Debatt

Nå trenger skoleledere ro til å drive skolen forsvarlig frem til sommeren | Rektor Lene Fosser Minge

 • Lene Fosser Minge
  Lene Fosser Minge
  Rektor, Stenbråten skole
Når dere snakker til oss om hvordan dere tenker at vi skal drive skole: Bruk innestemme. Skoleledere er bitte litt slitne nå, skriver Lene Fosser Minge, rektor ved Stenbråten skole i Oslo.

Kjære Espen Nakstad, Camilla Stoltenberg, Inga Bejer Engh og andre som bidrar med velmente råd når skolene har åpnet etter koronastengingen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi har lyttet oppmerksomt til kunnskapsorienterte representanter fra regjering og
helsemyndigheter siden landet iverksatte smitteverntiltak 12. mars. Mange
skoleledere har oppfordret elever, foresatte og ansatte til å innhente relevant
kompetanse om koronasituasjonen ved å lytte til myndighetenes daglige
pressekonferanser.

Gjennom tillitsskapende kommunikasjon har norske myndigheter gitt råd om hvordan befolkningen skal forholde seg til nære, kjære, risikoutsatte, arbeidsplassen, venner, bussen, butikken, frisøren og hytta.

Gjennom tydelig formidling av råd, solid forankret i den til enhver tid gjeldende kunnskap om koronavirusets utvikling nasjonalt og internasjonalt, har myndighetene styrt en påfallende samlet befolkning i samme retning. Norge fikk kontroll på smittespredningen. Frykten ble liten nok til at mange omsider turte å luske seg ut i en hverdag som ligner litt mer på det normale, men med god sosial distanse, slik Nakstad har forklart oss. Vi har tillit til deg, Nakstad, og til alle du har delt podium med på pressekonferansene de siste månedene.

Som rektor er jeg takknemlig for at det er kunnskapsgrunnlaget, og ikke frykten, som ligger til grunn for myndighetenes valg om nedstengning av landet i mars, og for rådene som har fulgt i tiden deretter. Kanskje er det derfor jeg undrer meg over de siste uttalelsene fra Nakstad (fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet), Camilla Stoltenberg (direktør ved Folkehelseinstituttet) og, ikke minst, fra barneombud Bejer Engh.

Barneombud Inga Bejer Engh.

Uttalelser som at skolene bør ha lengre åpningstid og mer normal organisering av driften, og at vi tolker smittevernveilederen for strengt.

Jeg tillater meg å tenke at uttalelsene fra helsemyndighetene og barneombudet ville vært noe mer nyansert dersom de kjente bedre til hvilke faktorer som ligger til grunn for ordinær drift og for gjenåpningen fra et skolelederperspektiv.

For mens landet har vært stengt, har skolenes drift vært opprettholdt. Nasjonalt er 70 prosent av foreldrene fornøyd med elevenes opplæring i hjemmeskolen. Mange ansatte og elever forteller om et betydelig læringsutbytte i hjemmeskoleperioden.

Mens mange har hatt hjemmekontor og andre har mistet inntektsgrunnlaget sitt, har mange skoler bidratt til å gi elevene relevant kompetanseutvikling i en unormal situasjon og til å opprettholde tilliten til norske myndigheters beslutninger.

For enkelte familier har koronasituasjonen bidratt til å etablere ny tillit til norske helse- og skolefaglige myndigheter. Skoleledere og ansatte har kommunisert til elever og foresatte at det er grunn til å etterkomme myndighetenes helseråd, unngå å lytte til skremselsbilder tegnet i nasjonale og internasjonale medier og grunn til å stole på myndighetenes beslutning om å gjenåpne skolen.

Restriksjonene som helsemyndighetene påla skolene ved gjenåpningen, bidro til å skape trygghet for ansatte, elever og fortsatte som var redd for smitte. Min
erfaring er at skolens informasjon til elever, foresatte og ansatte om at
myndighetenes smittevernregler følges til punkt og prikke ved gjenåpningen, har
bidratt til en hensiktsmessig gjenåpning som har gitt trygghet for både familier og
ansatte.

Tolking av smittevernreglene, slik du, Nakstad, nå tar til orde for, vil med stor
sannsynlighet medføre at hjemmenes tillit til skolen reduseres, og at frykten for
smittespredning vil hindre foresatte fra å sende elever til skolen.

Espen Nakstad.

Ikke rom for tolkning

Mitt budskap er derfor: Dersom helsemyndighetene mener at helserådene skal endres, må smittevernveilederen oppdateres.

