Debatt

Kort sagt, torsdag 29. april

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Ensomme eldre. Iran og likestilling. Sysselsettingsutvalgets tiltak. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Flere eldre har det tøft

Som Joacim Lund påpeker i Aftenposten 20. april, er det heldigvis mange eldre i Norge som har det godt. Det betyr ikke at det siste året ikke har satt spor hos de eldste. Én av tre eldre opplevde ensomhet før pandemien, ifølge en spørreundersøkelse vi har gjennomført. Dette har nå økt. Vi vet at de som hadde det utfordrende fra før, har fått det verre.

Vi nådde ikke sykehjemsbeboere gjennom vår undersøkelse, som Lund påpeker. Dette er generelt vanskelig, og særlig under en pandemi. Samtidig visste vi at særlig sykehjemsbeboere har fått begrenset sin handlefrihet det siste året, så mer kunnskap var viktig. Vi intervjuet derfor pårørende samt frivillige besøksvenner fra Røde Kors.

Disse gir et viktig innblikk i institusjonsbeboeres hverdag under pandemien. Det handler om pårørende som ikke får besøke eller holde sin kjære i hånden. Annen forskning viser at mange sykehjemsbeboere har forfalt raskere kognitivt og fysisk under pandemien.

Vi skulle gjerne visst mer om hvordan våre eldste har det, og særlig de som bor på institusjon. Men vi vet allerede nok til at det fremover ikke bare er tilstrekkelig å gjenåpne aktivitetstilbud for de eldre, disse må styrkes. Lund avslutter sin kommentar med «at de gamle er eldst» – og det er vi ikke uenige i. Det betyr imidlertid ikke at de bør overlates til seg selv.

Kathrine Holden, enhetsleder, Humanitære behov og analyse, Avdeling for kommunikasjon og samfunn


Iran i likestillingskommisjon?

Endelig får Norges plass i FN en skikkelig boost. Norge har jo tidligere stemt for en resolusjon som anklaget Israel, av landene i Midtøsten, for å forhindre kvinners likestilling. Nå har vår representant fått en ny anledning til å fornye engasjementet for Midtøstens kvinner.

I FN er Iran nå innvalgt for en fireårsperiode i Kommisjonen for kvinners status, CSW. Dette FN-organet er den fremste mellomstatlige organisasjonen som utelukkende er opprettet for å fremme likestilling mellom kjønnene og å gi makt og medbestemmelse til kvinner. Valget av Iran til å sitte i nettopp denne kommisjonen skjedde med forventet norsk støtte innenfor ECOSOC/FN.

Burde vi gratulere våre myndigheter med et klokt valg?

Rolf Kirschner, Oslo


Nye og eksisterende sysselsettingstiltak som fungerer

I et par leserinnlegg i Aftenposten av Hege Moen, Laila Khateeb Wallin og Mathilde Fasting (15. april) og Georg Espolin Johnson (17. april) blir Sysselsettingsutvalget kritisert for lite nytenkning, mangelfull utredning og for å foreslå tiltak som ikke fungerer. Denne kritikken er lite treffende. Vi foreslår både viktige nye tiltak og økt satsing på tiltak som har god effekt.

Av nye tiltak vil jeg særlig trekke frem vårt forslag om arbeidsorientert uføretrygd med trygdejustert lønn for å gjøre uføretrygdede mer attraktive på arbeidsmarkedet, ny sykelønnsmodell med delvis arbeidsgiverfinansiering etter tre måneders sykefravær og økte muligheter til å jobbe etter aldersgrensen.
Dette er viktige nyvinninger i norsk sammenheng, med stort potensial for økt sysselsetting og redusert frafall fra arbeidsmarkedet. Samtidig bygger de på velprøvde mekanismer og sammenhenger, som gir grunn til å tro at de faktisk vil virke.

Av eksisterende tiltak foreslår vi blant annet mer satsing på lønnstilskudd, kvalifiseringsprogrammet og andre kompetansetiltak. Her er det studier som viser at disse tiltakene bidrar til økt sysselsetting.

Vi har også forslag om forbedring av eksisterende tiltak, blant annet knyttet til samarbeid mellom Nav, utdanningssektoren og helsetjenesten. Dette fordi mange som er utenfor arbeidsmarkedet, har sammensatte problemer.
Espolin Johnson kritiserer utvalget for å mangle helsefaglig kompetanse. Men utvalget hadde sterk kompetanse om sysselsetting for personer med helseproblemer, i tillegg til bred og god kompetanse i sekretariatet og blant partene i arbeidslivet. Kari Sollien, leder av Akademikerne og medlem av utvalget, er lege og spesialist i allmennmedisin.

Det er fint med debatt om våre forslag, men først og fremst om sterke og svake sider ved forslagene, og i mindre grad om hvem som har kommet med forslagene.

Steinar Holden, professor, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo og leder av Sysselsettingsutvalget

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Sysselsetting
  3. Koronaviruset
  4. Iran
  5. FN