Pasientskadeordningen er en maktarrogant bastion | Geir Hoff

  • Geir Hoff
    Geir Hoff
Ministeren må rydde opp overfor Pasientskadeordningen, som har utviklet seg til en maktarrogant bastion som ikke ivaretar mandatet sitt.

Pasientskadeordningen fungerer ikke. Den evner ikke å erkjenne egne feil. Taperen er som vanlig den lille mann og kvinne.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Helseministeren har forsvart pasientskadeordningen og utfordret andre til å stå frem med forslag til noe bedre. Jeg er enig i at prinsippet med ordningen er god, men den har utviklet seg til en maktarrogant bastion som ikke ivaretar mandatet sitt.

Ministeren må rydde opp. Ordningen ble innført for å gjøre det lettere å klage uten å måtte henge ut enkeltpersoner. Ordningen skulle også verne ansatte i helsevesenet.

Beviset ble ikke oppdaget

Jeg har vært sakkyndig for begge parter i klagesaker – flere ganger for Norsk Pasientklageerstatning (NPE) og nå for en pasient. I siste tilfelle ble jeg koblet inn i siste runde i lagmannsretten. Pasienten tapte, men jeg har aldri sett en sak med klarere rett til erstatning enn denne – aldri!

Jeg skal ikke prosedere en komplisert sak her, men pasienten fikk ikke fjernet den tarmsvulsten han skulle opereres for. Beviset lå i sakspapirene, men ble ikke oppdaget før under siste runde i retten.

Flere feil

Det var andre feil også. Ny sakkyndigerklæring ble innhentet. Den støttet beskrivelsen av feil. Pasientskadenemnda valgte å ignorere dette, vise til rettskraftig dom og gjenga rettens vurdering: «Lagmannsretten la avgjørende vekt på samstemte forklaringer fra sakkyndige med riktig spesialkompetanse. Lagmannsretten påpekte at [sakkyndig] ble tillagt mindre vekt da hans årsaksforklaringer ble ansett å være i strid med allment akseptert medisinsk viten.»

  • Noen refleksjoner:
    Pasientskadeordningen har tidligere akseptert min kompetanse på tilsvarende saker når jeg har vært oppnevnt av NPE (spesialist i fordøyelsessykdommer, men uten «håndverksspesialiteten» for utføring av kirurgi.) Man behøver ikke være «håndverkskompetent» for å finne bevis i sakspapirer.
  • Pasientskadenemnda valgte å ignorere ny erklæring fra spesialist i kirurgi ved Rikshospitalet. Kirurgen fremla samme årsaksforklaringer som retten kalte «i strid med allment akseptert medisinsk viten». Hvem er da «på bærtur»?
  • Nemnda kan gjenoppta saker med nye bevis, men avsto og er dermed medskyldig i justismord.
  • Pasientskadeordningen evner ikke å erkjenne egne feil, men skal legge til rette for at vi i helsevesenet lettere skal kunne innrømme feil og lære av dem.
  • Pasientskadeordningen har ikke evnet å beskytte involverte helsearbeidere mot eksponering. Kirurgen har hittil måttet stå frem i to runder i rettssystemet.

Ingen vilje til å se egne feil

Det er menneskelig å feile også for personer i pasientskadeordningen, men nemndas svar viser ingen vilje til å se egne feil. Det undergraver prinsippet med ordningen. Dette må helseministeren se på.

Det er merkelig at Pasientskade og ansvarlig sykehus ikke er mer opptatt av renommé ved å fornekte feil. Rettskraftige dommer står sterkt. Det betyr ikke at retten har rett. Vi bør være mer spørrende til rettens kompetanse til å håndtere slike saker.

Siste skanse er mediene med betydelige hindringer mot å eksponere pasientskadesaker – annet enn ved at en pasient står frem med sitt syn på sin historie. Punktum. NPE «kjenner seg ikke igjen». Mediene har også utvilsomt et problem.

Og hvem er taperen i alt dette? Det er som vanlig den lille mann og kvinne.

Geir Hoff er professor emeritus, Universitetet i Oslo. Han er indremedisiner og spesialist i fordøyelsessykdommer. Hoff er leder for det nasjonale kvalitetsregisteret Gastronet.

Her kan du lese flere artikler om pasientskader og erstatninger: