grunner. Elevene som ikke hadde brukt, svarte følgende:

 • Helse var den kategorien som fikk flest kryss blant ikke-brukere: Tre av fire elever oppga egen helse og risikoen for avhengighet som grunn for ikke-bruk.
 • Foreldre kom på annen plass. To av tre oppga at de ikke brukte cannabis fordi foreldrene ikke ville like det.
 • Nesten like mange elever sa de ikke brukte fordi cannabis er ulovlig, og over halvparten krysset av for at de ikke ville bli tatt av politiet.
 • Negative holdninger til cannabisbruk («cannabisbruk går imot det jeg står for») og muligheten for at bruken kunne gå ut over skoleresultater, var blant andre årsaker som hyppig ble oppgitt.

Det kan være andre grunner til ikke å begynne med cannabis enn til ikke å fortsette eller til å begrense bruken. Den grunnen som oftest ble krysset av for blant elever med cannabiserfaring, var at en ikke vil bli tatt av politiet (48 prosent), etterfulgt av at foreldrene ikke ville like det (44 prosent).

Bekymringer knyttet til egen helse ble oppgitt som årsak av en langt mindre andel av ungdommene som hadde brukt, enn av ungdommene som ikke hadde brukt cannabis (33 prosent versus 74 prosent).

Videre har prisen på cannabisproduktene naturlig nok mer å si for ungdommene som faktisk har brukt, og rundt én tredjedel av ungdommene oppga at de ikke bruker cannabis oftere enn de gjør, fordi det er for dyrt.

Hva betyr funnene?

Ungdom flest bruker ikke cannabis. En del ungdom mangler relevant informasjon om cannabis, både om rusmiddelet i seg selv og om mulige konsekvenser.

Manglende kunnskap betyr enten at de ikke har fått tilstrekkelig informasjon, eller at informasjonen ikke ble oppfattet som relevant eller viktig, slik at de ikke husket den.

Unge er opptatt av egen helse og foreldres holdninger. Også for cannabisbruk synes strukturelle virkemidler, som lovgivning, å ha betydning for mange unges valg.

Funnene fra denne studien gir ny og viktig kunnskap om forhold som er av betydning for unges cannabisbruk. De kan være et utgangspunkt for å vurdere eksisterende forebyggingstiltak og eventuelt utforme og implementere alternativer.