Overvåkingen skal ikke rettes mot folk flest

Regjeringens forslag til nye overvåkingsmetoder skal spisses mot personer det er grunn til å mistenke for alvorlige lovbrudd.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Terrorfaren har økt betraktelig, og alvorlig og organisert kriminalitet brer om seg. For at politiet skal kunne oppfylle sitt samfunnsoppdrag og beskytte borgerne i dagens trusselbilde, er Regjeringen opptatt av å få på plass bedre virkemidler i kampen mot alvorlig kriminalitet.

I artikkelen «Slik blir politiets nye arbeidshverdag» i aftenposten.no 24. mai hevdes det at Regjeringens forslag til nye overvåkingsmetoder er et kraftig inngrep mot privatpersoner. Flere prominente forsvarsadvokater refereres. Dette vil jeg gjerne knytte noen kommentarer til.

Først vil jeg imidlertid understreke at politiets metoder ikke skal rettes mot folk flest. Metodene skal spisses mot personer det er grunn til å mistenke for alvorlige lovbrudd. Dermed er Regjeringens forslag det motsatte av masseovervåking og ukontrollerte inngrep i folks privatliv, slik Aftenposten synes å fremstille saken.

Fordrer tillatelse fra domstolen

Dataavlesing er et helt nødvendig verktøy for å avdekke alvorlige lovbrudd i en tid der kryptering blir stadig mer vanlig. Dette er også påpekt av Oslo politidistrikt, senest i Aftenposten 4. mai. Politiet vil ikke uten videre gis adgang til å aktivere webkamera eller mikrofon for å kameraovervåke eller romavlytte etter bestemmelsen om dataavlesing. Det vil fordre tillatelse fra domstolen til å benytte slike metoder med hjemmel i andre bestemmelser.

Det skal fortsatt være domstolskontroll i form av rettslig kjennelse for å få utlevert e-post. Den gamle postbeslagsregelen om domstolenes gjennomgåelse av de konkrete brevene foreslås imidlertid opphevet, da denne ikke er praktisk anvendelig. Dette er i tråd med Metodekontrollutvalgets vurdering og høringsinstansenes syn. Når det gjelder lokalisering av mobiler, er det ikke aktuelt å bruke basestasjoner til «generell patruljering». Det er en forutsetning at lokaliseringen gjelder mobil som mistenkte besitter eller antas å ville bruke.

Det er allerede i dag adgang til romavlytting for å avverge alvorlig kriminalitet. Det er riktig at det nå åpnes for bruk av romavlytting ved etterforskning og avverging av drap, uavhengig av om dette er begått som ledd i organisert kriminalitet, slik gjeldende rett krever. Manglende metodetilgang bør ikke stå i veien for oppklaring eller avverging av en slik uopprettelig krenkelse av menneskelivet.

Vanskelige balanse

Ja, vi ønsker å utvide tvangsmiddeladgangen i saker om overgrepsbilder av barn, grov menneskesmugling, menneskehandel, terroropplæring og frihetsberøvelse. Dette er svært alvorlige saker som byr på etterforskningsmessige utfordringer, og behovet for bedre tvangsmidler er prekært. Utvidelsene innebærer imidlertid ikke overvåking i stor skala, men målrettede informasjonsinnhentingstiltak mot personer det er grunn til å mistenke for alvorlig kriminalitet.

Med dette lovforslaget mener Regjeringen at den har klart den vanskelige balansen med å avveie samfunnets behov for trygghet opp mot den mistenktes rett til privatliv.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter