Cannabis forverrer psykisk helse | Nesvåg, Ystrøm og Kvåle

  • Ragnar Nesvåg, overlege ph.d., Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus
  • Eivind Ystrøm, seniorforsker, Folkehelseinstituttet og professor II, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Gunnar Kvåle, professor emeritus, Senter for internasjonal helse, Universitet i Bergen
Faren for en ytterligere forverring av den psykiske folkehelsen bør veie tungt i diskusjonen om en friere lovgivning rundt cannabis, skriver innleggsforfatterne.

Ny forskning tyder på at økt bruk av cannabis vil gi økt forekomst av psykiske problemer i befolkningen. Ungdom er særlig utsatt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I mange land pågår det en debatt om friere lovgivning rundt produksjon, omsetning og bruk av cannabis.

Hvilke konsekvenser en liberalisering kan ha for befolkningens psykiske helse, har vært lite diskutert.

En ny, norsk tvillingstudie viser at bruk av cannabis gir økt risiko for psykosesymptomer.

I dette innlegget presenterer vi forskning som viser at cannabis kan være skadelig for brukernes psykiske helse.

Svekker kognisjon og motivasjon

Allerede på slutten av 1800-tallet var det kjent at faste brukere av cannabis ble apatiske. Senere har studier av både dyr og mennesker vist at cannabisbruk er forbundet med nedsatt læringsevne, svekket hukommelse og redusert motivasjon.

Om cannabisbruk gir vedvarende kognitive vansker er mer usikkert. Noen studier tyder på at den kognitive kapasiteten kan gjenopprettes ved avholdenhet.

Ungdom kan være særlig sårbare for negative effekter av cannabisbruk.

I tenårene er hjernen fortsatt under utvikling, og dyrestudier viser at cannabis kan forstyrre den normale hjerneutviklingen. Forløpsstudier viser at debut av cannabisbruk i tidlig ungdom gir fall i kognitive evner som varer til langt opp i voksenlivet.

Cannabisbrukere har redusert evne til å produsere dopamin, et signalstoff som er involvert i evnen til å søke belønning og opprettholde interesse. Nedsatt evne til dopaminproduksjon kan forklare redusert motivasjon blant brukere av cannabis.

Øker risiko for psykose

Forløpsstudier av befolkningen i blant annet Sverige, Nederland og New Zealand har vist at bruk av cannabis i ungdomsårene gir mer enn doblet risiko for å utvikle schizofreni og lignende psykoselidelser i voksen alder.

Regelmessig bruk av cannabis gir også tidligere debut av schizofreni.

Sammenhengen mellom cannabis og psykose er sterkere for dem som debuterer tidlig, og risikoen øker med hyppigere bruk og sterkere type cannabis.

Blant dem som har utviklet schizofreni, vil pågående bruk av cannabis gi økte psykosesymptomer og dårligere prognose.

Mulige forklaringer på sammenhengen mellom cannabis og psykose kan være felles genetiske eller miljømessige faktorer, at ungdommer som senere utvikler psykose bruker cannabis for å lindre tidlige symptomer på sykdommen, eller at cannabis er en selvstendig årsak til psykoseutvikling.

Selvstendig årsak til psykose

I den nye studien fra Folkehelseinstituttet ble 2800 unge tvillinger intervjuet om symptomer på psykose og cannabismisbruk.

Innad i tvillingpar hadde tvillingen som misbrukte cannabis 3,5 ganger høyere risiko for å utvikle psykoselignende symptomer sammenlignet med tvillingen som ikke misbrukte cannabis.

Resultatene tyder på at felles genetikk og tidlig miljøpåvirkning kan forklare noe av, men ikke hele sammenhengen mellom cannabisbruk og psykosesymptomer.

Faren for en ytterligere forverring av den psykiske folkehelsen bør veie tungt i diskusjonen om en friere lovgivning rundt cannabis

I egne analyser av årsaksretningen var det best støtte for at misbruk av cannabis kunne forårsake psykoselignende symptomer, noe som støtter hypotesen om at cannabis er selvstendig årsak til psykose.

Setter sårbare grupper i fare

I mange land er det nå et press for å legalisere produksjon og bruk av cannabis, uten at de helsemessige konsekvensene har vært tilstrekkelig diskutert.

De færreste vet om de er i faresonen for å utvikle psykose før de bruker cannabis for første gang.

Enklere tilgang til cannabis vil sannsynligvis medføre økt bruk og høyere risiko for psykosesykdom i befolkningen.

Psykiske lidelser utgjør en stor andel av den totale sykdomsbyrden i Norge.

Faren for en ytterligere forverring av den psykiske folkehelsen bør veie tungt i diskusjonen om en friere lovgivning rundt cannabis.


På Twitter: @ragnarnesvag, @EivindY, @GunnarKv

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Lese mer? Her er noen forslag: