Debatt

Asylsøkere er ikke trygge i Russland | Bjørn Engesland og Aage Borchgrevink

 • Bjørn Engesland
 • Aage Borchgrevink
Asylsøkere krysser grensen ved Storskog

I Russland risikerer asylsøkere umenneskelig behandling i varetekt, og de kan bli returnert til forfølgelse. Korrupsjon preger domstoler og asylforvaltningen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Stortingsproposisjon om statsbudsjettet redegjør Regjeringen for hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk. Den første hovedlinjen handler om Norges sikkerhet og nevner «Russlands manglende respekt for andre stater og internasjonale spilleregler» som en trussel.

Den andre hovedlinjen handler om å styrke «verdigrunnlaget», og her heter det blant annet: «En internasjonal rettsorden og robuste multilaterale systemer kan hjelpe oss gjennom akutte og langvarige kriser.»Små land som Norge har en grunnleggende interesse av internasjonale spilleregler som kan forhindre at sterke land som Russland truer sine nabostater.

Aage Borchgrevink Seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité

Men når disse linjene krysser hverandre i håndteringen av flyktningkrisen, er Regjeringens vurderinger annerledes. Her forutsetter Norge at Russland følger internasjonale spilleregler i asylforvaltningen og ser bort fra kritikk fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). UNHCRs europasjef Vincent Cocheteluttalte fredag at: «Vi er ganske enkelt ikke enig i at man kan anse Russland som et trygt land for personer som trenger beskyttelse.»

Russland krenker asylretten

Listhaug svarte i tirsdagens VG at «Russland er trygt for asylsøkere, i den betydning at de ikke blir forfulgt i Russland og heller ikke utsatt for behandling i strid mot EMK art. 3 (det vil si å bli sendt hjem til tortur).» Den vurderingen ser bort fra at FN har dokumentert flere tilfeller av retur av syriske asylsøkere fra Russland og en dom fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) der Russland ble dømt for å ha krenket rettighetene til tre asylsøkere som ble fengslet og nektet retten til å søke asyl.

To russiske asylsøkere som ble returnert fra Norge i 2011 ble senere torturert og drept.

Helsingforskomiteen har jobbet med internt fordrevne og flyktninger i Russland i 15 år. Vi vet at problemene er alvorlige og dyptgripende. Asylsøkere risikerer umenneskelig behandling i varetekt, samt å bli returnert til forfølgelse. Korrupsjon preger domstoler og asylforvaltningen. To russiske asylsøkere som ble returnert fra Norge i 2011 i strid med våre advarsler, ble senere torturert og drept.

Ikke grundig nok behandling

Hundrevis av flyktninger krysset grensen ved Storskog daglig i fjor høst. Det er viktig at myndighetene tar grep i en så dramatisk situasjon. Sannsynligvis hadde mange av asylsøkerne ikke et reelt behov for beskyttelse. Samtidig er Norge forpliktet av internasjonale spilleregler som spesifiserer at folk har rett til å søke asyl og få søknadene skikkelig behandlet.

Problemet med asylinstituttet i Russland er systemisk – det fungerer ikke – og ikke individuelt, altså knyttet til den enkelte asylsøker.

Hovedproblemet med den nye praksisen er at den neppe er grundig nok til å identifisere alle individer med beskyttelsesbehov, og at den ikke gir asylsøkerne en reell klagemulighet. I Justisdepartementets rundskriv fra november i fjor går det frem at personer som har langtidsvisum eller multivisum til Russland, eller som kommer fra land med en akseptabel menneskerettighetsstandard, som regel vil nektes retten til å søke asyl i Norge. Slike land er for eksempel Egypt, Tyrkia, samt deler av Irak og Afghanistan.

Hvis søkeren er fra land som er mer utrygge, kan UDI ta imot asylsøknaden hvis det er konkrete indikasjoner på at vedkommende risikerer refoulement (retur fra Russland til forfølgelse i hjemlandet). Denne praksisen tar ikke hensyn til at problemet med asylinstituttet i Russland er systemisk – det fungerer ikke – og ikke individuelt, altså knyttet til den enkelte asylsøker.

Risikerer å sende ut personer med beskyttelsesbehov

Stortinget har forutsatt at Regjeringen skal forholde seg til sine internasjonale forpliktelser og rettssikkerhet. Helsingforskomiteen er likevel redd for at enkelte asylsøkere med beskyttelsesbehov risikerer å bli sendt ut av Norge, og at Norge undergraver retten til å søke asyl. Det kan virke som om Norges langsiktige interesse av å forsvare internasjonale spilleregler blir satt til side av innenrikspolitiske hensyn.

Uten foreløpig å kjenne til konkrete tilfeller der Norge har krenket internasjonale forpliktelser i forbindelse med utsendelse til Russland etter de nye reglene, er vi av den oppfatning at praksis må endres slik at disse asylsøkerne får en grundigere behandling og reell klageadgang.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om flyktningene som kommer til Norge via Russland:

Les også

 1. Listhaug vil ikke stanse utsendelse til Russland

 2. Migrant kunne ikke betale menneskesmuglere - funnet frosset i hjel nær finskegrensen

 3. Henter utviste asylsøkere tilbake til Storskog – der får de utlevert sykkel og må sykle tilbake til Russland

 4. Asylsøkerne tar i bruk ny arktisk rute

 5. Resultatløst diplomatisk hastemøte om arktisk asylstrid

 6. Russland sender avviste asylsøkere i retur til Norge

 7. Asylsøkerfamilie nektet å forlate Norge – satte seg på russergrensa

Les mer om

 1. Debatt
 2. Flyktninger
 3. Russland