Debatt

Behold spisskompetansen i Økokrim | Trond Eirik Schea

  • Trond Eirik Schea, Økokrim-sjef
Økokrim-sjef Trond Eirik Schea svarer advokat Cato Schiøtz.

Politi- og påtalemyndigheten må styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet. Da trengs et sterkt Økokrim.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Advokat Cato Schiøtz har mange synspunkter om Økokrim i et innlegg i Aftenposten mandag. Flere sterke påstander Schiøtz fremsetter bør ses i sammenheng med hans forsvareroppdrag i en pågående korrupsjonsetterforskning som han mener for lengst burde vært stoppet. Disse vil jeg ikke kommentere.

Et annet bakteppe for innlegget er Særorganutvalgets forslag om å slå Økokrim sammen med Kripos til en felles bistands- og etterforskningsenhet, å skille ut statsadvokatene fra Økokrim og å flytte ansvaret for alvorlig miljøkriminalitet til et politidistrikt. Særorganutvalgets mindretall støtter ikke forslagene.

Store mørketall

Jeg mener utvalgets forslag vil svekke heller enn å styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet hos politi- og påtalemyndigheten.

Det er ikke tvil om at mørketallene innen økonomisk kriminalitet er store, og at for få alvorlige saker i dag etterforskes av Økokrim eller økoteamene i de 12 nye politidistriktene.

Rapporten «Toppen av isfjellet, omfanget av hvitsnippkriminalitet i Norge» ble lagt frem på Manifests årskonferanse tidligere i år. Der anslår BI-professor Petter Gottschalk og Manifest-økonom Lars Gunnesdal at det begås hvitsnippkriminalitet for 12 milliarder kroner årlig.

Hvitsnippforbrytelser

Hvitsnippforbrytelser har ofte internasjonale forgreninger, og dette er en type kriminalitet som er svært ressurs- og tidkrevende å etterforske. Økonomisk kriminalitet begås ofte av de mest ressurssterke i samfunnet, og det er viktig for rettsfølelsen i vårt tillitsbaserte velferdssamfunn at også denne typen lovbrudd bekjempes.

Økokrim tar upopulære avgjørelser både når vi henlegger og tar ut tiltaler.

Økokrim trenger økte ressurser, skriver Cato Schiøtz. Det er også viktig å beholde et sterkt og skjermet nasjonalt spisskompetansemiljø i et Økokrim som kan samarbeide tett med økoteamene i politidistriktene.

Integrerte statsadvokater

Advokat Schiøtz er nå blitt kritisk til Økokrims ordning med integrerte statsadvokater, der samme person som leder etterforskningen tar ut tiltale og fører straffesaken for retten.

  • Her er Økokrims svar på advokat Cato Schiøtz’ påstand om juks i Vimpelcom-saken.

Det at påtalejuristen leder etterforskningen og også avgjør påtalespørsmålet gjelder i praksis for de aller fleste straffesaker i Norge. Det er bare et lite mindretall saker som sendes fra politijurist til statsadvokat med forslag om tiltale.

Kvalitetssikringstiltak

Riksadvokaten har sagt helt generelt om objektivitet at en må evne å vurdere en sak med ulike innfallsvinkler, men det medfører ikke at påtaleansvarlig skal innta en fjernere rolle under etterforskningen for å sikre en kritisk distanse før påtaleavgjørelsen.

Det betyr at man må være bevisst mekanismene og iverksette tiltak som kompenserer. Den bevisstheten jobber vi med hver dag, også gjennom kvalitetssikringstiltak. Økokrim må alltid bli bedre. Samtidig er erfaringen at integrerte statsadvokater er viktige for i det hele tatt å få drevet frem de tyngste straffesakene innen økonomisk kriminalitet. En annen ordning vil altså svekke denne innsatsen.

Her kan du lese mer om Særorganutvalgets forslag:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Økokrim
  2. Cato Schiøtz