Debatt

Kort sagt, tirsdag 18. desember

Bare ett kortinnlegg i dag. Det handler om Abid Rajas sykmelding.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Abid Raja hadde rett til sykmelding

Lege Bjørn B. Hansen skrev 11. desember i Aftenposten at Abid Raja «trolig ikke hadde rett til sykmelding» da han nylig var borte fra sin arbeidsplass i Stortinget. Min vurdering er at Abid Raja høyst sannsynlig hadde rett til sykepenger i den korte perioden dette fraværet varte.

Lege Bjørn B. Hansen refererer korrekt til Folketrygdlovens § 8.4, men saken er at det er den legen som sykmelder en pasient, for eksempel fastlegen, som av sentrale myndigheter er gitt tillit, i en gitt situasjon, til å vurdere pasientens sykdom og funksjonsnedsettelse sett i forhold til de jobbkrav pasienten har. Det juridiske ansvar for utbetaling av sykepenger er knyttet til NAV, eventuelt i kommunikasjon med arbeidsgiver.

Blant leger kan en sykdom defineres som en tilstand der pasienten har en fysiologisk eller psykologisk dysfunksjon. Siden 1992 har det i Norge vært praktisert at diagnoseklassifikasjonen ICPC (International Classification of Primary Care) skal brukes av fastleger ved sykmelding, mens poliklinikker, spesialister og sykehusavdelinger har anledning til å bruke en ICD-kode for diagnose på sykmeldingsattesten.

I det konkrete tilfellet der Abid Raja blir sykmeldt i forbindelse med høstens budsjettforhandling, som i seg selv er en krevende prosess med mye overtidsarbeid, er det god grunn til å forstå at jobbkravene for en kortere periode kan bli større enn den funksjonsevnen en stortingsrepresentant har, basert på egen helsetilstand. Diagnoselisten ICPC har «symptom-diagnose»-koder fra 1–29 som er beregnet for slike situasjoner, og som hver dag gir tusenvis av pasienter her i landet rett til sykmelding og sykepenger.

Det er etter min vurdering ikke riktig å hevde at «Lovens ordlyd står i skarp kontrast til dagens praksis» slik Bjørn B. Hansen hevder. Tvert imot er det all grunn til å tro at legen som har sykmeldt Abid Raja, har gjort en skikkelig faglig og skjønnsmessig vurdering der pasientens sykdomsopplevelse, funksjonsevne og jobbkrav er lagt til grunn. Det er også god grunn til å tro at de aller fleste fastleger i Norge skriver sykmelding i pakt med dagens regelverk.

Jeg er enig med Bjørn B. Hansen når han avslutningsvis påpeker at «empatiske, gode leger trenger tydelige myndighetskrav». Mitt forslag er at NAV og andre sentrale myndigheter sørger for videreutvikling og tydeliggjøring av kriterier for bruk av ICPC. Dessuten er det faglig behov for å videreutvikle «verktøy» som fastlegene kan bruke ved funksjonsvurdering av pasienter med nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom.

Gunnar Tellnes, professor i trygdemedisin ved Universitetet i Oslo


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt