Debatt

Slik kan norsk økonomi fortsette å vokse | Erna Solberg

 • Erna Solberg, statsminister (H)

Hvis vi bruker de neste årene riktig og gjør mer av det som virker, kan vi sikre velferden gjennom å skape mer, ikke skatte mer.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Høyre har styrt Norge gjennom det verste oljeprisfallet på 30 år. Ledigheten går ned, den økonomiske veksten går opp og det skapes flere jobber. Nå er det avgjørende at moderniseringen av Norge ikke stopper opp.

I 2013 gikk Høyre til valg på nye ideer og bedre løsninger. I 2017 er det blitt mange gode resultater. Helsekøen går ned og ventetiden på behandling er kortere. Frafallet i skolen går ned, elevene er mer til stede og lærer mer. Vi bygger veier raskere og til en billigere penge.

 • Aftenposten mener: Fraværsgrensen må bestå

Vi har ikke løst problemene bare med mer penger, men gjennom å finne nye måter å løse utfordringene på. Enten vi får mer velferd ut av hver krone, eller vi får bedre resultater til en lavere pris, så er det uansett avgjørende at Norge blir enda bedre til å utnytte ressursene våre. Økte skatter og avgifter kan ikke være løsningen på ethvert problem.


Midler frigjøres

Blant det vi har gjort er omorganisering av samferdselssektoren, felles innkjøpsavtaler i staten, investeringer i lønnsomme IKT-prosjekter, felles innkjøp i spesialisthelsetjenesten, bedre oppfølging av sykmeldte i regi av NAV, overgang til digital post, regionreformen, samt avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

I årene fremover vil det sørge for at vi har flere milliarder til rådighet for å styrke velferden vår, enn vi ville hatt uten moderniseringen og effektiviseringen. Midler som frigjøres til blant annet flere sykepleiere, lærere og politifolk landet rundt.

Modernisering, ikke reversering

Mer modernisering må til for å sikre fremtidens velferd. Økonomien og samfunnet må bli grønnere. Offentlig sektor må fortsatt reformeres. Flere barn må gis muligheter uavhengig av sosial bakgrunn. Vi må sikre alle nødvendig digital kompetanse. Tryggheten må sikres.

Ledigheten må videre ned og antallet unge utenfor arbeid må reduseres. Dette er store oppgaver. Vi får det ikke til hvis vår eneste løsning er økte skatter og avgifter for bare å gjøre mer på samme, gamle måten.

Flere fullfører videregående

Regjeringen har fått til gode resultater med løsninger som koster lite. To konkrete eksempler er aktivitetsplikt for unge og fraværsgrensen i videregående. De langsiktige konsekvensene av ordningene er jeg sikker på vil være positive både med hensyn til frafall i videregående og at færre unge blir stående varig utenfor arbeidslivet.

Problemene starter med frafallet i videregående skole. Heldigvis har frafallet gått ned under denne regjeringen. Mens det før var nærmere en av tre som ikke fullførte, er det nå nærmere tre av fire som fullfører. Høyre mener at i 2030 skal ni av ti fullføre VGS. Derfor vil vi ha tidlig innsats, trygghet og trivsel i skolen, fortsatt satsing på de gode lærerne og vi vil beholde fraværsgrensen.

Aktivitetsplikt for stønadsmottagere

Aktivitetsplikt for unge er innført fordi vi mener at å stille krav, er å bry seg og å ha tro på folk. Aktivitetsplikten fungerer slik at de som søker om sosialstønad må være med på aktiviteter som har som mål å skaffe dem jobb, eller få kutt i stønadene. Det gjøres unntak for dem som er ute av stand til å være i aktivitet.

Veksten i økonomien er i ferd med å ta seg kraftig opp. Hvis vi bruker de neste årene riktig og gjør mer av det som virker, kan vi sikre velferden på den mest bærekraftige måten; gjennom å skape mer, ikke skatte mer.

Seks grep for vekst

Høyre lanserer seks grep for at norsk økonomi skal ha gode betingelser for å vokse fremover, samtidig som innbyggerne får bedre tjenester.

 1. Øke produktiviteten i offentlig sektor. Bl.a. gjennom økt digitalisering, færre skjemaer og rapporteringer. Effektiviseringsreformen må opprettholdes.
 2. Offentlige myndigheter velger løsninger i markedet der disse er bedre og billigere enn stat og kommunes egne. Sikre like vilkår når private og offentlige konkurrerer om oppdrag. Det bidrar til innovasjon, bedre tjenester for innbyggerne, flere gründere og større mangfold.
 3. Offentlige anbudsprosesser må bidra til mer grønne innkjøp, høyere ressurseffektivitet og til å skape klimavennlige løsninger.
 4. Kommunereformen fortsetter. Kommunene må være store nok til å kunne levere de tjenestene innbyggerne trenger, og forenkle byråkratiet for både innbyggere og næringsliv.
 5. Offentlig sektor må ha færre og tydeligere mål. Disse må knyttes opp til resultatene for innbyggerne og næringslivet, ikke til hvilke aktiviteter som skal utføres. Ledelsen må legge mer vekt på faglige og overordnede nasjonale prioriteringer, og ha økt handlingsrom og færre rapporteringskrav.
 6. Ta i bruk mulighetene digitalisering, automatisering og robotisering gir for å effektivisere og forbedre tjenestetilbudet i mange sektorer.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

 1. Stortingsvalg 2017
 2. Erna Solberg
 3. Skole og utdanning
 4. Velferd
 5. Økonomi
 6. Arbeidsliv