Klimakampen krever felles innsats

Ole Erik Almlid i NHO (f.v.), Harald Solberg i Rederiforbundet og Idar Kreutzer i Finans Norge står bak innlegget.

Vi har en oppfordring til norske myndigheter.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Et nytt storting vil i høst behandle et lovforslag om EUs taksonomi- (klassifiserings-) og offentliggjøringsforordning.

Innføringen av dette regelverket kan akselerere det grønne skiftet og sette ytterligere fart på omstillingen også her hjemme.

Omstillingen vil bli krevende, men gir også store muligheter. Bedriftene står klare til å gripe dem: Ved å være en del av løsningen kan det åpne seg store markedsmuligheter internasjonalt.

Aktiv pådriver

Ved årsskiftet fikk Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Rederiforbundet og Finans Norge gjennomslag for å etablere en nasjonal referansegruppe for innføring av EUs regelverk for bærekraftig finans. Dette arbeidet må fortsette med uforminsket styrke ved regjeringsskiftet.

Vår oppfordring til norske myndigheter er tredelt:

  1. Norske myndigheter må avdekke behovet for nasjonale avklaringer og tilpasninger i de mange prosessene som løper i arbeidet med bærekraftig finans. Det er konkurransevridende dersom norske bedrifter ikke kan klassifisere sine aktiviteter som grønne kun fordi vi ikke har de riktige nasjonale definisjonene på plass.
  2. Norge må være en aktiv pådriver i Brussel for å sikre norske interesser. Vi så tidligere i år viktigheten av å følge opp prosessene i Brussel. Da lyktes Norge med å forbedre kriteriene for vannkraft sammenlignet med det opprinnelige forslaget.
  3. Regelverket må iverksettes raskt og effektivt. Norsk næringsliv må bli del av et felles europeisk grønt rammeverk og sikres like konkurransevilkår. En forsinket eller lite koordinert iverksetting av EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter i Norge vil svekke norsk konkurransekraft og fremtidig verdiskaping.

EUs nye strategi for bærekraftig finans ble lagt frem i juni 2021. Den anslår at oppnåelse av klimamålene for 2030 krever en årlig økning i investeringer på 350 milliarder euro.

Det blir dermed viktig å sikre at mer privat kapital kanaliseres til de investeringene som faktisk bidrar til utslippskutt og reduserer sårbarheten for fysiske klimaendringer.

Det grønne skiftet vil bli kostbart. Kostnadene ved ikke å ta grep vil likevel bli veldig mye høyere.

NHO, Rederiforbundet og Finans Norge har et uttalt mål om at norsk næringsliv skal være fremtidens næringsliv og skape verdier på en bærekraftig måte for vår felles fremtid. En god gjennomføring av EUs regelverk på bærekraftig finans vil bygge opp under dette målet.