Arbeidet med Oslos nye sykehus kan ikke skyves ut i nye utredninger | Bent Høie

  • Bent Høie
    Bent Høie
    Helse- og omsorgsminister (H)
Skal planleggingen av nytt sykehus på Aker igjen bli satt spørsmålstegn ved? spør helseminister Bent Høie.

Vi er allerede i gang. Skal byggingen av klinikkbygget på Radiumhospitalet stoppes?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Store prosjekter kan alltid utsettes litt mer og utredes litt mer om man vil slippe å ta beslutninger som skaper debatt.

Bygging av nye Oslo-sykehus er blitt utsatt og utredet i mange år. Det har negative konsekvenser både for innbyggerne i hovedstaden og de som jobber ved Oslo universitetssykehus.

Tilstanden på Radiumhospitalet og Ullevål taler sitt tydelige språk. Store deler av Ullevål er i dårlig forfatning, her finnes det fortsatt seksmannsrom med toalett på gangen.

Les også

Bent Høie: Det er på høy tid at Oslos innbyggere får nye sykehus

Alternativene er blitt utredet grundig

I Aftenposten 21. september hevder Overlegeforeningens foretakstillitsvalgte, Aasmund Bredeli, at jeg ved å ta stilling til utbyggingsplanene, setter en stopper for utredning av andre løsninger.

Alternativene er blitt utredet grundig, i tråd med veilederen på området. Fordi utbyggingen er stor og kompleks, er det blitt gjennomført flere tilleggsutredninger enn veilederen legger opp til. En ekstern risiko- og sårbarhetsanalyse viste at løsningen som ble valgt, gir lavest risiko av alle alternativer som er blitt vurdert.

Utbyggingen som Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst gikk inn for, kom på mitt bord i 2016. Da vedtok jeg løsningen som innebærer:

  • At Aker skal bli nytt stort akuttsykehus og lokalsykehus for bydelene i øst og sør.
  • At Rikshospitalet skal være regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner og vil bli utvidet.
  • At Radiumhospitalet skal være spesialisert kreftsykehus der det skal bygges nytt klinikkbygg og protonsenter.
  • At Diakonhjemmet og Lovisenberg skal få flere oppgaver og større ansvar.

Vedtaket er basert på grundige utredninger. Nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet er første byggeprosjekt som følge av denne beslutningen. Kritiske merknader er vurdert og fulgt opp. Nå utreder og planlegger Helse Sør-Øst realiseringen av neste steg i utbyggingsplanene.

Da vurderes flere spørsmål mer i detalj, både bygningsmessige, egenskaper med tomtene, funksjonsfordeling og kapasitetsbehov. Byggene skal planlegges innenfor tilgjengelige økonomiske rammer.

Les også

Lise Askvik og Lene Haug: Planene om nedleggelse av Ullevål sykehus må stoppes!

Skal byggingen stoppes?

Bredeli stiller meg spørsmål om problemstillinger som allerede er belyst og som Helse Sør-Øst arbeider med. Nå handler det ikke lenger om målbildet som ble bestemt i 2016. Nå handler det om hvordan neste steg skal gjennomføres med gode risikovurderinger og innenfor de rammene som er bærekraftige.

Bredeli ønsker åpenbart at vi skal utsette litt mer og utrede litt mer i stedet for å komme videre. Men vi er allerede i gang. Skal byggingen av klinikkbygget på Radiumhospitalet stoppes? Skal planleggingen av nytt sykehus på Aker igjen bli satt spørsmålstegn ved? Hva skal da Oslo kommune gjøre med sine planer om ny storbylegevakt på Aker?

Nei, Oslos befolkning og de som jobber på OUS, fortjener mer enn dette. Nå må arbeidet fortsette og ikke skyves ut i nye utredninger og omkamper.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter