Debatt

Tenk deg godt om!

 • Statens Institutt For Rusmiddelforskning
 • Dr.philos.
 • Forf>professor
 • <forf>edle Ravndal<

Bjarne Håkon Hanssen sier han vil rådføre seg med eksperter før beslutninger tas. Men hvorfor setter han seg ikke inn i fagområdet på forhånd.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ser håpløsheten. Helse— og omsorgsministeren er kommet med et utspill om statlig utdeling av heroin til avhengige – det vi fagfolk kaller heroinstøttet behandling (HSB). Han skal ha ros for tre ting: Han har åpnet for en viktig debatt om narkotikapolitikken, han ser håpløsheten blant heroinavhengige på Plata, og han sier at han vil rådføre seg med eksperter på området før beslutninger tas.

Men hvorfor setter han seg ikke inn i fagområdet på forhånd? Om ikke kloke beslutninger tas på et så kontroversielt område, er det i siste instans de heroinavhengige selv som rammes.

En interessant studie.

En seksårig oppfølgingsstudie av klienter i HSB fra Sveits er interessant. Disse klientene deltok i ordinær HSB slik den foregår i mange kantoner i Sveits. To prosent døde årlig. Samme andel dør i medikamentfri behandling her i landet. Prosenten har holdt seg stabil siden 1980-årene. Dødeligheten for dem som deltar i norsk legemiddelassistert behandling (LAR) er noe lavere (1,8 prosent).

Etter seks år var bare 46 prosent av de opprinnelige klientene i Sveits fortsatt i HSB. Andelen som fortsetter i LAR er en av de høyeste i Europa – 68 prosent.

Den sveitsiske studien viser betydelig reduksjon i heroinbruk og kriminalitet og bedrede sosiale forhold sammenlignet med før de begynte i HSB. Men arbeidsledigheten og bruken av sosiale trygdeordninger hadde økt. Levekårene var omtrent like for dem som fortsatte i HSB og dem som hadde forlatt behandlingen. Hovedeffekten av HSB var den samme som for like belastede klienter i LAR – det vil si en betydelig nedgang i bruken av illegal heroin og i kriminalitet.

Tid til å lytte.

Mange er opptatt av at Plata-folket skal få et verdigere liv – men hva er den beste hjelpen? Her har vi mye kunnskap. Noen vil ha nytte av å begynne i LAR, men de trenger støtte, struktur og tålmodighet for å komme i posisjon til å søke. Oslo kommune har hatt et prosjekt (Klinikk Motivasjon) som nå evalueres med gode resultater. Her fikk de aller dårligste hjelp til å komme inn i LAR. Klientene fremhever at det viktigste er at det finnes noen tålmodige personer som alltid er der, som er villige til å lytte, som har tro på dem og som aldri fordømmer.

Få lavterskeltiltak.

Ikke alle heroinavhengige vil inn i LAR. Noen velger å ruse seg til de dør. Men det fratar ikke ministeren ansvaret for å gjøre noe for å gi dem menneskeverd. Hva gir de fleste av oss menneskeverd? I hvert fall et sted å bo, mat, et sted å vaske seg, et sted å ha kontakt med andre og omsorg.

Ingen bestemmer over oss andre at vi ikke får komme hjem når vi ruser oss – om vi for øvrig oppfører oss sånn noenlunde. Gode lavterskeltiltak finnes. Men de er for få. I stedet for å reise til Sveits for å lære om HSB vil jeg anbefale ministeren å ta en tur til Danmark og se på deres «væresteder» for langtkomne rusmisbrukere – dagsentre som mer eller mindre drives av brukerne selv.

Helse- og omsorgsdepartementet har nettopp mottatt en søknad om midler til etablering av et døgnåpent hus i hovedstaden. Bak står en gruppe helse- og sosialarbeidere med lang erfaring på rusfeltet. Hovedmålsettingen er «å gi et tilbud om mat, dusj, rene klær, sosialt samvær, varme og hvile til personer som fyller alle andre sine eksklusjonskriterier og som ikke selv oppsøker hjelpetilbud».

Dansk prøveprosjekt.

I det danske prøveprosjektet er to grupper ikke aktuelle for HSB: De aller mest belastede heroinavhengige utenfor behandlingssystemet. De bør innlemmes i lavterskeltilbud med vedvarende omsorg og støtte. Dessuten de mest belastede 2-3 prosent i vanlig metadonbehandling. De er så dårlig fungerende at de ikke forventes å overholde de grunnleggende krav i HSB.

HSB i Danmark skal koste 60 millioner årlig for 300-400 klienter. Tenk deg godt om helse- og omsorgsminister, og søk gjerne råd hos fagfolk.

Les også

 1. Redelighet er nødvendig

 2. Ja til utdeling av heroin

 3. Hvilken politiker foreslo<br/> denne uken gratis heroin?

 4. Sveits lovpriser gratis heroin

 5. Ønsker heroindebatt velkommen

 6. Sterke reaksjoner på utspill om heroin

 7. Bør ikke normaliseres

 8. Vurderer statlig heroinutdeling

 9. Heroinbeslag tjuedoblet

 10. Liten sans for heroin på resept

 11. Venstre foreslår heroin på resept

Les mer om

 1. Debatt