Debatt

I norsk rovdyrpolitikk er «kritisk truet» idealet. Det er skammelig – og internasjonalt pinlig | Siri Martinsen

  • Siri Martinsen
    Siri Martinsen
    Veterinær og leder i NOAH

Norge bryter allerede med Bernkonvensjonen i ulvepolitikken. Regjeringens nye forslag om å skyte mer ulv gjør det ikke bedre, mener Siri Martinsen. Foto: NOAH

Norge bryter Bernkonvensjonen, naturmangfoldlovens formål, og Grunnlovens § 112.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Foto: NOAH

Den 3. mars, på FNs Verdensdag for ville dyr, var den norske regjeringen opptatt av noe ganske annet enn «å feire og øke bevisstheten om verdens ville dyr» – slik FN oppfordrer til. Denne dagen fremla man en endring av naturmangfoldloven, i den hensikt å skyte flere ulver.

Minimumsmål er blitt maksimumsmål

Klima- og miljøministeren ønsker å innføre en vag formulering fra Bernkonvensjonen om at «fangst, forvaring og annen skjønnsom bruk av enkelte individer (...) i lite antall» etter nærmere angitte kriterier kan tillates. I norsk lov vil disse ordene bli tatt ut av sin sammenheng for å bane vei for å redusere antallet av en kritisk truet art.

Foto: NOAH

Men det ligger ikke noen mulighet i Bernkonvensjonen til å ta livet av kritisk truede dyr for å senke antallet. Når et slikt lovstridig ønske har manifestert seg hos norske politikere, kommer det av at man allerede har brutt Bernkonvensjonen.

Les også

Nytt ulveopprør i Høyre mot Vidar Helgesen

Stortingspolitikerne har tatt et biologisk forståelig begrep som «bestandsmål», og omdefinert det:

«Bestandsmål» for en (kritisk) truet art er pr. definisjon et minimumsmål – et mål man strever etter å nå for bestanden i den hensikt å bidra til at den ikke lenger befinner seg i truet tilstand.

I norsk politikk har dette imidlertid blitt et maksimumsmål – man setter et tak på antall familiegrupper av et kritisk truet dyr.

Norsk ulvepolitikk «absurd»

Det er et politisk mål i Norge at ulven skal være kritisk truet. Å følge opp et slikt mål vil nødvendigvis stride mot lover og konvensjoner om vern av arter. Disse er skapt med tanke på å verne dyr fra utryddelse – ikke med tanke på konstant å holde dem i fare for utryddelse.

En nylig publisert artikkel i Journal of International Wildlife Law & Policy konkluderer med at norsk ulvepolitikk strider mot artikkel 2 i Bernkonvensjonen: «Needless to say, actively suppressing the growth of a population that is below the prescribed level runs counter to the obligation imposed by Article 2.»

  • Grundig journalistikk og arenaer for meningsutveksling er viktigere enn noensinne. Bli abonnent på Aftenposten i dag

Artikkelforfatterne beskriver norsk ulvepolitikk som absurd, og advarer om at også andre land kan begynne å sette «maksimumstak» på truede arter, i den hensikt bare så vidt å bevare dem på grensen til utrydding.

Også norske jurister reagerer: Jusprofessor Ole Kristian Fauchald skriver til departementet at «det (må) være klart at de nasjonale bestandsmålene som kommer til uttrykk i rovviltforskriften må anses som minimumsantall for ynglinger i Norge».

I strid med både biologi og jus

Det er norske politikeres maksimumsmål for truede dyr – stikk i strid med både biologi og jus – som har skapt den ulvepolitiske farse vi nå er vitne til.

Les også

Senterpartiet med blodig ulvevideo på Facebook

Vi har pr. i dag et politisk Norge som ser «kritisk» og «sterkt truet» som idealtilstanden for norske rovdyr. Det er skammelig.

Det er internasjonalt pinlig. Det er brudd på Bernkonvensjonen, naturmangfoldlovens formål og Grunnlovens § 112, som gir befolkningen rett til «en natur der produksjonsevne og mangfold bevares».

Les mer om

  1. Ulv
  2. Rovdyrforvaltning