Det kan ikke være rom for tolking i denne situasjonen. 1 meter er 1 meter, og rommet er ikke større enn det er. En ansatt er en ansatt, som i henhold til smittevernveilederen skal ha begrenset kontakt med andre. Samarbeidet mellom hjem og skole er vesentlig for elevers kompetanseutvikling. Brist i tilliten vil potensielt ødelegge for mange i lang tid fremover.

Når det er sagt: Vi trenger ingen endring nå før sommeren. Nå trenger skoleledere i Norge ro til å drive skolen forsvarlig frem til sommeren og ro til å planlegge for et normalt skoleår fra august. Mange skoleledere erfarer at vår kapasitet har nådd et metningspunkt.

La meg bidra til å belyse situasjonen ved å gi et innblikk i de siste ukers aktiviteter fra et skolelederperspektiv når opplæringslov, barnelov, arbeidsmiljølov og
forvaltningslov skal overholdes samtidig som koronalov og smittevern innføres:

1. Landet stengte, skolen stengte. Beredskapsledelse ble aktivert, risikovurdering
gjennomført, tiltak igangsatt og skolen omorganisert: hjemmeskole og hjemmekontor etablert, digitale plattformer aktivert. Elever og foresatte ble informert, ansatte og FAU-leder involvert for å sikre rett til likeverdig opplæring med god kvalitet for alle elever i et trygt og godt skolemiljø. PC delt ut til elever som manglet. GDPR ivaretatt.

2. Barneombudet og barne- og familieministeren ble engstelig for de sårbare barna.
Ny risikovurdering gjennomført, tiltak iverksatt og skolen omorganisert: daglig,
direkte kontakt mellom lærere og elev og daglige rapporter fra lærere til ledere for
sikring av elevers skolemiljø i hjemmeskolen. Syke ansatte i karantene erstattet av
kolleger. Elever og foresatte ble informert, ansatte og FAU-leder involvert.

3. Beredskapsministeren lovte tilsyn for barn av foresatte i samfunnskritiske
funksjoner. Ny risikovurdering gjennomført, tiltak iverksatt og skolen omorganisert:
Ansatte som ikke var i risikogruppe, og som ikke var avhengige av kollektivtransport, kunne gjennomføre tilsyn. Lange åpningstider innebar rikelig bemanning. Foresattes funksjon ble vurdert og vedtak fattet. Ansatte i risikogruppe identifisert. Elever og foresatte ble informert, ansatte og FAU-leder involvert.

4. Byråden ble bekymret for de sårbare barna og foreldre som ville trenge avlastning, og ba om omdisponering av ansatte fra skole til bydel.

Ny risikovurdering gjennomført, tiltak iverksatt og skolen omorganisert: Ansatte som bodde i gangavstand til sårbare barn og foreldre med avlastningsbehov, ble identifisert og engasjert. Elever og foresatte ble informert, ansatte og FAU-leder involvert.

5. Byråden ble ytterligere bekymret for sårbare barn og ba skolene åpne for
omsorgstilbud på helligdagene i påsken. Ny risikovurdering gjennomført, tiltak
iverksatt og skolen omorganisert: betydelig samarbeid mellom bydel og skoler for
identifisering av familiene og organisering av tilbudet. Elever og foresatte ble
informert, ansatte og FAU-leder involvert.

6. Skolens ledelse er opptatt av at skolens kjernevirksomhet opprettholdes, at
elevenes kompetanseprogresjon videreføres, og at vi er forberedt når ny læreplan, fagfornyelsen, implementeres fra august. Ny risikovurdering gjennomført, tiltak iverksatt og skolens opprinnelige organisering reetablert: personalmøter og medarbeidersamtaler, medbestemmelsesutvalg, arbeidsmiljøutvalg og foreldreutvalg digitalt gjennomført, arbeidstidsavtale reforhandlet, henvendelser fra medier besvart, rapportering til skoleeier besvart, individuelle opplæringsplaner for elever videreført, kartleggingsresultater og utviklingssamtaler drøftet samtidig som pensjonist takkes
av digitalt for lang og tro tjeneste mens nye tilsatte tiltrer forsiktig fra sine
hjemmekontorer, håndverkere bytter kjøkkenet i spesialavdelingen og renholderne smittevasker alle lokaler. Elever og foresatte ble informert og inspirert, ansatte og FAU-leder orientert.

