Vi trenger et bedre forslag til ny småhusplan

Stadig flere barnefamilier presses ut av byen på grunn av for få egnede boliger, skriver Haakon Riekeles. Bilde over Oslo med Holmenkollen sett ovenfra.

Plan- og bygningsetaten forslag vil gi en nesten total byggestans. For Oslo er det uholdbart.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Plan- og bygningsetaten har, på bestilling fra byrådet, laget en ny plan for Oslos småhusområder. Den vil gi en nesten total byggestans. For Oslo er det uholdbart.

Byen trenger sårt boliger. Stadig flere barnefamilier presses allerede i dag ut av byen på grunn av for få egnede boliger. Det blir bygget 330 boliger i året med dagens småhusplan, hvorav mange er familieboliger. Med PBEs nye plan blir tallet nær null.

Nye boligfelt i andre kommuner, men ikke i Oslo

Mens Oslo vurderer nærmest å stanse bygging i småhusområdene, etablerer kommuner som Nannestad og Nittedal stadig nye boligfelter, langt fra kollektivpunkter. Det gir tap av natur og medfører bilpendling over lange strekninger. Trafikkbyrden er det særlig Oslo øst som lider under. Ukontrollert vekst i ytterkanten, kombinert med stans i sentrale områder med kollektivdekning, er det motsatte av god regional planlegging. Byggestans i Oslo er derfor både usosialt og miljøfiendtlig.

Den nye planen vil også gjøre det umulig for mange av dagens huseiere å gjøre endringer av betydning på sitt hjem. Hvert år er det tusenvis som fremmer byggesaker for å få litt mer plass. Et typisk eksempel jeg kjenner til, er noen som nylig har utvidet rekkehuset sitt for å få plass til et barn til. Dette økte tomtens samlede utnyttelse til 20 prosent. Det er lavt etter dagens småhusplan, som tillater 24 prosent, men blir helt umulig hvis PBE setter grensen til 16 prosent. Den nedgangen vil kunne være den største innskrenkningen i huseieres råderett over egen eiendom i Oslos historie.

Vil forby mange rekkehus

PBE foreslår ikke kun redusert utnyttelse, de vil også kreve at en tomt må være på 1,2 mål for å tillate mer enn én bolig. De mener altså at en tomt på ett mål kun skal ha plass til én familie og ha minst 840 kvadratmeter hage.

Uforståelig nok vil PBE forby mange rekkehus. Denne typen hus gir gode sammenhengende hager, heller enn det som er altfor vanlig i dag: flere enkeltstående hus med smale friarealer imellom. Oslo trenger ikke Raymonds rekkehusforbud.

Et foreslått krav om at 60 prosent av tomten skal være grønn, med svært strenge krav om hva som er grønt, høres fint ut. Men mange ferdig utbygde tomter ligger under det kravet i dag. Innstramningen vil for dem bety at det å legge ut noen heller i hagen eller etablere en sandkasse blir forbudt. Oslo trenger ikke Raymonds sandkasseforbud.

Oslo trenger ikke Raymonds sandkasseforbud

Planen medfører kraftig reduksjon av tillatt høyde for hus med saltak. Uten noen tilsvarende reduksjon for bygg med flatt tak sørger det effektivt for at alt nytt som bygges, vil få flatt tak. Dette strider ønsket om stedstilpasset arkitektur. Oslo trenger ikke Raymonds saltaksforbud.

Oslo trenger målrettede grep

Det Oslo trenger, er målrettede grep rettet mot problematiske sider ved dagens fortetning. Det tillates for store terrenginngrep, hvilket er klima- og naturfiendtlig. Det er dessuten for lett for utbyggere å få tillatelse til å felle store trær.

I tillegg bygges det lite stedstilpasset med tomter fylt av «bokser» tett inntil hverandre og med dårlige utearealer imellom. Men dette er det mulig å endre uten å gå for den tilnærmet totale stansen i bygging som det Ap-ledede byrådet har bestilt fra PBE. Vi trenger et bedre forslag til ny småhusplan.