Debatt

Bistand i bytte mot returavtaler er dårlig bistand | Gunvor Knag Fylkesnes

  • Gunvor Knag Fylkesnes, leder for politikk og samfunn i Redd Barna
Høyres landsmøte skal behandle et forslag om returavtaler som betingelse for bistand. Redd Barna advarer mot en slik endring.

Redd Barna oppfordrer Høyre til å skrote landsmøteforslaget om betinget bistand. Det er hverken fattigdomsorientert eller effektivt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Når Høyres landsmøte til helgen skal vedta nytt program, er ett av forslagene å revurdere norsk bistand til land som nekter å ta imot egne borgere etter avslag på asylsøknaden i Norge. Dreiningen går på tvers av partiets egne mål i bistandspolitikken. Redd Barna oppfordrer Høyre til å skrote forslaget.

At Norge ønsker å returnere asylsøkere med endelig avslag er legitimt og nødvendig for at asylinstituttet skal fungere. Men dette forslaget fører Høyre tilbake til en utdatert praksis med betinget bistand som hverken er målrettet, fattigdomsorientert eller effektiv.

Gunvor Knag Fylkesnes, seksjonsleder politikk og samfunn, Redd Barna

Ikke effektivt

Det er ingen forskning som underbygger at det er effektiv bistand å stille betingelser tuftet på donorlandets interesser.

Tvert imot er det flere eksempler på det motsatte, og programforslaget er på kollisjonskurs med uttalelser fra Høyres egen utenriksminister Børge Brende om at vi skal få mest mulig ut av hver bistandskrone.

Betingelser gir dyr og dårlig bistand

Betinget bistand er dyrt. Verdier på 10–20 prosent av den totale bistanden går tapt på grunn av uforutsigbar og ustabil bistand, og donorlandene som har høyest tap er også de som tettest kobler bistand og betingelser.

  • Også innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug går inn for bistand for å få returavtaler.

Høyre har selv vært kritisk til betingelser basert på egeninteresser. I sitt utviklingspolitiske dokument fra 2012 sa de at «betingelser knyttet til bistanden [må] fristilles fra giverlandenes egeninteresser». Å bruke norsk bistand for å få på plass returavtaler, gjør at innvandringspolitiske hensyn legger føringer for bistanden.

Straffer fattige

«Målet med norsk bistand er å bekjempe fattigdom», fastslår Høyres nye program. Dette klinger hult, når Høyre går inn for en politikk som straffer fattige mennesker med stort behov for ekstern hjelp fordi landets myndigheter ikke inngår returavtaler.

Bistand i bytte mot returavtaler vil for eksempel kunne føre til at mangeårige bistandsprogrammer blir kuttet midtveis i perioden, fordi en returavtale ikke går i orden. Dette vil kunne ramme et lands utdanningssektor og helsetilbud og føre til dårligere levekår og fremtidsutsikter for de fattigste.

Ikke returfremmende

Ikke nok med at det gir dårlig bistand – de få eksemplene som finnes tyder også på at det heller ikke fungerer som returfremmende virkemiddel. Bistanden kan være livsviktig for fattige og marginaliserte, men utgjør en svært liten del av de fleste utviklingslands budsjetter. Effekten som pressmiddel virker derfor å være liten. Nederland har utøvd en lignende politikk ovenfor Ghana: Etter fem år viste evalueringen at trekk i budsjettstøtte ikke hadde ønsket effekt på returer.

Både skattebetalere, givere og ikke minst de menneskene som lever i ekstrem fattigdom, er tjent med at bistanden er mest mulig effektiv. Høyres forslag gir altså hverken effektiv bistand eller god returpolitikk. Vi ber derfor Høyre innstendig om å skrote forslaget.

Følg debattene og vedtakene på Høyres landsmøte på ap.no

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Bistand
  2. Bistandspolitikk
  3. Redd Barna