Debatt

Hvordan skal vi redde demokratiet? | Trine Skei Grande

  • Trine Skei Grande
    Trine Skei Grande
    Leder, Venstre
Kunst og kultur kan være med på å utjevne forskjeller og forsterke demokratiet nedenfra, skriver kulturminister Trine Skei Grande (V).

Jeg er sikker på at kunsten, kulturen og en sterk frivillig sektor kan være en del av medisinen mot strømningene som truer demokratiet vårt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

De liberale verdienes motkrefter blir stadig sterkere. Vi vil aldri kunne vedta at demokratiet er den beste løsningen, men må jobbe hver eneste dag med å vise hvorfor dets verdier er relevante. Da er det et privilegium, og et stort ansvar, å være kulturminister.

Da jeg begynte å engasjere meg politisk trodde jeg helt oppriktig at tanken om frihandel, internasjonale samarbeid og globalisering som et felles gode, var objektive sannheter. Jeg tok for gitt at det var en felles drøm vi bar på, og at vi var enige om at handel og kulturveksling over landegrenser styrket både enkeltmennesker og bygget velferdssamfunn verden over. Disse oppfatningene blir stadig mer utfordret.

Flere aktører er seg selv nok

Slagene har kommet jevnt og trutt de siste årene. Liberale verdier er under et stadig økende press og utviklingen er urovekkende. Nå ser vi at flere stater og aktører er seg selv nok, og at samarbeid det har tatt flere tiår å bygge opp – rives ned på sekunder.

Les også

Trine Skei Grande kan bli en viktig kulturminister. Da må hun våge å provosere | Anne Siri Koksrud Bekkelund

På den ene siden har vi proteksjonisme og egosentriske holdninger som isolerer og sender oss et halvt århundre tilbake i tid. På den andre siden fører en hurtig fragmentering av fellesskap til at ekkoets volum blir stadig høyere.

Demokratiet står i fare for å forvitre

Det er ikke sånn at demokratiet vil forsvinne brått, og at vi alltid vil huske året, datoen, ja for ikke å si øyeblikket det forsvant. Nei, demokratiet står i reell fare for å forvitre. Sakte, men sikkert. Det må vi kjempe imot.

For når udemokratiske krefter får forrang tror jeg ikke det kun beror på frykt eller tvilsomme holdninger, men til en viss grad apati. En følelse av at «demokratiet ikke angår meg». Vi må rett og slett bli flinkere til å vise frem verdien av de grunnleggende fundamentene i et demokrati, som ytringsfrihet, individets ukrenkelighet og tolerante fellesskap.

Kultur som samfunnsbyggende kraft

I mitt første halvår som kulturminister har jeg brukt mye tid på å snakke om kunst og kultur som ytringer med samfunnsbyggende kraft. At kulturpolitikk er ytringsfrihetspolitikk. Jeg har tidvis tøyset om at jeg liker å låne tittelen til min svenske kollega Alice Bah Kuhnke, hun er nemlig kultur- og demokratiminister.

Jeg har også, i løpet av dette halvåret, sett og hørt om kulturens kraft og gjennom det blitt sikker på at kunsten, kulturen og en sterk frivillig sektor kan være en del av medisinen mot de strømningene som hver eneste dag truer med å svekke demokratiet vårt. Det krever imidlertid at vi tør å ta noen grep. At vi tør å møte det presset vi står overfor med et svar på hvorfor demokratiet er verdt å kjempe for.

Fellesreferanserammer

Jeg er sikker på at vi kan lykkes. Men det fordrer at vi ikke bare fortsetter i samme spor. Hvis vi skal kunne være den motkraften jeg er overbevist om at vi kan være, må vi våge å stille de store spørsmålene på nytt. For selv om verdiene og svarene er de samme, har mange av forklaringene endret seg.

Skal vi lykkes med omstillingen av Norge må vi også lykkes med å bygge rause, solide og tolerante fellesskap hvor det er rom for mangfold og uenighet. Det krever at vi har noen felles referanserammer som samler oss på tvers av vår tilhørighet. Det er slik vi kan sikre den felles dannelsen som gjør at vi er i stand til å være aktive medborgere i et demokrati. Aktive, engasjerte medborgere vil også oppleve demokratiets relevans. Ikke som et stort overordnet begrep, men som det mangfoldige fellesskapet vi alle er med på å skape.

