Debatt

Står forvaringsordningen for fall?

  • Randi Rosenqvist
    Psykiater, tidligere seniorrådgiver
  • Knut Bjarkeid
    tidligere direktør, Ila forvaringsanstalt
Dersom Ila ikke lenger har faglig og personalmessig kontroll og tilstrekkelige arealer, kan man ikke lenger si at forvaringssoning er noe annet enn vanlig soning, skriver innleggsforfatterne. Bildet viser fengselsområdet.

Kvaliteten kan synke. Påtalemyndigheten og domstolene bør vurdere om det da er etisk riktig å idømme en forvaringsdom.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fra 2002 har voldsforbrytere med høy risiko for nye lovbrudd kunnet bli idømt forvaring. Forvaring er en i prinsippet tidsubestemt straffereaksjon. For å løslates må de redusere sin voldsrisiko.

Menn med forvaringsdom er i stor grad plassert ved Ila fengsel og forvaringsanstalt (Ila).

Ilas ledelse har bygget opp kompetansen for dette samfunnsmessig viktige arbeidet. Motiverte fengselsutdannede, program- og miljøarbeidere, en sexolog, sosionomer, jurister og psykologer arbeider ved fengselet.

Dessuten har Ila en rekke fagfolk som tilbyr de innsatte utdannelsesløp til ulike fagbrev eller universitetsutdannelse.

Flyttes til Ullersmo

Antall forvaringsdømte øker og er nå ved Ila i underkant av 100. Slik er det selv om det kun er budsjettert med 74 spesielle forvaringsplasser.

Dessverre er driftsmidlene i Kriminalomsorgen gjennom mange år blitt redusert (avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt i staten). Det har allerede medført redusert kvalitet i soningen av forvaringsdommer.

Ila må pusses opp før vannrør og annet sprekker. Dette skulle gjøres i to etapper, slik at fengselet kunne driftes med halv kapasitet for dem som i størst grad trenger de spesialtiltakene Ila kan tilby.

Dette ble for dyrt for Statsbygg. Derfor skal nå hele Ila evakueres til Ullersmo fengsel. Lokalene Ila er tilbudt, er ikke tilstrekkelige til å huse alle forvaringsdømte, selv om det hadde vært bygningsmessig mulig. Flere må derfor plasseres ved «vanlige» avdelinger på Ullersmo.

Kompetanse vil forvitre

Det planlegges at Ilas ledelse skal underlegges Ullersmo fengsels leder. Ilas budsjett skal dekke ikke-definerte utgifter ved Ullersmo.

Det synes som om Ila skal ha det faglige ansvaret for de forvaringsdømte og personalet. Men øverste leder vil også kunne omdisponere ansatte og fatte vedtak vedrørende den enkelte innsatte.

Dersom dette skjer, vil den opparbeidede forvaringskompetansen forvitre. Det vil gå ut over samfunnssikkerheten og rettssikkerheten for de nåværende og kommende forvaringsdømte. Ledelse på Ila har forgjeves protestert på dette. Det er ikke utført noen risikoanalyse eller avklaring av faglig ledelse i denne sammenheng.

Vanlig soning

Ilas ansatte følger den enkelte forvaringsdømte i hans personlige utvikling. Da mange forvaringsdømte er mange år på Ila, vil denne kunnskapen kumuleres. Kunnskapen vil være viktig for vurderinger av permisjon, overføring til lavere sikkerhetsnivå og prøveløslatelse.

Dette gir samfunnet en sikkerhet, men ivaretar også de innsattes rettssikkerhet. Dersom Ila ikke lenger har faglig og personalmessig kontroll og tilstrekkelige arealer, kan man ikke lenger si at forvaringssoning er noe annet enn vanlig soning.

Kvaliteten kan synke

Da forvaringsordningen ble vedtatt av Stortinget, var det et klart premiss at de forvaringsdømte skulle få en bedre, rehabiliterende straffegjennomføring. Dette er bare delvis oppnådd.

Nå synes det som om kvaliteten kan synke ytterligere. Påtalemyndigheten og domstolene bør vurdere om det da er etisk riktig å idømme en forvaringsdom.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kriminalomsorgen
  2. Fengselsvesenet
  3. Domstolene