Debatt

Gevinsten er stor ved delingsøkonomi i transportsektoren | Carl Edvard Endresen

  • Carl Edvard Endresen, General Manager Uber Norge
Delingsøkonomi i transportsektoren innebærer et betydelig potensial for å utnytte ressursene bedre, og dermed skape økt mobilitet, et bedre transporttilbud og ikke minst omfattende miljøgevinster.

Norge bør tilrettelegge for delingsøkonomi også innen persontransport. Det gir bedre ressursutnyttelse.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I februar kommer Regjeringens delingsøkonomiutvalg med sine anbefalinger rundt hvordan vi skal regulere de nye markedene i delingsøkonomien. Transportsektoren er et av områdene hvor samfunnet kan vinne mest på å tilrettelegge for delingsøkonomi.

Carl Edvard Endresen, General Manager Uber Norge

I Norge finnes det i dag over 2,6 millioner personbiler. For de fleste er bilen en stor investering. Likevel står personbiler stille opp mot 95 prosent av tiden. Når vi først er ute på kjøretur, er det som regel bare sjåføren som er i bilen.

Omfattende miljøgevinster

Delingsøkonomi i transportsektoren innebærer et betydelig potensial for å utnytte ressursene bedre, og dermed skape økt mobilitet, et bedre transporttilbud og ikke minst omfattende miljøgevinster.

Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil.

Regelendringer kreves

Å realisere potensialet i teknologien og delingsøkonomien krever grunnleggende endringer av det nåværende regelverket. En rekke tungtveiende institusjoner har tatt til orde for å avvikle antallsbegrensningen og skape reell konkurranse i transportmarkedet, inkludert Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet og OECD.

Les også

Kronikk: Velkommen til delingsøkonomien

EFTAs overvåkingsorgan ESA har en pågående sak mot Norge siden antallsbegrensning gjennom behovsprøvingen ansees for å være en krenkelse av etableringsretten.

På persontransportmarkedet må et nytt regelverk minimum innebære følgende endringer for å skape nødvendig konkurranse og muliggjøre de positive effektene av delingsøkonomien og dagens teknologi:

•Fjerne antallsbegrensningen og behovsprøvingen.

Den største hindringen for konkurranse er at selve tilgangen til markedet begrenses av behovsprøvingen. Det er pr. i dag ikke fritt frem å etablere seg på transportmarkedet, selv om man skulle bestå alle de kravene som gjelder. Vi mener at det fortsatt skal finnes krav, men at kvalifiserte aktører som oppfyller disse kravene må få adgang til å etablere seg i markedet.

•Fjerne fulltidskravet og kjøreplikten.

Etterspørselen etter transport endrer seg både over tid og svinger voldsomt gjennom uken. Kravet om hovederverv – at det ikke er tillatt å tilby drosjetjenester på deltid – hindrer at personer kan komme inn og bidra når etterspørselen er høy. Bileiere som har andre jobber må også få anledning til å drive persontransport når de har ledig tid eller ledig kapasitet i bilen.

•Fjerne unødvendige krav til aktørene.

Det er viktig at det stilles krav til sikkerhet og forbrukerbeskyttelse, men krav som ikke bidrar til dette er unødvendige barrièrer og bør fjernes.

  • Skatteetaten foreslår: Tydeligere skattegrenser for delingsøkonomien

•Teknologinøytrale krav.

Et taksameter er ikke den eneste måten å beregne pris på og sikre god rapportering. Ved å kunne ta i bruk ny teknologi, kan næringen utvikle nye innovative tjenester som gir bedre ressursutnyttelse og bedre kundeopplevelser.

•Skatteinnrapportering som et krav i lovgivningen.

For å skape en kontrollfunksjon for staten, bør plattformselskaper og sentraler pålegges en plikt til å innrapportere relevant informasjon til skattemyndighetene.

Forbrukervennlig

Samlet vil disse endringene sikre en effektiv og forbrukervennlig transportsektor der seriøse aktører har mulighet til å konkurrere om kundenes oppdrag i et effektivt marked. Etterspørselen er stor – allerede har over 150 000 personer i Oslo lastet ned og registrert seg i Uber-appen.

Med de miljømessige og samfunnsmessige fordelene som dette fører med seg, er vi overbevist om at å tilrettelegge for delingsøkonomi også innen persontransport vil være et fornuftig og riktig steg for Norge.

Interessert i delingsøkonomi? Her er flere artikler:

Les også

  1. Uber er ikke samkjøring og heller ikke delingsøkonomi. Det er organisert piratvirksomhet | Øystein Trevland

  2. Miljøpartiet De Grunne

  3. Valget står ikke mellom teknologi og delingsøkonomi eller sykkel og kollektivt | Marion Godager Tveter

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Delingsøkonomi
  2. Bil
  3. Teknologi
  4. Uber