Debatt

Ja til en naturvennlig fornybarsatsing!

En omfattende vindkraftsatsing gjort på feil måte kan endre norsk natur for alltid og gå på bekostning av friluftsliv, reiseliv og naturmangfold.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Verdifulle naturområder, som reinens leveområder, må ekskluderes fra vindkraftutbygging, mener artikkelforfatterne. Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

Innlegget er undertegnet av: Erling Lae, Norsk Friluftsliv, Kristin Krohn Devold, NHO Reiseliv, Per Hanasand, Den Norske Turistforening, Silje Ask Lundberg, Norges Naturvernforbund, Bård Vegar Solhjell, WWF Verdens naturfond og Christian Steel, Sabima.

En bred frilufts- og reiselivsallianse ber regjeringen satse på fornybar energi med lite naturtap.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) legger frem sine forslag til nasjonal ramme for vindkraft 1. april, og vi får svaret på hvilke områder de anser som mest egnet for vindkraftutbygging.

Store sammenhengende naturområder er verdifulle for alt liv. Urørt natur, landskapsopplevelser og fravær av tekniske inngrep og støy verdsettes høyt. Men det handler også om noe enda større: å ta vare på naturmangfoldet fordi det er grunnlaget for vår eksistens.

Øverst fra venstre: Erling Lae, Norsk Friluftsliv, Kristin Krohn Devold, NHO Reiseliv, Per Hanasand, Den Norske Turistforening, Silje Ask Lundberg, Norges Naturvernforbund, Bård Vegar Solhjell, WWF Verdens naturfond og Christian Steel, Sabima.

Mye norsk natur kan gå tapt til utbygging av vindkraft. Vi ber derfor regjeringen satse på klimatiltak med minst mulig tap av norsk natur og færrest mulige naturinngrep.

Verdifull natur må skjermes

Nasjonal ramme for vindkraft bidrar til at vindkraftutbyggingen kan planlegges på en helhetlig måte, men verdifulle naturområder må ekskluderes. Dette vil for eksempel være inngrepsfrie naturområder, områder med sårbare og truede arter og naturtyper, reinens leveområder, mye brukte friluftslivsområder og naturområder som skaper store verdier og tusenvis av arbeidsplasser innen reiselivet.

Prosessen for å få godkjent en vindkraftutbygging må styrkes. I dag godkjennes mange prosjekter som går på bekostning av viktige natur-, friluftslivs og reiselivsinteresser.

Hele prosessen må gjennomgås, og beslutninger må tas på et godt og relevant kunnskapsgrunnlag. Lovverk og veiledere må oppdateres. Kriterier for avslag på grunnlag av natur- og friluftslivshensyn må være tydelige.

Sats på grønne alternativer

Det finnes flere muligheter til å redusere klimautslipp uten å ødelegge de mest verdifulle naturområdene våre.

En storstilt satsing på energisparing og effektivisering må settes i gang, og alternativer som opprustning av eksisterende vannkraftverk, vindkraftanlegg til havs og andre fornybare energiformer, må forseres.

Norsk natur fortjener en kunnskapsbasert forvaltning. Vi må vite hvor de mest verdifulle natur- og friluftslivsområdene ligger. Kunnskapen om den norske naturen er mangelfull.

Forvaltningsrelevant økologisk grunnkart for Norge, og et nasjonalt landskapskart må på plass. Det må også stimuleres og legges til rette for frivilliges kartlegging av arter, og kartlegging av friluftsområder i kommunene må fullføres.

I tillegg må metoder for verdsetting av natur videreutvikles og tas i bruk, og det må utvikles metodikk for å vurdere samlet belastning. Følges disse anbefalingene opp, vil det bidra til en fremtidsrettet politikk som klarer å ta hensyn til både klima og natur!

  • Vi anbefaler også disse kronikkene:

Les også

  1. Eirik Wærness: Ny fornybar energi kan endre maktforhold mellom stater

  2. Nielsen, Frøysa og Furevik: Vi kan gå glipp av et nytt industrieventyr

Les mer om

  1. Fornybar energi
  2. Naturvern
  3. Vindkraft