7. Gjenåpning for elever på 1.–4. trinn. Smitteveileder lest og implementert, oversatt til enklere språk og forklart for familier med andre morsmål enn norsk. Ny risikovurdering gjennomført, tiltak iverksatt og skolen omorganisert: nye
elevgrupper, krav til små gruppestørrelser ivaretatt. 1 meter mellom hver elev
innendørs ivaretatt. Ulike uteområder for alle grupper ivaretatt. Smittevasking av alle lokaler planlagt og gjennomført. Opplæringsrutine for god hånd- og hostehygiene innført. Rettigheter om tilpasset opplæring, spesialundervisning og særskilt norskopplæring ivaretatt. Ansattes personlige forhold ivaretatt, risikoutsatte elever og ansatte ivaretatt. Tillitsvalgte og verneombud er involvert når lærere på 6. trinn skal undervise annenklassinger, syke elever får hjemmeundervisning, og AKS-assistenter blir renholdsarbeidere og turkamerater for sårbare barn som har foresatte med avlastningsbehov. Elever og foresatte ble informert, FAU-leder rådspurt og ansatte mer instruert enn involvert.

8. Gjenåpning for elevene på de eldste trinnene. Revidert smitteveileder lest og
implementert, oversatt til enklere språk og forklart for familier med annet morsmål enn norsk. Ny risikovurdering gjennomført, tiltak iverksatt og skolen omorganisert: nye grupper for eldre elever organisert mens krav til små gruppestørrelser for 1.–4. trinn videreføres. Alle lokaler brukes av de yngste elevene. Eksterne aktører engasjert for leie av lokaler til de eldste elevene, ingen tilgang til økte ressurser. Nye innleide lokaler smittevaskes av skolens egne ansatte. Uteområder omorganiseres. Rettigheter om tilpasset opplæring, spesialundervisning og særskilt norskopplæring ivaretas. Ansattes personlige forhold ivaretatt, risikoutsatte elever og ansatte ivaretatt. Tillitsvalgte og verneombud er involvert når ansatte nok en gang får nye
arbeidsoppgaver. Elever og foresatte ble informert, FAU-leder rådspurt og tålmodige ansatte stadig mer instruert enn involvert.

Camilla Stoltenberg.

Forventer at skoleåret starter som normalt

I skrivende stund er det fire uker igjen av inneværende skoleår. Vi har sendt vedtak og informasjonsbrev til skolestartere som begynner på 1. trinn i august, og hatt overføringsmøter for elever som begynner på ungdomsskolen. Besøksdager og foreldremøter gjennomføres ikke, men skolens nettsider er stadig oppdatert og skal skape trygghet for at skolen gir elevene relevant kompetanseutvikling som skaper livsmestring for den enkelte og bidrar til et bærekraftig samfunn til tross for koronasituasjonen. Kvelder brukes til planleggingsdager for lærere.

Vi gleder oss over å se fremover til en noe mer normalisert hverdag. Dersom landet har kontroll på smitten, er det skolens forventning at skoleåret starter som normalt i august.

Førsteklassingene er fordelt på ordinære klasser. Sløydsalen skal brukes til kunst- og håndverk. Personalrommet skal ikke være klasserom for elever, men bemannes av ansatte som drøfter innholdet i de nye læreplanene som innføres i august.

Kjære helsemyndigheter. Vi lytter gjerne til deres råd om smittevern. Men lytt til oss før dere tar beslutninger som påvirker vår anledning til å oppfylle våre plikter som skoleledere, herunder ivaretagelse av foresattes tillit. Og om dere må pålegge
skolene restriksjoner som påvirker skolenes drift: Unngå å uttale dere om hvordan vi skal utøve ledelse av våre virksomheter. Dere kan gi helseråd, skoleledelse kan vi ta oss av.

Kjære barneombud. Det er hyggelig at du er opptatt av elevenes rettigheter, trygghet og omsorg. Det er vi også. Som ledere har vi tillit til at våre dedikerte ansatte gir undervisning av høy kvalitet så lenge de får tilstrekkelig handlingsrom fra oss ledere, tydelige forventninger, tett oppfølging og ikke flere oppgaver enn det er rom for å gjennomføre.

Om åpningstiden skal utvides, må andre overta når skoledagen avsluttes. Bemanningen på skolen består av både lærere, AKS-ansatte og annet personell som trenger tid til for- og etterarbeid for å gjennomføre undervisning og læringsstøttende aktiviteter av høy kvalitet.

Vi sier som elevene: Det skal bli bra igjen. Men når dere snakker til oss om hvordan dere tenker at vi skal drive skole: Bruk innestemme. Skoleledere er bitte litt slitne nå.

Les også

 1. Intervju: «Fung.ass.» Espen Rostrup Nakstad har klart kunststykket å bli en høyt elsket byråkrat

 2. Norge ville neppe blitt stengt på samme måte i dag, innrømmer helsetopper. Slik har tiltakene og fagrådene sprikt.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Espen Nakstad
 4. Camilla Stoltenberg