Kort sagt, mandag 13. august

Håndhilsing og jernbanebygging. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Ja til håndhilsing, nei til påbud

Det har oppstått en debatt etter at en muslimsk vikar måtte slutte i jobben ved en barneskole fordi han ikke ville håndhilse på kvinner.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) anbefaler håndhilsing. Statlige påbud er imidlertid ikke veien å gå. Dialog der forventninger formidles i forkant av et arbeidsforhold, fungerer allerede godt mange steder. Håndhilsing er vanlig og signaliserer høflighet, tillit og likeverd. Det har ikke noe med seksualitet å gjøre, som det også er blitt hevdet i denne debatten.

Etter at et stort antall flyktninger ankom landet i 2015, utarbeidet STL guiden «Å leve med tro og livssyn i Norge». Den veileder nye borgere om Norge. Hva har jeg rett og plikt til på arbeidsplassen, hva er sekularisme, hvordan kan jeg praktisere min tro, hva er forholdet mellom min tros moral og landets lovverk?

STL representerer hele bredden av tros- og livssynssamfunn. Religiøs praksis kan tilrettelegges, men det kreves tilpasning fra begge parter. Håndhilsing signaliserer en fleksibilitet som ikke avkrever påbud, men god dialog for å lykkes både sosialt og i jobb.

Utfordringen ligger i å få arbeidsgivere til å ta opp spørsmålene i forkant. Det er lov å spørre om praksis rundt mat, bønnetider og helligdagsfri. Religionsfrihet er ikke å kreve at andre skal innrette seg etter en selv, men at det skal letes etter praktiske løsninger som ikke går ut over andres friheter.

Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)


En jernbane på rett spor

Det er mye som er på riktig spor i jernbanen. I Aftenposten 2. august fremhever SVs Arne Nævra likevel at ikke alt er perfekt. Det visste vi da vi overtok regjeringsmakten, og derfor har vi doblet vedlikeholdsbevilgningene. Vi har brukt over 40 milliarder kroner mer til jernbanen enn det SV gjorde i tilsvarende periode (inflasjonsjusterte tall).

Nævra mener dette ikke er godt nok fordi vi også satser på veibygging. Men er det et problem at vi bygger mye av både vei og jernbane? De dekker ulike formål og bidrar til å styrke næringslivets konkurranseevne. Jernbanen får nå en større andel av samferdselsbevilgningene enn da SV styrte landet.

Utredningene Nævra etterlyser, var det SV som i sin tid bidro til å stoppe. Riksrevisjonens kritikk når det gjelder godssatsing peker primært mot årene under Stoltenberg. Det er først i den siste nasjonale transportplanen at vi har fått inn godsoverføring som eget mål. Skal man bidra til å bygge fremtidens jernbane, må man slutte å rote til historikken.

Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister (Frp)