Er Norge forberedt på et desperat Russland?

Vi har alle muligheter til dramatisk å bedre vår totalberedskap, skriver innleggsforfatteren.

Norge er blant de mest sårbare landene for angrep mot den digitale infrastrukturen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Den ukrainske offensiven mot Russland er i gang. Lykkes Ukraina, vil et presset Russland snart vise Vesten hvilke cyberkapasiteter landet har, og hvilke hybride angrep det har forberedt mot Norge og andre land.

Det ukrainske folket forbereder seg på en blodig offensiv som kan bli et vendepunkt i krigen. Men er Norge forberedt på et desperat Russland?

Norge har en alvorlig, nasjonal sikkerhetskrise

9. mai la Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) frem rapporten «Et motstandsdyktig Norge».

Der står det rett ut: Norge har ikke «et forsvarlig nasjonalt sikkerhetsnivå». Myndighetene har mangelfull situasjonsforståelse, forstår ikke truslene mot Norge og er ikke klare for å håndtere dem.

Dessverre er dette kun én rapport i en lang serie rapporter som dokumenterer at Norge har en alvorlig, nasjonal sikkerhetskrise.

Riksrevisjonen 23. mars 2021: «Riksrevisjonen mener at svakhetene ved NVEs tilsyn med IKT-sikkerheten samlet sett er sterkt kritikkverdige.»

Digi 21. mars 2022: «Russiske cybervåpen kan slå ut norsk strøm.»

Riksrevisjonen 4. oktober 2022: Svært alvorlige mangler i det digitale informasjonssystemet til Forsvaret. Kan få alvorlige konsekvenser for rikets sikkerhet.

Riksrevisjonen har i tillegg kommet med kraftig kritikk av cybersikkerheten i politiet, Oljedirektoratet, helseforetakene, Utenriksdepartementet og Justisdepartementet.

Det siste er spesielt alvorlig fordi det er Justisdepartementet som har ansvaret for det sivile Norges cyberberedskap. Kritikken går på 16 spesifikke områder.

Trusselbildet ignoreres

En vellykket stans i norske olje- og gassleveranser til Europa er det enkelttiltaket med størst effekt for Russland. Et Europa uten varme og aircondition vil raskt presse Ukraina til forhandlingsbordet.

Norsk presse har de siste 12 månedene avslørt at Russland har gjennomført omfattende forberedelser til et anslag mot norsk infrastruktur i Nordsjøen.

Samtidig viser en rapport til Petroleumsinstituttet levert fra Sopra Steria i 2021 at cyberarbeidet i den norske olje- og gassindustrien over lang tid har vært for dårlig: Trusselbildet ignoreres, kompetansen er for lav, og det er «overveiende sannsynlig at trusselaktører med tilstrekkelig kapasitet og motivasjon allerede har kompromittert infrastruktur og systemer».

Vi har dårlig tid

Norge er blant de mest digitale landene i verden. Dermed er Norge også blant de mest sårbare landene for angrep mot den digitale infrastrukturen og systemer som styrer kritiske samfunnsfunksjoner.

Samtidig har Norge tilgang til verdens beste kompetanse. Vi har alle muligheter til dramatisk å bedre vår totalberedskap.

Men for å lykkes kreves det en felles erkjennelse av dagens situasjon og en felles forståelse av hvilke trusler vi står overfor.

NSMs rapport inneholder 47 konkrete tiltak for å bedre Norges beredskap. Flere av IKT-Norges medlemmer har gitt innspill til rapporten.

Vi mener rapporten er grundig og er enige i analysen og forslagene NSM foreslår.

Nå haster det med politisk handlekraft for å gjennomføre tiltakene. Vi har dårlig tid. Den ukrainske offensiven har startet.