Evenes er svært dårlig egnet som base for de maritime flyene | Jacob Børresen

  • Jacob Børresen
Pensjonert flaggkommandør Jacob Børresen er svært kritisk til flyttingen av de maritime flyene, MPA, fra Andøya til Evenes. Bildet viser mannskapet på Orion P3 på Andøya flystasjon.

At utbyggingen av Evenes blir enda betydelig dyrere, er det eneste som er sikkert.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Lørdag 31. august hadde Aftenpostens Sveinung Berg Bentzrød en reportasje om Andøya flystasjon og flyttingen av de maritime flyene, MPA, til Evenes. Det som står der er korrekt. Men det er hva som ikke står, som er sakens kjerne. Hovedproblemet er at Evenes er svært dårlig egnet som MPA-base.

Jacob Børresen er pensjonert flaggkommandør.


Mest kritisk er mangelen på plass. Sikkerhetsavstandene til annen virksomhet, inkludert til den sivile terminalen, gjør at når fly skal armeres/desarmeres, krever det større plass enn oppstillingsplassen for MPAene, og kommer i tillegg til denne.

Mangelen på plass gjør også at det eneste området hvor en MPA-hangar kan plasseres, er vest for rullebanen. Men her vil det skape så store problemer med turbulens, når vinden kommer inn fra vest eller sør, slik den ofte gjør, at Luftfartstilsynet har satt foten ned.

Turbulensproblemer

Om Forsvaret likevel skulle trumfe gjennom et bygg her, vil Luftfartstilsynet i perioder med sterk sørvestlig vind måtte stenge av halve rullebanen. Da har SAS og Norwegian signalisert at de vil trekke seg ut fra Evenes. I så fall har ikke lenger Ofotenregionen, Harstad og Narvik, noen stamruteflyplass.

Turbulensproblemene er en viktig årsak til at amerikanerne ikke vil fly fra Evenes, men foretrekker Andøya.

P-8, som er bygd over samme lest som SAS Boeing 737, har større og stivere vinger, og er derfor mer utsatt for turbulens enn den sivile versjonen. Det er uansett ikke plass til å huse flere allierte MPA på Evenes i tillegg til de norske.

Om allierte MPA-operasjoner og større øvelser skal foregå i fremtiden, må Andøya opprettholdes. Dermed får vi i praksis to MPA-baser i Norge med få kilometers avstand.

Les også

Høyretopp gir annen informasjon om Andøya enn forsvarsministeren

Innsparinger

Forsvarssjefen foreslo å legge ned Andøya fordi han hadde anbefalt å fjerne MPAene og erstatte dem med droner. Da protesterte Pentagon. Norge fikk tilbud om moderne P-8 fly til gunstig pris og takket ja. Vedtaket om å legge ned Andøya ble likevel stående, men uten at det ble foretatt noen lovpålagt konseptvalgutredning (KVU) av Evenes' egnethet som base for MPA.

KVUen som etter hvert ble gjennomført, drøftet bare hvor plasseringen av hvor MPA-hangaren skulle stå, ikke Evenes’ egnethet som MPA-base. Den behandlet heller ikke turbulensproblematikken, som nå truer med å bli spikeren i kista for Evenes som MPA-base, eller lagring av våpen og eksplosiver for MPA, et annet betydelig problem som ikke er håndtert.

Innsparingene ved å flytte MPA-virksomheten til Evenes la til grunn at flystasjonens arealer skulle avhendes. Når Andøya nå likevel skal opprettholdes som beredskapsbase, er en grunnleggende forutsetning for vedtaket bortfalt. Det er jo ikke dyrere å fly MPA fra Andøya enn fra Evenes, og på Evenes må det bygges for milliarder, mens fasilitetene på Andøya kan tilpasses P-8 for et ensifret millionbeløp.

Betydelig dyrere

Som Bentzrød fremhever, er det ikke økonomiske overskridelser på Evenes. Men det overskygger det faktum at rammene er blitt økt, fra rundt 3,5 til 5,5 milliarder. Og enda har man ikke regnet inn kostnadene knyttet til bygging av ammunisjonslager, til håndtering av avrenning av avisingsvæske, til at hele den sivile terminalen må støyisoleres, eventuelt ombygges, og til nytt drivstoffanlegg. At utbyggingen av Evenes blir enda betydelig dyrere, er det eneste som er sikkert.

Det tragiske er at dette er helt unødvendige kostnader. Hangarer, oppstillingsplass, ammunisjonslagre og fasiliteter for armering og desarmering av fly, drivstoffanlegg mm, alt finnes allerede på Andøya i fullt brukbar stand og med god kapasitet til å håndtere både norske og allierte fly – samtidig!

Det er bare ett ord som er dekkende for det som nå foregår på Evenes: skandale!

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.