Debatt

Slå ring om medbestemmelse i arbeidslivet | Nord, By, Kollerud og Hermansen

 • Mette Nord, leder, Fagforbundet, Eli Gunhild By, leder, Norsk Sykepleierforbund, Erik Kollerud, leder, Delta, Marit Hermansen, president, Den Norske Legeforening

De ansatte i helsesektoren står på for pasientene og brukerne 24 timer i døgnet, uke ut og uke inn, året gjennom, skriver artikkelforfatterne. Foto: Eirill Wiik, NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Medbestemmelse er nøkkelen til å løse utfordringen med deltidskultur.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Medbestemmelse om arbeidstid er viktig for leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og andre grupper i helsesektoren. Medbestemmelse er også nøkkelen til å løse utfordringen med deltidskultur.

Deltid er et stort problem, både for ansatte som ønsker hel stilling, og for pasienter, brukere og pårørende som stadig må forholde seg til nye mennesker. Det er også et problem hvis man opplever manglende kontroll eller medbestemmelse over egne arbeidsplaner og organiseringen av arbeidstiden. Derfor var det så viktig at legene vant frem i sin kamp om innflytelse over egen arbeidstid.

Advarte mot forslaget

Anne-Kari Bratten skriver i Aftenposten 31. januar at det vil være en god idé å lytte til flertallet i Arbeidstidsutvalget. For over to år siden la de frem et forslag der de ville fjerne ansattes avtalerett på turnus i helsesektoren. Hun mener dette blant annet vil bidra til at arbeidsgivere tilbyr mer heltid.

Men dette forslaget advarte landets fremste arbeidsmiljøforskere mot. Avtalerett om arbeidstid ble også et tema i valgkampen, og et samlet politisk miljø var tilsvarende tydelig: Det er ingen god idé å fjerne de ansattes medbestemmelse på et så sentralt punkt som arbeidstid.

Høy arbeidsbelastning

Det er gode grunner til dette. De som jobber i helsesektoren, har høy arbeidsbelastning, uforutsigbare dager og høyt stressnivå. De opplever ubalanse mellom oppgaver og ressurser, innsats og belønning.

For arbeidstagere med denne type arbeidsmiljøutfordringer, er det svært viktig at arbeidstidsordningene i størst mulig grad etableres gjennom avtaler «som søker å sikre medbestemmelse og involvering, for å redusere potensialet for eventuelle uønskede helsekonsekvenser av arbeidstidsordningene», skrev mindretallet i Arbeidstidsutvalget, bestående av forskere og fagfolk på arbeidsmiljø.

Bruker stråmannsargumentasjon

En stor litteraturstudie fra 2017 utført av Stein Knardahl ved STAMI og tilsvarende institutter i Finland og Danmark, konkluderte med at arbeidstagere som har mulighet til å påvirke sitt eget arbeid, har lavere risiko for å bli arbeidsuføre.

Likevel ønsker Bratten og Spekter altså en omkamp der arbeidsgiverne får vetorett på arbeidsplaner som man i dag blir enige om. Hun bruker kampen mot deltid som en stråmann for dette argumentet.

Deltid er normalen

Deltid er et reelt problem. Halvparten av alle sykepleierstillingene som ble lyst ut i 2017 var deltid, og situasjonen for helsefagarbeidere er ikke noe bedre. Forskerne Kari Ingstad og Nina Amble skriver i Aftenposten 25. januar ganske riktig at de ansatte i dag sosialiseres inn i en deltidskultur.

Deltid er normalen, og det er deltid som tilbys. Like sikkert er det at et stort flertall av de unge ønsker å jobbe heltid. Det viser blant annet avgangsundersøkelser for sykepleiere, hvor tre av fire sier at de ønsker å jobbe heltid. Helsefagarbeiderne ønsker det samme.
De ansatte i helsesektoren står på for pasientene og brukerne 24 timer i døgnet, uke ut og uke inn, året gjennom.

De strekker seg langt for å løse oppgavene de er satt til innenfor trange rammer. For langt viser det seg, gjennomsnittlig avgangsalder for flere grupper er mange år tidligere enn pensjonsalder, sykefraværet er høyt og noen sier de ikke makter å jobbe fulltid på grunn av helse. Mange går også over til andre sektorer, med bedre lønns- og arbeidsbetingelser.

Heltid best for alle parter

Dette er alvorlig for pasientene og kvaliteten på tjenestene. Motiverte og friske medarbeidere er den viktigste ressursen sykehus og kommuner har. Den norske modellen er selve bærebjelken for å få til gode løsninger som både ivaretar arbeidsmiljøet og pasientsikkerheten.

Denne ressursen må forvaltes med klokskap. Da er det en dårlig idé å gå på tvers av forskning og den kunnskapen vi har om arbeidsmiljø og arbeidshelse. Vi vet at heltid er det beste for alle parter. Og vi vet at arbeidstidsordninger som ivaretar ansattes helse og pasientenes sikkerhet, må avtales mellom partene. Skal vi løse de utfordringene vi står overfor, er det avgjørende at vi fortsatt kan møtes som likeverdige parter.

 • Anne-Kari Bratten til bladet Sykepleien: Sykepleiere kan ikke bruke tiden på café og Sats

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

De ansatte i helsesektoren står på for pasientene og brukerne 24 timer i døgnet, uke ut og uke inn, året gjennom, skriver artikkelforfatterne. Foto: Eirill Wiik, NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Foto: Stig B.Hansen / Halvor Hegtun

Les mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Arbeidsmiljø

Relevante artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Vi har eksempler på sykepleiere som arbeider 50% i sykehus og 50% som flyvertinne for å være sikret 100% stilling

 2. DEBATT
  Publisert:

  Hvem skal løse deltidsfloken i helsesektoren? | Kari Ingstad og Nina Amble

 3. DEBATT
  Publisert:

  Å få flere i heltid er både et strukturelt og et kulturelt spørsmål

 4. KRONIKK
  Publisert:

  Å si at det mangler folk i eldreomsorgen, er en sannhet med modifikasjoner

 5. DEBATT
  Publisert:

  Dagens kortinnlegg | onsdag 7. februar

 6. A-MAGASINET
  Publisert:

  På de travleste dagene har Inger (56) grått av lettelse over å være ferdig på jobb.