«Forslaget om innstramninger i asylpolitikken inneholder kreative tolkninger av folkeretten»| Vigdis Vevstad og Mads Andenæs

Det er folkerettsstridig å returnere mennesker til et område hvor liv og sikkerhet er i fare, skriver artikkelforfatterne. Her fra grensen mot Russland på Storskog.

Regjeringens høringsnotat om asylreglene er et hastverksarbeid, formodentlig for å oppnå en kortsiktig og rask politisk gevinst.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Regjeringens nyeste forslag til innstramninger i asylreglene og i retten til familieliv, er det nye kreative tolkninger av folkeretten. Ønsket dreining i politikken rettferdiggjør ikke at ufravikelige prinsipper i flyktningeretten og menneskerettighetene brytes. Man må spørre om klokskapen i å klusse med mange års internasjonal praksis og tolkning.

Vigdis Vevstad

Det er grunn til å stille spørsmål ved usikkerhet og integreringsvansker ved innføring av midlertidig beskyttelse, ikke minst overfor barn som skal leve i limbo til de blir 18 år for så å bli sendt ut: Ekstreme krav for å oppnå permanent opphold og nær sagt umuliggjøring av familiegjenforening, redusert rettssikkerhet og innstramming i advokatbistand i klagesaker og innsnevring av utlendingslovens flyktningdefinisjon hvor Norge siden 2010 har vært et foregangsland.Kritiserer Storskog-praksisen:

Les også

Jusprofessor: Listhaug har mistet kontrollen

Asylinstituttet

Mads Andenæs

Det påstås at asylinstituttet må vernes, og at det «må tas grep» for å hindre at det kommer så mange asylsøkere. Det skal sikre at mennesker på flukt kan søke og få beskyttelse i et annet land. Flyktningekonvensjonen fra 1951 er en viktig oppfølgingskonvensjon til Menneskerettighetserklæringen fra 1948, hvor det står at enhver har rett til å søke asyl.

Non-refoulement prinsippet er forankret i flyktningekonvensjonen og videreutviklet gjennom menneskerettighetene. Det er folkerettsstridig å returnere mennesker til et område hvor liv og sikkerhet er i fare. Stater kan ikke nekte flyktninger adgang til territoriet når de først er på grensen. Stater plikter å sikre adgang til en asylprosedyre i et trygt land.

Bekymringsfullt vedtak

Det er bekymringsfullt at Stortinget før jul vedtok at det er i orden å returnere asylsøkere til Russland som et trygt land for flyktninger. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har kritisert Norge offentlig for dette. Verre er Regjeringens nye forslag om enda større mulighet for avvisning ved norsk grense uten folkerettslig forankrede rettssikkerhetsgarantier og reell ivaretagelse av asylinstituttet.

Strengt krav til familiegjenforening

Blant forslagene er et krav til årsinntekt etter siste ligningsoppgjør på 305.200 kroner og om fire års arbeid og utdanning i Norge, som er vesentlig strengere enn i de landene det sammenlignes med.

EUs familiegjenforeningsdirektiv tolker folkeretten. Ektefelle og barn til en flyktning har som hovedregel rett til opphold. Landene krever opphold i to år og underhold og bolig for ett år.

Forslagene er ikke i tilstrekkelig grad vurdert opp mot Norges internasjonale forpliktelser.

Vil forslaget føre til færre flyktninger? Utlendingsdirektoratet har allerede påpekt at forslaget kan øke antallet asylsøkere fordi desperate foreldre tar barna med gjennom ørkener og over hav.

Holder jusen?

Høringsnotatet skal være resultatet av «en stor dugnad». Forslagene er ikke i tilstrekkelig grad vurdert opp mot Norges internasjonale forpliktelser. Økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av lov— og forskriftsendringer blir i liten grad vurdert.

Vi stusser over bruken av forskningsrapporter som UNHCRs rapport om enslige mindreårige.

Det er manglende henvisninger til hvilke dommer og tekster konklusjonene bygger på. Vi stusser over bruken av forskningsrapporter som UNHCRs rapport om enslige mindreårige. Enkelte forslag er heller ikke, så vidt vi kan se, kommentert. De fremkommer bare i selve lovforslaget. Det er vanskelig å orientere seg og se sammenhengene mellom de ulike forslagene.

Høringsnotatet er et hastverksarbeid

Noe er dessuten feil, som at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen stiller statene fritt. Inngrep i familielivet må være forholdsmessige. FN-konvensjonene krever at barnets beste må vurderes ved alle tiltak. Flyktningekonvensjonen ble vedtatt med en anmodning om å sikre familiegjenforening som det har vært lang tradisjon for å følge.

Høringsnotatet er et hastverksarbeid, formodentlig for å oppnå en kortsiktig og rask politisk gevinst. Det gir ikke grunnlag for at regjering og storting kan ta stilling til forslagene. Mange av dem innebærer tunge byrder for mennesker på flukt. Politiske beslutningstagere bør bli reelt opplyst om hva de bes sette sitt stempel på.

Twitter: @MadsAndenas

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Her utdyper Mads Andenæs sin kritikk:

Helsingforskomiteen, Amnesty og NOAS er også kritiske til de skjerpede norske reglene:

Les også

FN advart om norsk asylinstruks

Det samme gjelder for enkelte ansatte i UDI:

Les også

Asylinstruks skaper uro i UDI

Michael Tetzschner, Høyre:

Les også

For å få en realistisk debatt om flyktningene, må vi vite hva Stortinget faktisk kan bestemme selv. Her er ti punkter


Sjekk gjerne også ut podkasten Debattert, som er et samarbeid mellom debattredaksjonene i Bergens Tidende og Aftenposten. Denne uken snakker vi om diskusjonen om Sykt perfekt, skoleball og kroppspress, Storskog og Snåsamannen. Du kan høre sendingen her eller via iTunes, der du kan abonnere på Debattert. I iTunes kan du også vurdere og gi tilbakemeldinger på podcasten.