Helseledernes påstander om fødselstilbud fremstår som en bevisst lek med tall

Vårt krav er at det legges til rette for individuell omsorg og jordmorstyrte enheter i nye OUS. Gravide og fødende må få et individuelt tilpasset tilbud, skriver artikkelforfatterne. Bildet er fra et føderom på ABC-enheten.

Det er nå valgene tas for de nye sykehusbyggene. Det er nå vi tar valgene for fødekvinnene i Oslo i fremtiden. Ikke ta feil valg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi leste med undring leserinnlegget fra ni helseledere i Aftenposten 10. mars. Her forekommer det, etter vår oppfatning, påstander som ikke holder vann. Det fremstår som en bevisst lek med tall.

I innlegget presenteres Alternative Birth Care (ABC)-enheten som et marginalt tilbud til kun 5,3 prosent av de fødende ved Oslo universitetssykehus. Dette er misvisende. En del kvinner kan av ulike årsaker ikke føde på ABC. Det gjelder for eksempel kvinner med svangerskapskomplikasjoner, keisersnitt og flerlinger.

I tillegg begrenses antall fødsler på ABC av vår egen reduserte kapasitet.

Korrekt måte å bruke tall på ville være å se på hvor mange av kvinnene som kan føde hos oss, som søker seg til ABC. Det er hele 20 prosent av friske gravide og utgjør rundt 1000 kvinner i året.

På grunn av pålagt reduksjon i driften får dessverre ikke alle disse kvinnene plass. Det er altså svært mange som burde hatt dette tilbudet i dag, som ikke får muligheten! Dette burde bekymre ledelsen.

God og faglig fundert fødselsomsorg

Ledelsen problematiserer videre at 24 prosent av fødende blir overflyttet fra ABC til vanlig fødeavdeling. De kvinnene overflyttes fordi det er faglig vurdert som riktig, og ingen annen grunn. Sammenlignet med tilsvarende enheter internasjonalt er dette en helt normal andel overflyttinger.

ABC tilbyr god og faglig fundert fødselsomsorg til langt flere enn antall fødsler i statistikken.

Vi vet at fødsler uten komplikasjoner og overvåking gir lite penger i kassen til sykehuset. I statistikken er det kun de som faktisk føder på ABC, som telles.

Det kommer ikke frem at de fleste av kvinnene som overflyttes til vanlig fødeavdeling, har tilbrakt kortere eller lengre tid i fødsel på ABC.

Jordmødre på ABC har dermed brukt tid og ressurser på disse kvinnene før overflytting, men uten å kunne vise til «kronasjer i kassen».

Vi mener likevel det var godt investert i kvinnehelse.

Vi forventer at ledelsen er mer ærlige og redelige når det gjelder bruk av tall!

Jordmor enhet er rimeligere

Det er blitt hevdet fra ledelsens side at ABC-tilbudet er kostbart og oppfattes som et luksustilbud for de få. Dette ble også sagt av direktør Bjørn Atle Bjørnbeth i Dagsnytt 18 nylig.

Vi synes det skulle vært interessant å se dette regnestykket. Det korresponderer ikke med forskning som er gjort på dette området.

Gjeldende nasjonal og internasjonal forskning konkluderer med det motsatte, nemlig at denne omsorgsmodellen er kostnadseffektiv.

Hvordan har ledelsen anvendt tall? Som en del av sitt doktorgradsarbeid gjorde Stine Bernitz en sammenligning mellom jordmorstyrt enhet og vanlig fødeavdeling på sykehuset Østfold.

Konklusjonen var at jordmorstyrt enhet var rimeligere. Likevel hevder direktøren at dette er for dyrt til å satse på i nye OUS. Vi er svært uenige. Det at en kvinne får kontinuitet og omsorg gjennom svangerskap og fødsel, er ikke luksus, men en grunnleggende rettighet!

Hvorfor er det ikke mulig å tilby alle typer fødsler i én avdeling?

