Kort sagt, søndag 8. september

Barns liv i barnehagen. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Foreldrene skal lyttes til

Professorene Ingunn Størksen og Mari Rege svarer på min kritikk med å forklare at forskere må avgrense sine problemstillinger. De forholder seg ikke til at Agderprosjektets førskoleopplegg marginaliserer foreldre, og legger ansvaret på barnehagene. Jeg forstår at forskere må avgrense forskningsspørsmålet, og vi er enige om at barnehagen har ansvaret for praksis. Men jeg fastholder at forskere som lager og selger detaljerte planer for barnehagens arbeid, ikke kan toe sine hender i spørsmålet om opplegget er i tråd med lovens intensjoner.

Barnehagelovens krav til samarbeid mellom barnehagen og barnas hjem er krystallklart. Barnehagelærer er den profesjonen som utdannes til å ivareta barnehagens innhold og oppgaver, herunder samarbeidet med barnas foreldre. Foreldre har hovedansvaret for barnet og skal få muligheter til å ivareta barnets interesser i spørsmål om hvordan barnehagen arbeider med omsorg, lek, læring og danning.

Agderprosjektet nøyer seg ikke med å beskrive barns liv i barnehagen. Formålet er å endre barns liv i barnehagen. Forskere som ønsker å endre en sektor i velferdsstaten, kan ikke la være å forholde seg til viktige prinsipper i lovverket som regulerer sektoren det gjelder. Når Størksen og Rege vil styre hvordan barnehagen arbeider, må de derfor forholde seg til foreldrenes rett og plikt til medvirkning.

Mona-Lisa Angell, universitetslektor, OsloMet


Desinformasjon om og svartmaling av Aker-Ullevål-alternativet

Helse-Sør Øst går i et innlegg i Aftenposten til angrep på vår plan for å bruke gode bygninger på Gaustad og Ullevål med Aker som lokalsykehus for Groruddalen.

De bruker tall fra «belysningen», et alternativ de selv forkastet i 2016: Å flytte hele Rikshospitalet til Ullevål i én vending. Dermed blir argumentene irrelevante.

To kvalitetssikringsrapporter etterlyste i 2016 bedre utredning av delt løsning mellom Rikshospitalet og Ullevål. Det ble ikke gjort før vi leverte vår idéskisse.
Når de hevder at vårt forslag ikke gir økt kapasitet, er det feil.

Det gir plass til fire bydeler i Groruddalen på Aker og fem på Ullevål, mer enn 600.000 personer. Helse-Sør Østs løsning fører til at vel 200.000 blir uten lokalsykehus i 2030. Og påstanden om at «det er dyrt å drifte spesialiserte funksjoner på flere steder», har de ikke dekning for.

Helse-Sør Øst har ikke virksomhetsplan, og dermed ingen beregning av bemanning. Deres gevinstrealiseringsplan er basert på gjetninger og er verdiløs. Dette gir grunn til å si: Beslutningsgrunnlaget er for dårlig til at Stortinget kan innvilge lånegaranti.

Saken bør sendes tilbake til helseministeren med beskjed om at grunnleggende kvalitetskrav må tilfredsstilles før den kan behandles.

Eilif Holte, sivilingeniør, og Rolf Kåresen, tidligere sjeflege, Ullevål sykehus