Advokatforeningen: Nei til bevæpnet politi

Erfaringene fra andre nordiske land viser at fare for personskader og tap av liv øker ved generell bevæpning, skriver Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.

Generell bevæpning av norsk politiet vil ikke redusere, men øke faren for tap av liv.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Justisdepartementet har foreslått å endre våpeninstruksen for politiet, slik at de skal kunne bære pistol i daglig tjeneste – for en tidsbegrenset periode.

Bakgrunnen for forslaget er trusselvurderingen gjort av PST i oktober 2014, om at militært personell og politi kan være særskilt utsatte mål for ekstreme islamister de neste 12 månedene.

Det er ingen grunn til å bagatellisere betydningen av sikkerheten til polititjenestemenn og militært personell, ei heller hensynet til samfunnets trygghet. Det grunnleggende spørsmålet er likevel hva som er det riktige svaret på disse utfordringene.

Tap av liv

Spørsmålet om bevæpning av politiet er blitt vurdert av professor ved Politihøyskolen, Tor-Geir Myhrer. Han viser blant annet til erfaringene fra de andre nordiske landene, som i flere år har hatt en generell bevæpning av politiet, og hvor antall døde og skadede i politiaksjoner er klart høyere enn i Norge.

Merete Smith.

Ifølge Myhrer vil en generell bevæpning «øke sannsynligheten for at politiet både vil skyte mer, og for at tjenestepersonene vil feilhandle mer ved bruk av skytevåpen». Derfor ser han det som en fordel at politiet ikke er generelt bevæpnet, men må tenke gjennom situasjonen før man kan trekke en pistol.Erfaringene fra andre nordiske land viser at fare for personskader og tap av liv øker ved generell bevæpning.

Advokatforeningen er enig i Myhrers vurderinger. Vi kan ikke se at den økte terrortrusselen gir grunn til generell bevæpning av politiet, eller at økt bruk av våpen fra politiets side vil redusere faren for tap av liv eller for skader.

Derimot er det grunn til å anta at bevæpnet politi vil være terroristenes første mål når de går til aksjon. Terrorister gir seg neppe til kjenne før de skyter, og vil sannsynligvis prioritere å uskadeliggjøre væpnet politi for selv å unngå å bli skutt. I slike tilfeller kan sivile lett havne i skuddlinjen.

Justisdepartementet har heller ingen erfaringer å vise til fra andre land når det gjelder effekten av generell bevæpning på terroranslag og terrortrusler, og det er ikke gjort en konkret vurdering av dette for norske forhold.

Utrede bedre

I Advokatforeningens høringsuttalelse til Justisdepartementets forslag uttaler vi derfor at vi frykter at en generell bevæpning ikke vil redusere, men øke faren for tap av liv og personskader for polititjenestemenn – fordi de blir terroristenes første mål. Vi mener også at det er et åpent spørsmål om liv kan gå tapt ved at det blir lettere å ty til våpenbruk i situasjoner som kunne ha vært løst på annen måte.

Skal en slik adgang innføres, må i det minste saken utredes langt bedre enn i dag – blant annet ved å hente erfaringer fra sammenlignbare land.

Advokatforeningen er også bekymret for at den midlertidige bevæpningen av politiet som inntil videre gjelder frem til 15. februar 2015, etter hvert skal bli gjort permanent.

Les også: