Trenger vi egentlig legen for å sykmelde? | Bjørn B. Hansen

Det er en kjensgjerning at den viktigste informasjonen om sin funksjon og evne til å jobbe, har brukeren selv. Informasjon fra legen har altså begrenset betydning i arbeidet med å få brukere tilbake i jobb, skriver innleggsforfatteren.

Alle får sykmelding om de selv vil. Da er det er få argumenter igjen for at legene skal fortsette å liksomattestere sammenhengen mellom sykdom og jobbfravær.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er krise i fastlegeordningen fordi for mange oppgaver er tillagt fastlegen. Det er vist at en stor andel av henvendelsene til fastlegene handler om NAV og attestasjon av fravær fra jobb på grunn av sykdom. Er det egentlig nødvendig å belaste fastlegene med dette?

Den formelle grunnen til at legene skriver sykmelding og attester til NAV er at Folketrygdloven krever at det må foreligge sykdom eller skade som gjør at man ikke kan jobbe. Legens oppgave er å attestere sammenhengen mellom sykdommen eller skaden og det funksjonstapet som medfører at en person ikke kan jobbe. Legens signatur på sykmeldingen og legeattesten er altså viktig i seg selv.

Legen overprøver sjelden

Som rådgivende lege i NAV har jeg lest hundrevis av sykmeldinger og legeerklæringer. De er som regel fundert på hva pasienten selv forteller om egen sykdom og evne til å jobbe. Det gjelder særlig for dem med langtidsfravær.

Det er svært sjelden jeg ser at legen overprøver pasientens egen vurdering. Legens informasjon til NAV og arbeidsgiver om funksjon og arbeidsevne er altså i stor grad basert på hva pasienten selv forteller.

Les også

Ikke ødelegg fastlegen min | Helene Skjeggestad

Det er med andre ord informasjon som pasienten selv kan formidle direkte til NAV, og eventuell arbeidsgiver, uten legen som mellomledd. Når legens mer eller mindre passive formidling av informasjon likevel er etterspurt av både bruker og NAV, så kan det være fordi legens signatur og attestasjon er det mest interessante.

Legen har begrenset betydning

For en langtidssykemeldt som skal tilbake til jobb, er det rimelig å tenke seg at legen har en rolle som medisinskfaglig rådgiver overfor både pasient, arbeidsgiver og NAV. Det er jo legen som utreder og behandler pasienten.

Samtidig er det en kjensgjerning at den viktigste informasjonen om sin funksjon og evne til å jobbe, har brukeren selv. Informasjon fra legen har altså begrenset betydning i arbeidet med å få brukere tilbake i jobb.

Dialog med arbeidsgiver hindres

Ordningen med Inkluderende Arbeidsliv (IA) skal revideres til høsten, og det er et uttalt ønske at man vil styrke dialogen mellom arbeidstager og arbeidsgiver for å få personer med helseplager til å stå i arbeid.

Les også

Legeforeningen krever strakstiltak for fastlegeordningen

Dagens ordning er i kontrast preget av at det er dialogen mellom lege og bruker som er sterk, på bekostning av brukers dialog med arbeidsgiver. Brukers dialog med legen ender ofte med at legen sykmelder og dermed attesterer at brukeren ikke kan stå i arbeid. I praksis hindrer det dialogen med arbeidsgiver. Legen har jo attestert at bruker ikke kan jobbe!

Alle som vil får sykmelding

I tillegg vet vi at hverken NAV eller leger forholder seg til Folketrygdlovens krav om at det skal foreligge medisinsk definert sykdom for å få sykmelding. Alle får sykmelding om de selv vil. Så da er det er få argumenter igjen for at legene skal fortsette å liksomattestere sammenhengen mellom sykdom og jobbfravær. Jeg kjenner til mange fastleger som vil se det som en stor lettelse å slippe den byrden. Og kanskje det vil styrke inkluderingen i arbeidslivet.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.