Aftenpostens artikkel gir et feilaktig bilde av barns rettigheter i Polen | Iwona Woicka-Żuławska

  • Iwona Woicka-Żuławska
    Iwona Woicka-Żuławska
    Polens ambassadør til Norge
Polsk lovverk og praksis er i samsvar med folkeretten, skriver Iwona Woicka-Żuławska, Polens ambassadør til Norge-

Polske domstoler og sosialtjenester griper inn når barnets beste på noen som helst måte er truet, ikke bare i graverende tilfeller.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten trykket 13. februar artikkelen «Han har skrevet bok om norsk barneverns rykte i Polen. Forfatteren mener diplomatstriden skyldes misforståelser».

Artikkelen inneholder uttalelser av Maciej Czarnecki, forfatteren av boken Barn av Norge. Om den (over)beskyttende staten, som gir et feilaktig bilde av vern av barnets beste og dets rettigheter i Polen.

Barnets beste har prioritet

Czarnecki sier om sosialarbeidere i Polen at de «griper ikke inn med mindre det er snakk om virkelig alvorlige familieforhold, som vold og misbruk».

Dette er ikke riktig.

Polske domstoler og sosialtjenester griper inn når barnets beste på noen som helst måte er truet, ikke bare i graverende tilfeller.

I henhold til polsk lov kan bare en domstol avgjøre i saker som angår barn, herunder barnevernssaker. Dette gjelder også ankesaker. Administrative organer har kun ansvar for håndhevelsen av domsavgjørelsen og tilsyn for dens gjennomføring.

Barnets beste har alltid prioritet i domstolens avgjørelser.

Når barnets beste er truet

I henhold til den polske loven om barn og familie, omfatter foreldreansvaret foreldrenes rettigheter og plikter og innebærer rett til å oppfostre barnet med respekt for dets verdighet og rettigheter, i samsvar med barnets beste og samfunnets interesser.

En domstol for barne- og familiesaker, og andre instanser, plikter å bistå foreldre der det er nødvendig for å utøve foreldreansvaret på riktig måte.

Når barnets beste er truet, fatter domstolen for barne- og familiesaker vedtak om tiltak (på anmodning fra blant annet sosialtjeneste, foreldre, tilsynskurator), der man, avhengig av situasjonen, pålegger foreldre forpliktelser til å handle på en bestemt måte, pålegger tilsyn eller oppnevner en familieassistent som skal arbeide med familien.

Arbeidet har som mål å utvikle foreldrenes omsorgskompetanse og hjelpe familien. Dette er tiltak som skal støtte og forebygge.

Først etter å ha uttømt alle muligheter innen hjelpetiltak, kan man gripe inn i foreldreansvaret gjennom omsorgsovertagelse og plassering av barnet hos fosterfamilie, noe som kun en domstol kan avgjøre.

Før en domstol tar en avgjørelse, innhenter den informasjon om familien og barnet, blant annet uttalelser fra psykologer og pedagoger. Møteforløpet i domstolen er protokollført (i tillegg er lydopptak mulig). Under møtene kan partene ha bistand fra advokater.

Les også

Polen vil lære Norge om polsk barnevern

Familien først

Det må understrekes at det polske rettssystemet etterstreber en hjelp for barnets nærmeste familie som kan gjøre det mulig at barnet oppfostres innen familien.

Først etter å ha benyttet seg av hjelpetiltak som for eksempel tilsyn, og der det ikke er fremgang i foreldrenes adferd, blir barnet plassert i et annet miljø i den perioden som trengs for å arbeide med den biologiske familien, for at barnet kan komme tilbake til familien.

Skulle dette vise seg å være umulig, vurderer man adopsjon eller fosterfamilie.

Plassering utenfor hjemmet er altså i Polen av midlertidig karakter. Fosterfamilie er den siste utvei, også i dette tilfellet prioriterer man slektninger. Først når dette ikke er mulig, avgjør man plassering i en fosterfamilie som ikke er i slekt. Fosterfamilier som ikke er i slekt, må gjennomføre opplæring og ha en kvalifikasjonsattest.

Tilsyn med fosterfamilier

Domsavgjørelsen oppgir tydelig årsakene til at barnet plasseres i en fosterfamilie. En subjektiv vurdering av barnets psykologiske utvikling er ikke tilstrekkelig grunnlag for domsavgjørelser i slike tilfeller. Fordelingen av rettigheter og plikter mellom foreldrene og fosterforeldrene er regulert ved lov.

Polsk lovverk og praksis er i samsvar med folkeretten

I samsvar med loven om å støtte familie og om ordning for omsorgsovertagelse, omfatter familieomsorgsovertakelse fosterfamilier (som er i slekt og som ikke er i slekt) og familiebarnehjem.
Institusjonell omsorgsovertagelse ivaretas i form av omsorgs- og oppfostringssentre, omsorgs- og terapisentre og pre-adopsjonssentre.
I Polen er fosterfamilier pålagt domstolstilsyn.

Situasjonen til barnet i en fosterfamilie vurderes ikke sjeldnere enn hver tredje måned for barn opp til tre år, og ikke sjeldnere enn hver sjette måned for eldre barn.

Vurderingen utføres av sosialhjelpssentre i konsultasjon med fosterfamilien, samt pedagog, psykolog og familieassistent.

En skriftlig uttalelse om hvor hensiktsmessig barnets videre opphold i fosterfamilien er, samt en vurdering av kvaliteten på ytet omsorg og fosterfamiliens evner til å utføre denne oppgaven, sendes til domstolen som avgjør hvorvidt barnets tilbakeføring til den biologiske familien er mulig på dette stadiet.

Samsvar med folkeretten

Polsk lovverk og praksis er i samsvar med folkeretten, i barnevernssaker særlig med Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og FNs konvensjon om barnets rettigheter.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.