Produksjonsstans i Norge endrer ikke forbruket av olje og gass | Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

  • Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
    Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
    Administrerende direktør, Norsk olje og gass
Vil produksjonsstans i Norge fører oss nærmere målene satt i Paris? Eller vil det bare føre til reduserte helsetjenester og økte skatter i Norge? spør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi kan håpe på at teknologien vil løfte oss ut av fossilalderen tidligere enn det selv FNs klimapanel våger å anslå.

Vi kan drømme om at verden finner metoder for å fly, kjøre, koke mat og produsere biler, plast og mobiltelefoner uten energi og råvarer som slipper ut klimagasser.

Men, la oss for en liten stund legge til grunn at det vil være behov for en viss mengde olje og gass også om 30 år.

Da står vi igjen med ett spørsmål: Hvem skal produsere denne oljen og gassen?

Renest og billigst vinner

Det kommer til å bli dem som produserer olje og gass billigst og med de laveste utslippene.

Lavest utslipp fordi verdens klimamål vil kreve en høyere karbonprising som gjør det dyrt å forurense. Billigst fordi man vil møte konkurranse fra andre energikilder, og fordi lavere etterspørsel vil gi lavere priser.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Vi mener at vi i Norge har gode forutsetninger for å hevde oss i en slik konkurranse:

1. Produksjon av olje og gass på norsk sokkel har et gjennomsnittlig utslipp pr. fat som er omtrent halvparten av det som er rapportert internasjonalt.

2. Norsk olje- og gassnæring er en ansvarlig næring. Tidligere i år gikk en samlet bransje inn for et felles klimaveikart der vi har varslet tiltak for å få ned utslippene tilsvarende syv av ti personbiler i Norge pr. år.

Vi har til gode å høre at andre lands olje- og gassprodusenter på eget initiativ setter tilsvarende klimamål.

3. I Norge ble det tidlig forbudt å brenne gass (fakling), og oljeselskapene måtte finne løsninger for å bruke eller selge gassen som ble funnet. I tillegg til miljøgevinsten har forbudet bidratt til etableringen av et nettverk av rør som fører gassen helt frem til markedet i Europa.

I dag har vi større inntekter fra gass enn fra olje. I mange andre land brennes gassen. Det fører til enorme utslipp av klimagasser i tillegg til at det er en svært uklok sløsing med energi landene kunne ha utnyttet.

Verdensbanken anslår at det årlig kommer utslipp fra fakling som tilsvarer 400 millioner tonn CO₂. Norges samlede CO₂-utslipp er til sammenligning cirka 55 millioner tonn.

4. Ingen andre land har så høy pris på utslipp av CO₂ fra produksjon av olje og gass som Norge. I tillegg betaler vi kvotepris til EU. Derfor vil vi ha et konkurransefortrinn den dagen andre petroleumsprovinser får like høye karbonpriser for sin produksjon.

5. Vi har et av verdens strengeste krav til kartlegging og rapportering av utslipp til sjø og luft. Dette gjør at vi er det eneste oljeproduserende landet i verden som rapporterer absolutt alt av utslippene våre.

Tilsyn og kontroll er første steg for å gjøre produksjonen mest mulig miljøvennlig.

6. Olje- og gassnæringen er den viktigste teknologidriveren i Norge. Som en del av klimaambisjonene i bransjen satses det derfor på klimarettet forskning. Leverandørindustrien til olje og gass er vår nest største eksportindustri etter eksport av olje og gass.

Gode klimaløsninger utviklet for norsk sokkel vil kunne eksporteres til andre land og samtidig ha en overføringsverdi til andre bransjer. Slik vil effekten av teknologiutviklingen overstige det som gjøres på norsk sokkel. Bortfall av denne næringen vil gå på bekostning av utvikling av teknologier som vil komme det grønne skiftet til gode.

Produksjonen overtas

Det vil være etterspørsel etter olje og gass både i 2050 og etter det. Det er derfor på etterspørselssiden man må finne alternativer for å få redusert bruken av fossile brensler.

Hvis man skal få en hel verden med på det grønne skiftet, må det skje til lavest mulig kostnad, med lavest mulig velferdstap. Utslipp av klimagasser må koste. Med verdens høyeste karbonpriser ligger Norge allerede godt an, og vil derfor være konkurransedyktige.

Dersom Norge politisk velger å senke produksjon av olje og gass, vil ikke det endre på etterspørselen og forbruket. Andre land vil enkelt ta over produksjonen.

Globale utslipp vil sannsynligvis øke, fordi de fleste land har høyere utslipp enn Norge.

Fører det oss nærmere målene satt i Paris?

Eller vil det bare føre til reduserte helsetjenester og økte skatter i Norge?


På Twitter: @Norskoljeoggass

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Lese mer? Her er noen forslag: