Hei, nye regjering: Kommunene er løsningen for å nå nasjonale klimamål

  • Klimadirektørene i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo
Reduserte utslipp fra avfallsforbrenningsanlegg er avgjørende for å nå nasjonale og lokale klimamål, skriver innleggsforfatterne. Bildet er fra Klemetsrud energigjenvinningsanlegg i 2013.

Her er våre klimaforventninger til dere.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

EU øker ambisjonene om å redusere klimagassutslippene. Det betyr at Norge trolig får nye krav om utslippskutt.

Vi mener kommunene er en stor del av løsningen for at Norge når sine nasjonale mål. Da må vi få mer lokalt handlingsrom. Til de partiene som nå har vært i Hurdal: Når dere diskuterer en mulig ny regjeringsplattform – husk kommunene!

Ambisiøse klimamål

Storbyene i Norge har ambisiøse klimamål. Høyere enn de nasjonale målene. Hvis Norge skal nå målet om å redusere klimagassutslippene med mellom 50 og 55 prosent innen 2030, må store kutt tas i storbyene.

EU diskuterer nå om det må kuttes mer utslipp som ikke er omfattet av kvotesystemet. Dette er utslipp fra blant annet veitrafikk, bygg og anlegg og avfall. Disse utslippene sto for halvparten av Norges klimagassutslipp i 2020.

Hvis EUs forslag går gjennom, må Norge trolig kutte 50 prosent i stedet for 40 prosent i denne sektoren.

Klimadirektørene i Storbynettverket for klima står bak kronikken: Stina Ellevseth Oseland i Bergen (øverst f.v., med klokken), Kristian Dahlberg Hauge i Trondheim, Jane Nilsen Aalhus i Stavanger og Heidi Sørensen i Oslo.

Storbyene kan kutte mer

Her hjemme har Statistisk sentralbyrå oppdaget en feil i klimaregnskapet.

Denne feilen kan alene føre til at vi trenger ekstra utslippskutt på mer enn en halv ekstra klimaplan. Det vil si at regjeringens klimaplan som gikk gjennom Stortinget i vår, allerede er utdatert.

Den gode nyheten er at storbyene kan kutte mer og dermed sørge for at de nasjonale klimamålene nås. Men da må kommunene få mer handlingsrom. Slik kan vi gjennomføre tiltak som passer i hver enkelt kommune, og som faktisk monner på klimabudsjettet. Dagens handlingsrom er ikke stort nok til å kutte utslippene tilstrekkelig.

Husk kommunene!

Så til dere som sitter og sonderer: Når dere nå diskuterer en mulig ny regjeringsplattform, må dere huske på hvor viktige kommunene er i klimapolitikken.

Skal dere lykkes de neste fire årene, ligger mye av løsningen lokalt.

Her er våre klimaforventninger til dere:

1. Klimavennlig avfallshåndtering med karbonfangst

Den nye regjeringen bør sette langsiktige rammebetingelser som sikrer at det er lønnsomt for private bedrifter å investere i karbonfangst, også fra avfallsforbrenning. Reduserte utslipp fra avfallsforbrenningsanlegg er avgjørende for å nå nasjonale og lokale klimamål.

I Bergen, Trondheim og Oslo står avfallsforbrenning for rundt 10 til 20 prosent av klimagassutslippene. Alt avfall kan ikke resirkuleres, og derfor må noe forbrennes. For at byene skal kunne leve opp til Parisavtalens mål, må staten finansiere en større del av etablering av karbonfangst.

2. Bruk av biodrivstoff

Biodrivstoff brukt på busser og lastebiler har ikke lenger full klimaeffekt. Omsetningskravet for biodrivstoff fungerer som en absolutt grense for hvor mye biodrivstoff som omsettes i Norge. Partiene som trolig skal danne regjering, har pekt på at systemet bør endres slik at det sikres klimaeffekt.

Vi ber om at dagens politikk endres, og at det legges til rette for norsk produksjon av bærekraftig biodrivstoff basert på norske ressurser.

Bruk av biodrivstoff er nødvendig i en overgangsfase frem til utslippsfrie løsninger kommer på plass for tungtransport, anleggsmaskiner med mer. Endringen kan redusere de nasjonale utslippene med én til to millioner tonn CO2.

3. Styrke plan- og bygningsloven som klimaverktøy

Den nye regjeringen bør styrke plan- og bygningsloven som et klimaverktøy. Vi forventer at regjeringen slår fast at kommunene kan og bør stille klimakrav etter dagens lov. For eksempel ved at private utbyggere må bruke fossil- eller utslippsfrie maskiner på byggeplasser.

Gjennom kommunal areal- og samfunnsplanlegging kan vi kutte utslipp. Det kan skje for eksempel ved å sørge for at utbygging ikke fører til et økt transportbehov og ved å unngå nedbygging av karbonrike arealer.

Loven må slå fast at klima- og andre miljøhensyn skal veie tungt når man velger hvilke arealer som bygges ut og hvordan. Vi trenger samtidig et klart handlingsrom til å stille konkrete klimakrav i kommune- og reguleringsplaner. I dag er det ikke tydelig hvor langt loven rekker.

4. Videreføre Klimasats-ordningen

Den nye regjeringen bør sikre forutsigbarhet og handlingsrom for kommunene ved å gjøre støtteordningen Klimasats permanent og øke bevilgningene betydelig de kommende årene.

Siden ordningen ble opprettet i 2016, har den bidratt til 1300 klimatiltak i kommunene. I tillegg har den stimulert til økt bruk av klimavennlige teknologier, som elektriske tjenestebiler, utslippsfrie anleggsmaskiner og klimavennlige materialer i kommunale bygg.

En forsterket Klimasats-ordning kan bidra til ytterligere utslippsreduksjoner.

5. Nullutslippssoner

Klimaplanen varslet at Oslo og Bergen kan gå i gang med piloter for nullutslippssoner i byene. Den nye regjeringen bør gi alle norske byer lovhjemmel til å innføre slike soner.

Dette vil bidra til rask overgang til nullutslippsteknologi innenfor nærings- og persontransport. Nye beregninger viser at nullutslippssoner kutter utslipp både i og utenfor sonen. Det juridiske rammeverket for å innføre slike soner som piloter må raskest mulig avklares.

6. Elektrifisering av transporten – infrastruktur langs hovedveinettet

Vi ber den nye regjeringen legge frem en stortingsmelding om en nasjonal ladestrategi. Strategien må ivareta næringstransportens behov og bidra til å nå målene i Nasjonal transportplan for nullutslipp i 2025 og 2030, ved at den sikrer tilstrekkelig ladeinfrastruktur i og mellom byene.

En av de største barrierene for å elektrifisere næringstransporten er mangel på ladeinfrastruktur langs hovedveinettet. For at transportnæringen skal investere i elektriske kjøretøy, trengs det forutsigbarhet. Regjeringen bør ta ansvar for samarbeid med kommunene for å sikre arealer til lading langs hovedveiene i nærheten av byene.

Flere partier har uttalt de vil innføre klimabudsjett. Vi har allerede kurset Kommune-Norge i å lage klimabudsjett og deler også gjerne erfaringer med den nye regjeringen. Med et godt klimabudsjett blir det også enklere å se hvor viktig det er å innføre rådene våre, og hvor viktige kommunene er for at de nasjonale målene skal nås.

Vi stiller opp på dugnaden!

Klimadirektørene i Storbynettverket for klima står bak kronikken:

Stina Ellevseth Oseland, Bergen

Kristian Dahlberg Hauge, Trondheim

Jane Nilsen Aalhus, Stavanger

Heidi Sørensen, Oslo