Arbeiderpartiet må bli et kunnskapsparti igjen

  • Kyrre Lekve
Arbeiderpartiet må skape en bred allianse for kunnskapspolitikken på venstresiden, skriver Kyrre Lekve.

Arbeiderpartiet bør gripe muligheten og utvikle en helhetlig og fremtidsrettet kunnskapspolitikk.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Forskning og høyere utdanning er blitt stadig viktigere for utviklingen av samfunnet. Det er snart 20 år siden Arbeiderpartiet hadde ansvaret for feltet.

Dersom Ap får regjeringsmakt til høsten, kreves det mer enn å overby regjeringen eller å si nei. Ap bør gripe muligheten til å utvikle en helhetlig og fremtidsrettet kunnskapspolitikk.

Partiet ledet an i alle store reformer innen forskning og høyere utdanning i siste del av 1900-tallet. De har med noen få unntak ikke hatt noen sentral rolle innen forskning og høyere utdanning de siste 20 årene.

Det er vanskelig å se for seg en god politikk for fremtiden uten at forskning og høyere utdanning er sentralt. Ap må gripe denne sjansen.

Henger i liten grad sammen

Aps første kunnskapsutfordring er å klargjøre hva slags ideologi som skal ligge til grunn for kunnskapspolitikken. Partiet har mange fine enkeltstandpunkter innenfor forskning og høyere utdanning. Men standpunktene henger i liten grad helhetlig sammen.

Det er vanskelig å se hva slags grunnsyn som leder til de ulike standpunktene. Er utdanning og forskning viktig for å øke produktiviteten? Eller handler det om å utvikle enkeltpersoner og samfunnet? Grunnsynet Ap velger, vil påvirke hva slags konkret politikk som blir ført.

Hvorfor bruker samfunnet milliarder på forskning? Er det egne demokratiske spilleregler på universitetene, som skiller seg fra resten av samfunnet? Dette er noen av de grunnleggende spørsmålene som må avklares for å kunne utforme en god kunnskapspolitikk.

Kanskje kan vi komme så langt at venstresiden kan begynne å erklære at all utdanning er like verdifull, enten det er fagutdanning, profesjonsrettet eller akademisk utdanning?

Må være den «voksne i rommet»

Aps andre kunnskapsutfordring er å ta ledelsen. De må skape en bred allianse for kunnskapspolitikken på venstresiden. I dag er venstresidens politikk fragmentert. Den er dominert av en del marginale, men høyrøstede grupper.

Partiet må ta ledelsen og være den «voksne i rommet» som kan skape kompromisser og oppslutning om en kunnskapspolitikk for venstresiden. En slik politikk må være kunnskapsbasert og godt ideologisk forankret.

Utvikle konkret politikk

Aps tredje kunnskapsutfordring handler om å stille de vanskelige spørsmålene. Å si at man skal bruke mer penger og at grunnforskning er viktig er verdens letteste politiske svar.

De viktige spørsmålene handler om hvordan pengene skal prioriteres, og hva balansen skal være mellom grunnforskning, anvendt forskning og forskning for samfunnsutfordringene.

Det er lett å si at høyere utdanning skal være tilgjengelig i hele landet. Men hvordan skal dette gjøres i praksis? Ap må sette krefter inn på å utvikle en konkret politikk som svarer på de vanskelige og virkelige utfordringene kunnskapspolitikken står overfor.

Forskning og høyere utdanning er ikke lenger et ubetydelig felt i politikken. Kunnskapspolitikken er absolutt sentral i verdiskapingen. Den er sentral i hvordan velferdssamfunnet skal se ut i fremtiden. Og hvordan vi skal løse de store samfunnsutfordringene knyttet til klimakrisen og en aldrende befolkning.

Ap må prioritere dette feltet i langt større grad i sin politikk.