Samfunnets søyler

Hele min portefølje er en del av det vi kan kalle samfunnets søyler, og er med på å flette oss sammen i vårt mangfold. Kulturpolitikken som skal legge til rette for et inkluderende samfunn der alle som ønsker det kan ytre seg og der mangfold, skapertrang og kreativitet får utfolde seg fritt.

Mediepolitikken, hvor vi må legge til rette for god nyhetsformidling over hele landet og en bredt anlagt offentlig samtale i det digitale mediesamfunnet. Et blikk rundt i verden viser oss kanskje tydeligere enn noen gang verdien av medier vi kan stole på, som drives etter solide publisistiske og etiske prinsipper.

Vi kan være bittert uenige i sak og vinkling, men vi vet likevel at disse mediene oppriktig ønsker å få frem viktig og korrekt informasjon og bidra til en åpen og opplyst diskusjon. Et slikt mediesystem har vi faktisk i Norge, og den virkelige verdien av dette vil vi ikke se før vi mister det.

Les også

Venstre vil ikke overstyre kulturlivet | Trine Skei Grande

Eller tros- og livssynspolitikken, som har som hovedformål å beskytte retten til å ha (eller ikke ha) en tro eller et livssyn. Religions-, tanke- og samvittighetsfrihet er en forutsetning for et demokratisk samfunn.

Jeg vil som varslet, legge frem en melding om tros- og livssynspolitikken, og en proposisjon om en helhetlig lov for tros- og livssynssamfunn. I tillegg har vi idretts- og frivillighetsfeltet, som skaper mestringsfølelse og livsglede hos mennesker på tvers av generasjoner, og gir enkeltmennesker mulighet til å ytre seg og bryne seg på ulikheter og uenigheter samtidig som de gir rammer for tilhørighet og fellesskap. På sitt beste er frivilligheten unik som inkluderingsarena.

Like muligheter

Samtidig handler ikke dette om at alle skal bli like, men om at vi skal ha like muligheter. Innenfor kunsten og kulturen finnes det masse ytringer og uttrykk som man ikke forstår, og som man ikke liker. Det er helt greit. Du trenger ikke å like opera, eller fotball for den del. Men du må vite hvorfor du ikke liker det.

Les også

En helhetlig teaterpolitikk, takk | Arne Nøst

Da må det være mulig for alle som vil å oppleve kunst, kultur eller delta i frivillig arbeid eller idrett. Da kan vi begynne å snakke om en felles dannelse. Denne dannelsen er med på å myndiggjøre mennesker slik at de er i stand til å ta frie, kvalifiserte valg som aktive medborgere. Vi lever i en tid hvor disse mulighetene aldri har vært større eller flere. Alt er tilgjengelig, bare noen skjermtrykk unna. Dette er en utvikling vi mennesker har jobbet for å få til. Ny teknologi som gjør kunst og kulturuttrykk tilgjengelig og senker terskelen for deltagelse. Det vil jeg omtale i kulturmeldingen.

Folk og fellesskap

Jeg håper å være kulturminister lenge, og det kommer flere stortingsmeldinger hvor ulike områder på mitt felt vil bli grundig behandlet. I kulturmeldingen ønsker jeg imidlertid å trekke de lange linjene for kulturpolitikken i en ny tid der jeg mener kulturfeltet må spille en særlig rolle for å ivareta de demokratiske verdiene som kjennetegner vårt samfunn.

Kunst og kultur kan være med på å utjevne forskjeller og forsterke demokratiet nedenfra, og kultur er av avgjørende betydning for å bygge et velfungerende samfunn. For dette handler i bunn og grunn om folk og om fellesskap mellom folk. Enkeltmenneskets frihet består av reelle muligheter. Og med like muligheter skapes engasjement og en drivkraft som gjør kunsten, kulturen og dermed demokratiet relevant for den enkelte. Den drømmen tror jeg fortsatt på.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kulturpolitikk
  2. Kultur
  3. Demokrati
  4. Trine Skei Grande
  5. Mediepolitikk