Debatt

Har politiet ufortjent godt rykte?

  • Erik Nadheim
    advokat

- Det er bekymringsfullt at vi har fått en Politianalyse (NOU 2013: 9) som ikke nevner arbeidsmåten "nærpoliti", skriver innsenderen. Foto: <B>HANS O. TORGERSEN</B>

Det er viktig at fremtidens politi får høyere tillit også hos dem som har hatt behov for bistand fra politiet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Befolkningen anses som den viktigste ressursen i politiets oppgaveløsning, heter det i en ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Derfor er det viktig at politiet har høy tillit. Ifølge Politidirektoratets nasjonale innbyggerundersøkelse 2008 sier 83 prosent at de har høy tillit til politiet. I en tilsvarende svensk undersøkelse svarer bare 59 prosent at de har stor tillit til politiet. Forskjellen mellom våre to naboland er så stor at det er oppsiktsvekkende.

Enda mer oppsiktsvekkende er det at blant dem som er blitt utsatt for kriminalitet svarer bare 58 prosent i den norske undersøkelsen at de har høy tillit til politiet, mens i den svenske undersøkelsen er andelen med høy tillit sunket til 54 prosent. Dette betyr at nordmenn flest har høy tillit – inntil de rammes av kriminalitet. Da synker andelen med 25 prosentpoeng. Mens i Sverige synker andelen med bare fire prosentpoeng. En sannsynlig forklaring er at norsk publikum har hatt urealistisk høye forventninger til hva politiet kan prestere.

Kunnskapssenteret har i sin rapport vurdert forskning om hva som synes å øke befolkningens tillit. Om "nærpoliti", desentralisert og problemorientert politiarbeid i samarbeid med lokalbefolkningen, oppsummeres hovedfunnene slik:

  • Positive erfaringer med "nærpoliti" var knyttet til politiets tilgjengelighet og relasjonsbygging med publikum.
  • Negative erfaringer med "nærpoliti" var knyttet til frustrasjon når politiet likevel var utilgjengelig (jf. det som sies over om de norske og svenske undersøkelsene).
  • Kontinuitet, det at de samme betjentene patruljerer det samme området over tid, ser ut til å være sentralt for publikums tillit til politiet.
    Det er bekymringsfullt at vi har fått en Politianalyse (NOU 2013: 9) som ikke nevner arbeidsmåten "nærpoliti". Utvalget foreslår en kraftig sentralisering og spissing av politiets gjøremål ved at en rekke politioppgaver flyttes til andre etater. Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) mener derimot at politiet, gjennom arbeidet med forvaltningsoppgaver og sivile gjøremål, skaffer seg viktig og nødvendig kunnskap og kontakt med befolkningen. Dette inngir tillit og skaper trygghet. Særlig vil KRÅD påpeke at politiet gjennom sivile oppgaver faktisk kan forebygge alvorlig kriminalitet, som vold i nære relasjoner, omsorgssvikt, vinningskriminalitet, narkotikaomsetning mv.

Politianalysen inneholder mange gode forslag som kan gi oss en enda bedre polititjeneste. Men etter KRÅD vurdering er det viktig å beholde alle de gode kvalitetene som i dag er i "nærpolitimodellen". Hvordan Politianalysen skal følges opp, er nå til vurdering i Justis— og beredskapsdepartementet.

Les mer om

  1. Debatt