Ledelsen hevder at man kan oppnå like god differensiering og tilby flere kvinner en naturlig fødsel i den nye fødeavdelingen. Vi etterlyser forskning som kan vise at dette er tilfellet. All forskning vi har funnet om emnet, sier det motsatte.

På jordmorstyrte enheter betrakter man fødsel som en naturlig livshendelse. Fødselen er normal inntil man eventuelt avdekker komplikasjoner eller avvik som trenger en mer medisinsk tilnærming.

All erfaring viser at når utstyret finnes, så blir det brukt, og det til overmål!

På en konvensjonell fødestue finnes teknologisk utstyr for ethvert behov. All erfaring viser at når utstyret finnes, så blir det brukt, og det til overmål!

Kvinner som ønsker en ikke-medikamentell fødsel har større sjanser for å lykkes i egne enheter med spisskompetanse på dette. En jordmorstyrt enhet tilpasset fysiologiske fødsler vegg i vegg med en høyteknologisk enhet vil være forbilledlig.

Dersom man velger å blande alt i samme gryte, så vil spisskompetansen utvannes, og tilbudet til både friske og syke blir lite optimalt. Det er etter vår oppfatning bemerkelsesverdig at ledelsen ikke ser, eller vil se, dette!

Hva er det kvinner etterspør?

Kvinner i dag ønsker en større grad av individuell tilnærming og sammenheng, altså kontinuitet, i svangerskap-, fødsels- og barselomsorgen.

De senere år har fødselsomsorgen gått i retning av at kvinner skal raskt inn og ut av sykehuset, og enda raskere skal det bli i de nye planlagte sykehusene.

Vi frykter at de nye familiene ikke vil oppfatte det som frivillig å skulle reise tidlig hjem fra barsel. Dette hører vi om allerede i dag.

Kvinner som har hatt en helt ukomplisert fødsel, trenger også omsorg, ro og ammeveiledning etter fødselen.

Siden barsel er et tapsprosjekt for sykehusene rent økonomisk, så prioriteres ikke dette.

Nye Aker legger opp til i underkant av 430 fødsler pr. stue (inkludert fleksible rom) pr. år. Til sammenligning planlegges det nye sykehuset i Nordmøre og Romsdal med i underkant av 230 fødsler pr. stue.

Det skal altså gå unna på fødeavdelingene i Oslo.

Fremtidens OUS

Vi anslår at ABC med noe økte jordmorressurser og større lokaler vil kunne ta 1000–1200 fødsler i året i det nye sykehuset. Dette er et realistisk anslag.

ABC har aldri drevet markedsføring av sitt tilbud. Jordmorstyrte enheter i Stavanger, Bergen og Trondheim tar ca. 20–25 prosent av fødslene. Det burde også være mulig i Oslo dersom vi legger til rette for det.

Vi håper ledelsen vil ta seg tid til å lese seg opp på aktuell forskning og planlegge nye fødeavdelinger ut fra det.

Det vil blant annet innebære å videreføre en jordmorstyrt enhet samt dele de nye fødeavdelingene inn i mindre enheter for å bedre arbeidsmiljøet for de ansatte og heve kvaliteten på tjenestene.

Vårt krav er at det legges til rette for individuell omsorg og jordmorstyrte enheter i nye OUS. Gravide og fødende må få et individuelt tilpasset tilbud.

Det er nå valgene tas for de nye sykehusbyggene. Det er nå vi tar valgene for fødekvinnene i Oslo i fremtiden. Ikke ta feil valg!

Tonje Stray Høyland, foretakstillitsvalgt, Den norske jordmorforening

Therese Heggedal, foretakstillitsvalgt, Norsk Sykepleierforbund

Anne Hauan Helle, klinikktillitsvalgt, Norsk Sykepleierforbund

Kristin Bøhn, tillitsvalgt ABC/Føde B, Den norske jordmorforening

Eva-Britt W. Aasheim, tillitsvalgt ABC, Norsk Sykepleierforbund jordmorforbundet

Annette Helk, verneombud, ABC

Elisabeth Grimsrud, fagutviklingsjordmor, ABC