Plager, ikke «pilleskam»

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 23. august skriver psykiater Ulrik Malt at «Ved alvorlige psykiske lidelser som for eksempel schizofreni er det betydelige funksjonsforstyrrelser i sentralnervesystemet».

Man kan få inntrykk av at diagnosen stilles ved at feil i hjernen påvises. Slik er det ikke. Diagnoser i psykiatrien stilles på bakgrunn av symptomer. Omfattende hjerneorganisk forskning de siste tiårene har ikke gitt kunnskap som er direkte klinisk relevant i psykiatrien.

Antipsykotisk medisin har først og fremst en dempende effekt. Det kan være nyttig, spesielt i akutte faser av en alvorlig lidelse.

Men medikamentene har omfattende metabolske og nevrologiske bivirkninger. For noen er disse mer plagsomme enn grunnlidelsen.

Etter min erfaring er det konkrete plager ved medisinbruken og ikke «pilleskam» som gjør at mange pasienter med alvorlige psykiske lidelser ønsker et behandlingstilbud som ikke har hovedfokus på medikamenter.

Det er bakgrunnen for at mange pasient- og pårørendeorganisasjoner argumenterer for medikamentfrie behandlingsplasser i psykiatrien. En gjennomgående erfaring for disse er at psykiatriens fokus på medisiner gjør det vanskelig å få en dialog om andre behandlingsmuligheter.

Forskningsbasert kunnskap om nedtrapping av psykofarmaka eksisterer nesten ikke. Psykiatrien har i liten grad evnet å ta inn over seg viktige brukererfaringer på dette området.

Det er ikke sikkert vist at antipsykotika påvirker leveutsiktene på en gunstig måte, slik Malt synes å hevde. Personer med alvorlige psykiske lidelser har en forventet levealder som er 15 til 25 år kortere enn befolkningen forøvrig. Viktigste dødsårsak er hjerte- og karlidelser.

Antipsykotisk medisin øker en rekke risikofaktorer for slike lidelser fra den dagen man begynner å ta medisinen. For over ti år siden skrev tidsskriftet Lancet i en redaksjonell kommentar at «I et hvert annet scenario ville den ansvarlige leges reaksjon være å søke etter et alternativ».

Magnus P. Hald, psykiater/overlege, Medikamentfritt behandlingstilbud, Universitetssykehuset Nord-Norge