Jo, Kripos tok informasjonen alvorlig | Ketil Haukaas

  • Ketil Haukaas, sjef, Kripos
Kripos-sjef Ketil Haukaas.

Inge D. Hanssen skriver at informasjon til Kripos, om Eirik Jensen, ikke ble tatt alvorlig. Dette gjør han uten å kunne vite hva Kripos faktisk mottok av informasjon, hva vi ble bedt om å gjøre og hva vi faktisk gjorde.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Dette er et svar på Inge D. Hanssens kommentar.

Kripos driver, med noen viktige og særskilte unntak, ikke egne etterforskninger.

Vi bistår resten av norsk politi. Vi foretar hver dag undersøkelser og leverer vurderinger og rapporter basert på anmodninger vi får. Noen ganger er bistanden omfattende, andre ganger enkle råd og veiledning. Politidistriktene må se vår bistand i sammenheng med det de ellers har i sakene og selv treffe nødvendige beslutninger om veien videre.

Kripos gir bistand til Spesialenheten. Noen ganger omfattende, som i straffesaken som nå går mot Eirik Jensen i Oslo tingrett, skriver Kripos-sjef Ketil Haukaas.

Kripos gir også bistand til Spesialenheten. I utgangspunktet skjer dette på samme vis som når vi bistår politidistriktene. Noen ganger omfattende, som i straffesaken som nå går mot Jensen i Oslo tingrett.
Kripos har intet mandat til å etterforske saker som gjelder mulige straffbare forhold begått av polititjenestemenn i tjeneste. Vår involvering i disse sakene må derfor utelukkende bestå i konkret bistand til spesialenheten, uten at vi kan gå inn i vurderingen av om det er grunnlag for å iverksette eller eventuelt fortsette en etterforskning. At Spesialenheten selv må ta ansvaret for slike vurderinger, er en forutsetning for den uavhengighet som straffeprosessloven og påtaleinstruksen forutsetter at enheten skal ha.

Avgjørelsen om ikke å gå videre med det omtalte tipset, ble tatt av Spesialenheten selv. Hanssen slår fast at tipset ikke ble tatt alvorlig fordi Kripos brukte en måned på undersøkelsene. Saken ble fra vår side prioritert. Tilbakemeldingen Spesialenheten fikk, var et grundig svar på oppdraget.

Les også: