Debatt

Nye fengsler er unødvendig. Ny narkotikapolitikk kan redusere soningskøene.

  • Torstein Ulserød
  • Eirik Løkke, rådgiver i Civita og forfatter av boken Personvern etter Snowden. Privatliv i det digitale samfunn
En mer rasjonell narkotikapoltikk kan både kutte fengelskøene og frigjøre ressurser i politiet, skriver Erik Løkke og Torstein Ulserød. Her fra Norges nyeste fengsel, Halden fengsel.
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 26. juli skriver direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Marianne Vollan om smekkfulle norske fengsler, og mange har etterlyst bygging av nye fengselsplasser. Et annet tiltak med potensielt stor effekt, er imidlertid å revurdere narkotikapolitikken. En mer rasjonell narkotikapolitikk vil åpenbart kunne redusere soningskøene.

Erik Løkke.
Torstein Ulserød.

Ca 1/3 av alle norske fanger sitter med narkotika som hovedlovbrudd, og soningskøene er ett eksempel på at norsk narkotikapolitikk antagelig skaper flere problemer enn den løser.

Ulik annen kriminalitet

Mange vil nok mene at kapasitetsproblemer i fengslene er et dårlig argument for å redusere bruken av straff for adferd som en stor andel av befolkningen anser uønsket. Men det er forskjell på narkotikabruk og annen kriminalitet. Norsk strafferett er basert på det såkalte skadefølgeprinsippet. Det går ut på at bare handlinger som medfører skade, eller fare for skade, bør straffesanksjoneres.

Det er også bred politisk enighet om at straff som hovedregel ikke bør brukes dersom gjerningspersonens handlinger først og fremst er skadelige for ham selv. Nettopp derfor gikk flertallet i den såkalte straffelovkommisjonen på begynnelsen av 2000-tallet inn for å avkriminalisere bruk av narkotika, blant annet med følgende begrunnelse: «det (er) ikke grunn til å straffe den enkelte narkotikamisbruker, blant annet fordi narkotikamisbruket bare i begrenset grad kan sies å innebære skade på andre.»

Strengest i verden

En samlet kommisjon gikk også inn for å redusere strafferammene for narkotikakriminalitet generelt, ikke bare egen bruk. Kommisjonen pekte på at «straffutmålingsnivået i Norge på narkotikaområdet er av flere blitt karakterisert som et av de strengeste i verden».

Alle forslagene om redusert bruk av straff på narkotikafeltet ble imidlertid blankt avvist av daværende regjering med henvisning til «straffens preventive virkninger». Slike virkninger av straff på narkotkafeltet savner dokumentasjon. Den massive bruken av straff på narkotikafeltet i Norge er stadig en politikk basert på løse antagelser om virkninger av straff, og et ønske om å «sende signaler».

Bruker milliarder

Dårlig begrunnet straffelovgivning er selvsagt problematisk i seg selv. Og som kapasitetsproblemene i norske fengsler blant annet illustrerer: Den massive bruken av strafferettslige tiltak mot narkotikabruk har også en ressursmessig side, Politi, rettsvesen og kriminalomsorg bruker milliarder av kroner på å håndheve narkotikaforbudet. Mange av disse pengene kunne vært bedre anvendt på andre måter, hvis målet er å redusere skadevirkninger av rusmiddelbruk.

I tillegg kan en mer rasjonell narkotikapolitikk bidra til å frigjøre ressurser i politiet, noe den mangelfulle etterforskningen av blant annet voldtektssaker illustrerer at det er et klart behov for. Og som en hyggelig bieffekt: Redusert bruk av strafferettslige tiltak på narkotikafeltet vil bidra til å løse det akutte behovet for nye fengselsplasser.

Les også

  1. Direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet: Norske fengsler er smekkfulle

  2. Bør fanger sendes til Nederland?

  3. Ap: «Uforståelig» å sende soningsfanger til Nederland

  4. KrF sier ja til å sende fanger til Nederland

Les mer om

  1. Debatt