Debatt

Fakta om Bjarne Melgaards byggeprosjekt på Ekely | Janne Wilberg

  • Janne Wilberg, byantikvar

Det er sterke følelser og meninger knyttet til Bjarne Melgaards byggeprosjekt på Ekely. Denne modellen, Utsikt fra over Ekely, har fått samtykke fra Byantikvaren. Munchs vinteratelier ligger nederst i bildet, mens «A House to Die In» er det svarte bygget tvers overfor. Foto: Snøhætta

Bjarne Melgaards byggeprosjekt på Ekely får en høyde som et vanlig bolighus og Ekelys skogsparti blir bevart.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Byantikvaren vil supplere med noen opplysninger i forbindelse med Per Manings påstander om Bjarne Melgaards byggeprosjekt på Ekely, slik de fremkommer i hans åpne brev til Riksantikvaren i Aftenposten 30. september:

1. Byantikvaren har ikke gått fra et «nei» til et «ja» til det samme prosjektet. Det opprinnelige ble avvist fordi det innebar et omfattende inngrep. Deretter ble et omarbeidet prosjekt presentert.

De foreslåtte tre bygninger fordelt på tre steder på tomten var nå redusert til én, planen om en høy tårnstruktur var fjernet, og det samme gjelder en separat atelierbygning. Husets høyde blir som for et vanlig bolighus og vil befinne seg på tomten der det inntil 1989 sto et bolighus. Her er det tidligere gitt tillatelse til oppføring av et nytt bolighus.

2. Delen av boligprosjektet som vil befinne seg over bakken ligger utenfor fredningsområdet, og har en underjordisk atelierdel som skal dekkes av et vannspeil. Dette vil ligge innenfor tuftene til det tidligere bolighuset.

3. Den aktuelle tomten er regulert til bolig- og friluftsformål, og bare en del av den er fredet. Fredningsgrensen går tvers igjennom tuftene til bolighuset som tidligere befant seg der.

4. Anleggets underjordiske deler vil ikke befinne seg inne i kollen, men altså under den tidligere boligens tufter, der det ikke er verneverdig vegetasjon. Adkomst vil skje via en tunnel under eksisterende vei inn til tuftene. Når byggearbeidene er avsluttet, vil veien reetableres.

5. Utbygger har foretatt grundige undersøkelser og kartlagt områdets naturverdier og eventuell risiko knyttet til geologiske forhold. Byantikvaren finner det godtgjort at bolighuset kan oppføres uten at det vil skade området permanent.

6. Ekelys skogsparti blir dermed fortsatt bevart. Utbygger ønsker dessuten å gi naturkvalitetene et sterkere formelt vern enn det som ligger i dagens reguleringsplan. I tillegg vil enda mer av tomten bli regulert til friluftsformål. Området vil som nå være tilgjengelig for områdets beboere.

7. Sett fra Munchs fredede atelier og hage vil det nye huset synes i mindre grad enn den bygningen som lå der på Munchs tid.

8. Det minnes for øvrig om at kunstnerkolonien på Ekely ble oppført i forbindelse med at Munchs hus beklageligvis ble revet.

9. Samtidig kan vi berolige med at Kikuttomtens boligpotensial med dette vil være uttømt. Reguleringen av naturverdiene vil nettopp bidra til sikre dette, også for delen som ligger utenfor fredningsområdet.

10. På denne bakgrunn ble det gitt dispensasjon til Melgaards prosjekt. Dispensasjonen fra kulturminneloven innebærer likevel ingen omgjøring av fredningen. Slike dispensasjoner gjøres stadig vekk for fredede anlegg – og for langt større tiltak enn det som det her dreier seg om.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Her kan du lese mer om Bjarne Melgaards «dødshus» på Ekely og debatten rundt det:

Les også

  1. - Bjarne Melgaard er et skritt nærmere sitt «dødshus»

  2. Nabofreden bør forstyrres for at Ekely kan oppleves som hva det også var for Munch: Et sted for å skape.

  3. Her skal Bjarne Melgaard dø

Les mer om

  1. Fredning
  2. Riksantikvaren
  3. Edvard Munch